Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sytuacja osoby złapanej na prowadzeniu samochodu po alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.04.2015

Zostałam złapana na prowadzeniu samochodu po alkoholu, miałam 3%. Nigdy nie byłam karana. Nałożono na mnie karę 5000 zł i 4 lata bez prawa jazdy. Jaka jest moja sytuacja – co mi jeszcze grozi, jak mogę się bronić? Potrzebuję samochodu, by dowodzić dzieci do przedszkola i do szkoły, a sama dojeżdżać do pracy..

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej w skrócie K.k., oraz przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zwana dalej ustawą.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż została Pani zatrzymana, kierując pojazd. W wydychanym powietrzu miała Pani 3 promile alkoholu. Do chwili zatrzymania nigdy nie była Pani karana. Z treści pytania wnioskuję, iż sprawa w chwili obecnej jest już na etapie sądowym, bowiem w karcie oskarżenia prokuratura wnosi o nałożenie na Panią grzywny w wysokości 5000 zł oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na okres 4 lat.

 

Bezsporne jest, iż dopuściła się Pani czynu zabronionego opisanego w art. 178a § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

W opisanym przez Panią przypadku nie ma żadnych szans na warunkowe umorzenie postępowania karnego, bowiem zarówno wina, jak i społeczna szkodliwość czynu są znaczne. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W opisanym przez Panią przypadku obligatoryjny jest także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może obejmować wszystkie posiadane przez Panią kategorie prawa jazdy lub tylko niektóre.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, wskazać należy, co następuje. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06: „orzeczenie Sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

W treści pytania nie wskazuje Pani, czy posiada uprawnienia do kierowania pojazdami inne aniżeli kat. B. Jeżeli posiada Pani inne kategorie, to proszę podjąć walkę o pozostawienie Pani pozostałych kategorii. Powyższe rodzi jednak niebezpieczeństwo, że nawet jeżeli sąd pozostawi Pani kategorię np. A, ograniczając środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do kat B, starostwo powiatowe nie wyda Pani prawa jazdy, powołując się na art. 12 ustawy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami prawo jazdy nie może być wydane osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A. Innymi słowy nawet wówczas gdyby jakimś cudem udało się wywalczyć ograniczenie środka karnego do kat. A, to i tak starostwa właściwy dla Pana miejsca zamieszkania odmówi wydania prawa jazdy kategorii B. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.

 

W mojej ocenie okres orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może być obniżony, np. do 3 lat, ale tylko w sytuacji, kiedy udałoby się Pani wykazać, iż zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu malała (konieczna analiza drugiego badania), i że prawo jazdy są Pani potrzebne do należytej opieki nad dziećmi. Podkreślić należy, iż grzywna, choć wysoka, w tego rodzaju przestępstwach nie czyni zadość penalnym warunkom kary. Zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny i jego okres wynosi minimum 1 rok. W mojej ocenie obniżenie do 2 lat jest mało realne. Realne szanse ma Pani na 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, ale powyższe musi być należycie uzasadnione: sytuacją rodzinną, materialną, życiową. Jeżeli czynu z art. 178a § 1 K.k. dopuściła się Pani na drodze mało uczęszczanej, powyższe także będzie świadczyć na Pani korzyść. Konieczne jest bowiem wskazywanie na wszystkie okoliczności, które umniejszą społecznej szkodliwości czynu. Jeżeli kierowała Pani pojazd z uwagi na problemy życiowe, rodzinne proszę wskazać na tę okoliczność przed sądem, a to z uwagi na podkreślenie, iż powyższe ma charakter incydentalny.

 

Może Pani również wnosić o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 4 lata, ale wówczas sąd może skazać Panią na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Podkreślić należy konsekwencje takiego wyroku. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Innymi słowy jeżeli w okresie próby ponownie prowadziłaby Pani pojazd w stanie nietrzeźwości, wówczas sąd zarządzi wykonanie kary pozbawiania wolności.

 

Jeżeli w okresie próby dopuści się Pani innego czynu karalnego, wówczas sąd może zarządzić wykonanie kary. Powyższe wynika z treści art. 75 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych”.

 

Reasumując podczas składania zeznań w sądzie winna Pani wskazać na motywy działania, pod warunkiem, że są one społecznie uzasadnione (ciężka sytuacja rodzinna, finansowa, depresja). Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Innymi słowy jeżeli Pani zachowanie było spowodowane okolicznościami życiowymi, wówczas zasadne jest wskazanie na nie. Jeżeli wynikało ono z „chwili”, wówczas jedyną linią obrony będzie ponoszenie Pani dotychczasowej niekaralności. Jeżeli udziela się Pani społecznie, proszę wystąpić do podmiotu o wydanie takiego zaświadczenia celem przedłożenia go w sądzie. Sądy bardzo często obniżają wymiar kary lub środka karnego w sytuacji, kiedy czyn zabroniony ma charakter incydentalny, a z dotychczasowego sposobu życia oskarżonego wynika, iż nie popełni w przyszłości czynu zabronionego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Okres próby, ekstradycja i jaki wyrok

W 2005 r. zostałem zatrzymany za posiadanie narkotyków. Dostałem wyrok 2 lat więzienia zawieszony na 3 lata. Po 2,5 roku niestety znów zrobiłem to samo. Kolejny wyrok to 1,5 roku. Mimo odwołań dostałem wezwanie do wykonania kary, wtedy wyjechałem za granicę. Teraz oczekuję na ekstradycj

Kara za uprawę konopi indyjskich

Jaka kara grozi za uprawę konopi indyjskich? Miałem 10 sadzonek, hodowałem je na własny użytek, bez zamiaru sprzedaży.

Znowu wsiadłem za kółko po alkoholu - co mi grozi?

Kilka dni temu wsiadłem za kółko po alkoholu – niestety już trzeci raz. Dwa poprzednie wyroki już się skończyły. Po zatrzymaniu odmówiłem badania alkomatem. Odwieziono mnie na komisariat, wynik był 1,11 promila, czekam na wyniki z krwi. Spędziłem noc na izbie. Co mi teraz grozi? J
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »