.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szansa na zasiedzenie nieruchomości

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 18.05.2008

Rzecz dotyczy nieruchomości będącej w posiadaniu moich dziadków i sąsiadów od 1956 r. W 1963 roku wyznaczono teren do wykupu. Sąsiedzi i dziadkowie wykupili nieruchomości w 1972 r., a w roku 1990 dziadkowie przekazali ją moim rodzicom. Pozostającą w rękach sąsiadów część odkupili w 2000 r. Tego samego roku rodzice wystąpili o wykup zajmowanego terenu i otrzymali informację o możliwości zakupu bez przetargu. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z zasiedzenia nieruchomości i jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szansa na zasiedzenie nieruchomości

Kiedy posiadacz nieruchomości nie będący właścicielem nabywa jej własność przez zasiedzenie?

Instytucję zasiedzenia nieruchomości reguluje Kodeks cywilny w art. 172-176, z wyłączeniem art. 174, który odnosi się do zasiedzenia rzeczy ruchomych.

 

Artykuł 172 Kodeksu cywilnego stanowi, że: „posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”.

 

Zatem, aby osoba niebędąca właścicielem nieruchomości nabyła jej własność, musi być spełnione kilka przesłanek, a mianowicie posiadanie musi być nieprzerwane i samoistne, co w praktyce oznacza, iż Pana rodzice nie mogą mieć żadnego innego tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości. Posiadaczem samoistnym jest osoba niebędąca właścicielem rzeczy, faktycznie władająca rzeczą tak jak właściciel, z wolą takiego władania. Posiadacz ten winien więc wykonywać wszelkie czynności wskazujące na samodzielny, niczym nieskrępowany stan władztwa, bez jednoczesnej legitymacji prawnej w postaci prawa własności.

Jak udowodnić fakt zasiedzenia?

Posiadaniem takim jest niewątpliwie władztwo uzewnętrzniające się poprzez np.: uprawę ziemi, oddawanie działki w dzierżawę sąsiadom, płacenie za działkę podatków, ujawnianie swojego stanu posiadania w ewidencji gruntów, ponoszenie wydatków związanych z ubezpieczeniem budynków, zabudowywanie i rozbudowywanie budynków na gruncie. Natomiast użytkownik nieruchomości, najemca, dzierżawca lub osoba mająca do nieruchomości inny tytuł prawny (np. umowa z właścicielem), z którym łączy się władztwo nad tą nieruchomością, są posiadaczami zależnymi i jako tacy nie nabędą nieruchomości przez zasiedzenie.

Co oznacza nieprzerwalność posiadania?

Jeśli zaś chodzi o nieprzerywalność posiadania, to art. 340 K.c. wprowadza domniemanie ciągłości posiadania i stanowi, że niemożność posiadania – wywołana przez przeszkodę przemijającą – nie przerywa go. Zatem do osoby kwestionującej ciągłość posiadania będzie należało przedstawienie dowodów na poparcie tego stanowiska. Natomiast Pana rodzice w tej kwestii nic nie będą musieli dowodzić, gdyż na ich rzecz działa domniemanie.

 

Należy jednakże stanowczo podkreślić, że przesłanki te w postaci samoistnego posiadania i ciągłości posiadania muszą zostać spełnione łącznie.

Długość terminów, po upływie których następuje nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Długość terminów, po upływie których następuje nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza. Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że Pani rodzice mieli świadomość, iż nie przysługuje im prawo własności. Przyjmuje się bowiem, że dobra wiara oznacza stan świadomości posiadacza wyrażający się błędnym przekonaniem o przysługującym mu prawie własności, mimo że rzeczywisty stan prawny jest odmienny, i przy jednoczesnym usprawiedliwieniu błędności tego przekonania. Ze złą wiarą będziemy mieli zatem do czynienia wówczas, gdy osoba ma świadomość, że nie przysługuje jej prawo własności, albo też nie ma tej świadomości, jednakże powinna ją mieć, gdyby postępowała z należytą starannością i zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeśli zatem Pani rodzice spełniają warunek samoistności posiadania i ciągłości posiadania, to przy założeniu złej wiary, zasiedzą nieruchomość z upływem 30 lat. Zasiedzenie następuje z mocy ustawy.

 

Przypomnieć jednak należy, że przed nowelizacją terminy zasiedzenia własności nieruchomości były krótsze i wynosiły dziesięć lat w wypadku dobrej wiary oraz dwadzieścia lat w wypadku złej wiary. Do zasiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie tej ustawy, to jest przed 1 października 1990 roku, stosuje się nowe terminy. Jednakże do zasiedzenia nieruchomości, którego termin dwudziestoletni upłynął przed dniem 1 października 1990 r., nie ma zastosowania nowy termin trzydziestoletni. To dotyczyłoby Pani przypadku, jeśli za datę początkową uznać rok 1956.

Przeniesienie posiadania podczas biegu zasiedzenia

Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z postanowieniami art. 176 K.c., jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania (przez Pana dziadków), obecny posiadacz (Pana rodzice) może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak dziadkowie uzyskali posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas posiadania dziadków może być doliczony przez rodziców tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania rodziców wynosi przynajmniej trzydzieści lat. Ta zasada ma zastosowanie również w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza. Mając na uwadze powyższe ustalenia, warunek ten został w sytuacji rodziców spełniony, co oznacza, że czasy posiadania dziadków i rodziców mogą zostać zsumowane.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności

W celu uregulowania sytuacji prawnej rodzice winni wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia własności. Sądem właściwym będzie ten, w którego okręgu jest położona nieruchomość.

 

Wnioskodawca winien podać inne możliwe osoby zainteresowane zasiedzeniem. Jeśli tego nie zrobi, wówczas sąd zarządzi ogłoszenie, w którym wskaże, o jaką nieruchomość chodzi, oraz poda nazwisko i imię posiadacza. Jeśli w terminie 3 miesięcy nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl