.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szansa na odroczenie wykonania kary

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.08.2016

Miałem sprawę w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Wnioskowałem o odstąpienie od wykonania tej kary, ze względu na to że jestem jedynym żywicielem rodziny, mam na utrzymaniu niepracującą żonę i przewlekle chorego syna. Ponadto spłacam zadłużenie u komornika. Sąd nie przychylił się do mojej prośby. Mój obrońca złożył zażalenie do sądu okręgowego. Jeżeli sąd okręgowy odrzuci zażalenie, co mogę jeszcze zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisywanej przez Pana sytuacji jedyną możliwością na uniknięcie rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności w wyznaczonej dacie jest skorzystanie z instytucji odroczenia kary.

 

W związku z tym powinien Pan złożyć wniosek do sądu o odroczenie względem Pana osoby wykonania kary. Zgodnie z art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) odroczenie nastąpić może w przypadku, gdyby wykonanie kary pociągałoby za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny. Pod pojęciem „skutki zbyt ciężkie” rozumieć należy stany faktyczne, do których przykładowo można zaliczyć:

 

1) chorobę skazanego, inną niż określona w art. 150 K.k.w. (choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary), np. problemy ortopedyczne, psychiatryczne, wymagające długotrwałego leczenia i stałej opieki lekarskiej;

2) chorobę członka rodziny, obligującą opiekę, którą może zapewnić tylko skazany;

3) konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;

4) okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;

5) potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;

6) wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;

7) wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub opiekuje się nimi, zaś opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby (Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008).

 

Odroczenie musi nastąpić zawsze w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 K.k.w.). Jednakże w takiej sytuacji konieczne jest przedłożenie historii choroby i leczenia.

 

Dodatkowo sąd ma możliwość odroczenia wykonania kary w oparciu o § 2 art. 251. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 (recydywa) lub w art. 65 (zorganizowana grupa przestępcza) Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej) Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. W chwili obecnej nie ma warunków do odroczenia na tej podstawie.

 

Powołując się na któryś z powoływanych powyżej argumentów, należy załączyć do wniosku dowody mogące stanowić potwierdzenie podnoszonych okoliczności: zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesę zatrudnienia. Argumentem za odroczeniem kary jest spłata zaciągniętego i najlepiej udokumentowanego kredytu, pożyczki, zwłaszcza gdy może Pan jednocześnie wykazać, w jaki sposób zdobędzie Pan konieczne środki (np. przedkładając promesę zatrudnienia).

 

Sytuacja, iż jest pan jedynym żywiciel rodziny i do tego ma ciężko chore dziecko, jest istotna w tej sprawie. Musi Pan jednak swój wniosek poprzeć dokumentami. Konieczne będzie załączenie dokumentacji lekarskiej syna – zaświadczenia jego lekarza, iż chłopiec choruje przewlekle i wymaga stałej opieki i pomocy z Pańskiej strony oraz dowodu, że żona nie pracuje (np. z PUP). Przydatne będzie także pismo od komornika, iż dokonuje Pan regularnych spłat oraz o stanie zadłużenia.

 

Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 80 zł i składa się do go sądu, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności.

 

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku. Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary.

 

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »