.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo szkolne

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.05.2013

Jestem dyrektorem szkoły zawodowej. Zwrócił się do mnie pan, który ukończył szkołę w 1985 roku, jednak nie otrzymał świadectwa, ponieważ nie dostarczył protokołu z egzaminu czeladniczego; zdał ten egzamin dopiero teraz (w 2012 roku). Czy w takiej sytuacji można wypisać świadectwo szkolne, a jeżeli tak – to z jaką datą, na jakim druku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom.

 

Na dyplomie wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL absolwenta, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu zawodowego z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miejscowość i datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

 

W przypadku, gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Jako datę wydania świadectwa szkolnego przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wydania przez komisje okręgowe świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń. Datę wydania dyplomu przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodowego.

 

Dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Wobec powyższego wydaje się, że w tym przypadku należy wydać dyplom, na którym widnieć będzie data zdania egzaminu czeladniczego oraz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej z datą zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku, w którym spełnione zostały warunki do zakończenia szkoły.

 

Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem (poddrukiem), w kolorze jasnobrązowym (według wzoru OKE-II/116/2) – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz żółtym (według wzoru MEN-I/18/2) – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »