.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szacowanie podstawy opodatkowania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.12.2012

W 2010 r. handlowałam na Allegro jako osoba prywatna i nie rozliczyłam się z urzędem skarbowym. Nie wiem dokładnie, ile zarobiłam, ale przypuszczam, że będzie to ok. 25 tys. zł. Niestety nie mam żadnych dokumentów poza jednym paragonem na zakup towaru, którym handlowałam przez Internet. Koleżanka pozwoliła mi korzystać ze swojego konta na Allegro. Teraz ma kontrolę z US. Niebawem wyda się, że to ja handlowałam i bardzo boję się konsekwencji. W 2010 r. skończyłam szkołę policealną, nie studiowałam ani nie miałam pracy. Utrzymywałam się tylko z tej sprzedaży. Czy US może uznać, że prowadziłam niezarejestrowaną działalność gospodarczą? W jaki sposób organ podatkowy oszacuje podstawę opodatkowania, skoro nie mam żadnych dokumentów? Jak mogę zminimalizować konsekwencje mojego czynu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie jest to sytuacja komfortowa i trudno mówić tu o całkowitym uniknięciu konsekwencji.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, a gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego każdy, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

 

Oprócz konsekwencji karnoskarbowych grozi Pani 75% stawka podatku dochodowego, gdyż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% dochodu.

 

Zatem Pani wysiłki powinny zostać ukierunkowane na uniknięcie stawki 75% i uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

    – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

 

Zgodnie z powyższym można by uznać na podstawie Pani krótkiego opisu, iż Pani działalność miała charakter działalności gospodarczej. W razie kontroli w tym zakresie, zgodnie z art. 23 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli m.in. brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia. Tak właśnie jest w Pani sytuacji: nie posiada Pani ani księgi, ani nawet dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

 

Organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

 

Gdy organ nie odstępuje od szacowania, podstawę opodatkowania określa, „stosując następujące metody:

 

1) porównawczą wewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu;

2) porównawczą zewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach;

3) remanentową – polegającą na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i na końcu okresu, z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu;

4) produkcyjną – polegającą na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa;

5) kosztową – polegającą na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem wskaźnika udziałów tych kosztów w obrocie;

6) udziału dochodu w obrocie – polegającą na ustaleniu wysokości dochodów ze sprzedaży określonych towarów i wykonywania określonych usług, z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży (wykonanych usług) w całym obrocie” (art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej).

 

Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie można zastosować metod, o których mowa powyżej, organ podatkowy może w inny sposób oszacować podstawę opodatkowania.

 

Jest Pani w bardzo trudnej sytuacji. Proponuję rozważyć złożenie czynnego żalu i samodzielne rozliczenie uzyskanego dochodu zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prowadzące działalność gospodarczą, co nie będzie ani łatwe, ani przyjemne, gdyż poniesione koszty musi Pani udokumentować – w przeciwnym razie zostaną tylko przychody. Jednak mniej dotkliwe jest zapłacenie 18% podatku wraz z odsetkami niż 75%.

 

Konsekwencji karnoskarbowych można uniknąć, składając tzw. czynny żal. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Niemniej jednak nie można skorzystać z instytucji czynnego żalu (ww. zawiadomienie jest bezskuteczne), jeżeli zawiadomienie zostało złożone:

 

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Uniknięcie kary jest możliwe tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiści Pani w całości wymagalną należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym, tj. podatek.

 

Skoro organ w chwili obecnej jeszcze nie wie, że Pani działała w opisany sposób, lecz niebawem ma się dowiedzieć, do tego właśnie momentu złożenie czynnego żalu będzie – moim zdaniem – skuteczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »