.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie usług elektronicznych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.07.2013

Jestem zwolniona z podatku VAT, nie posiadam kasy fiskalnej, zajmuje się wyłącznie świadczeniem usług elektronicznych (sprzedażą programów komputerowych). Moimi klientami są osoby fizyczne i firmy z całego świata – z Unii Europejskiej i spoza niej. Zaznaczam, że nie importuję usług/towarów. Czy w związku z charakterem mojej działalności muszę zarejestrować się jako podatnik VAT-UE? Czy konieczne jest składanie dodatkowych deklaracji podatkowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: ustawą o VAT) w Pani przypadku mamy do czynienia z usługą, ponieważ udziela Pani licencji. Na mocy art. 8 ust.1 pkt 1 tej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

 

W przypadku podatku VAT miejsce świadczenia usług jest konstrukcją teoretyczną i ma niewiele wspólnego z rzeczywistym miejscem ich świadczenia; ustala się je na podstawie przepisów Działu V, rozdziału 3 ustawy o VAT.

 

Możliwości jest kilka, Pani pyta jednak o tzw. VAT-UE . Na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W tym przypadku, moim zdaniem, musi Pani zarejestrować się jako podatnik VAT-UE oraz składać informacje podsumowujące VAT-UE o usługach świadczonych dla podatników z innych państw członkowskich. Powyższe wynika z art. 100 ust. 1, pkt 4 w zw z art. 97 ust. 3 ustawy o VAT. Oczywiście usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

 

Analogicznie wskazuje się również w doktrynie: przykładowo E. Zaniewicz wskazuje, że „miejsce świadczenia usług elektronicznych zasadniczo określane jest zgodnie z zasadami ogólnymi ustalania miejsca świadczenia. W przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz podatnika miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast, w sytuacji gdy usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Tak stanowią unormowania art. 28b ustawy o VAT. W świetle zacytowanych regulacji usługi elektroniczne świadczone na rzecz podatników opodatkowane są w miejscu faktycznego wykorzystania i konsumpcji przez usługobiorcę. Dla polskiego świadczeniodawcy oznacza to, że wykonana przez niego transgraniczna usługa elektroniczna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Obowiązek rozliczenia podatku zostaje przeniesiony na nabywcę w ramach mechanizmu reverse charge, tj. mechanizmu odwrotnego obciążenia” (Usługi elektroniczne w podatku od towarów i usług, Vademecum Doradcy Podatkowego, ABC nr 119736).

 

Doktryna jest zgodna również co do obowiązku rejestracji. T. Krywan słusznie wskazuje, że „podatników obowiązanych do zgłaszania zamiaru wykonywania/wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (czyli do rejestracji VAT-UE) określają przepisy art. 97 ust. 1-3 ustawy o VAT. Obowiązek ten ciąży zatem na (...) podatnikach (zarówno czynnych podatnikach VAT, jak i podatnikach niebędących czynnymi podatnikami VAT) świadczących usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT., a więc podatnikach świadczących usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT (jak zostało wskazane powyżej, przepisy tego artykułu mają zastosowanie do większości usług świadczonych dla podatników), na rzecz podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami zidentyfikowanych na potrzeby VAT, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Polski), innych niż zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (zob. art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT)” (Rejestracja VAT-UE, Vademecum Doradcy Podatkowego, ABC nr 125949).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl