.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie rodzinne

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 06.12.2012

W lutym 2011 r. ożeniłem się z rozwódką, która pobiera alimenty na dzieci. Kilka miesięcy później złożyła dokumenty, starając się o zasiłek rodzinny. Podała m.in. wysokość moich dochodów w 2010 r. Dostaliśmy wezwanie do uzupełnienia informacji o dochodach z 2009 r. Nie dostarczyliśmy ich, żona nie otrzymała świadczenia rodzinnego i nie dostanie zaliczki alimentacyjnej. Teraz boimy się, że MOPS każe zwracać świadczenia z 2011 r. Co robić? Czy MOPS działa zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych w art. 5 ust. 1 stanowi, iż zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł*. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy dochód rodziny jest to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku, gdy żona ubiega się o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2010/2011, to do ustalenia dochodu przyjmowany był dochód uzyskany w 2009 roku, ubiegając się o świadczenie na okres zasiłkowy 2011/2012, do dochodu za rok bazowy przyjmuje się dochód uzyskany w 2010 roku.

 

Aby ustalić dochód potrzebny do wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku (świadczenia rodzinnego), organ zobowiązany jest zsumować dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania świadczenia. W tym miejscu konieczne jest ustalenie osobowego składu rodziny, tj. członków rodziny. Ustawodawca w art. 3 pkt 16 ustawy stanowi, iż „rodzinę tworzą odpowiednio następujący członkowie rodziny: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne”. Do dochodu rodziny nie dolicza się więc dochodu uzyskanego przez konkubenta, jeżeli nie jest on jednocześnie ojcem dziecka osoby, która ubiega się o świadczenie rodzinne. W Pańskiej sytuacji w chwili ubiegania się przez żonę o zasiłek rodzinny na okres 2010/2011, nie była ona zobowiązana do wykazywania Pana w składzie rodziny, a tym bardziej do uwzględniania Pana w dochodzie rodziny.

 

W sytuacji jednak, gdy w trakcie okresu zasiłkowego wstąpiliście Państwo w związek małżeński, żona była zobowiązana poinformować o tym organ wypłacający świadczenie rodzinne. Art. 25 ust. 1 ustawy stanowi, iż „w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne”. Wstąpienie w związek małżeński z całą pewnością jest zmianą w liczbie członków rodziny, a także okolicznością mającą wpływ na prawo do świadczeń, poprzez wpływ na wysokość dochodu uzyskiwanego w rodzinie. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego traktowany jest pan jako członek rodziny świadczeniobiorczyni.

 

O obowiązku zgłoszenia faktu zmiany w składzie osobowym rodziny lub zmianie w osiąganych dochodach żona była na pewno pouczona przez organ zarówno w chwili składania wniosku, jak również w treści pouczenia zamieszczanego pod decyzją o przyznaniu świadczenia rodzinnego czy w karcie usługi załączonej do składanego wniosku, z którą zapoznanie się musiała potwierdzić własnym podpisem. Ponieważ małżonka Pańska nie poinformowała o fakcie wstąpienia w związek małżeński organu w sposób prawidłowy, to w chwili obecnej świadczenia jej wypłacone mogą być uznane za nienależnie pobrane i podlegać zwrotowi. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach „świadczeniem nienależnym jest:

 

1) świadczenie rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania lub

2) świadczenie rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia”.

 

W Państwa sytuacji organ może dochodzić zwrotu świadczeń wypłaconych z obu powoływanych powyżej podstaw. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych, dlatego jeżeli małżonka otrzyma świadczenie na nowy okres zasiłkowy, to organ będzie dokonywał systematycznych potrąceń kwot, które zostały żonie wypłacone we wcześniejszych okresach nienależnie.

 

W przypadku ustalenia przez organ, iż świadczenie wypłacone na rzecz małżonki w okresie zasiłkowym 2010/2011 stanowiło świadczenie nienależnie pobrane, małżonka będzie mogła odwołać się od decyzji w terminie 14 dnia, do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o czym zostanie pouczona przez organ. Odwołując się od decyzji żona winna wykazać, iż nie poinformowanie przez nią organu o zawarciu związku małżeńskiego nie było świadomym działaniem, bowiem nie wiedziała ona iż jest to okoliczność, w której świetle świadczenie jej nie przysługuje (tak np. decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt SKO 4315/23/08). Argumentem, który należy podnieść jest również fakt, iż pouczenia w decyzjach i karcie usługi nie zawierają informacji, iż zawarcie związku małżeńskiego stanowi okoliczność mogąca skutkować obowiązkiem zwrotu świadczenia. Małżonka może również podnosić, iż zarówno w chwili składania wniosków jak i w okresie pobierania zasiłku, nie wiedziała ona, iż zawarcie związku małżeńskiego może stanowić negatywną przesłankę pobierania zasiłku rodzinnego, tym samym nie była ona świadoma, iż pobierając wymienione świadczenia wprowadzała organ w błąd.

 

Warunkiem uznania wypłaconych świadczeń za świadczenia nienależnie pobrane w myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest stwierdzenie, iż zostały one wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania. W praktyce warunkiem ustalenia, że strona pobrała świadczenie nienależne jest stwierdzenie, iż strona miała możliwość zapoznania się z przepisami regulującymi przesłanki nabywania świadczenia, a pouczenie takie winno być czytelne, jasne i zrozumiałe dla strony (por. wyrok SA w Warszawie z 22 lutego 2002 r., sygn. akt III AUa 845/99). Małżonka powinna wobec tego wskazywać, iż pouczenie o przepisach ustawy znajdujące się w decyzji przyznającej świadczenie rodzinne nie stanowiło jednoznacznie, że niepoinformowanie organu o zawarciu małżeństwa będzie skutkować stwierdzeniem, iż strona nienależnie pobierała świadczenie rodzinne, co w konsekwencji będzie powodowało konieczność zwrotu takiego świadczenia. Decyzje doręczone żonie nie zawierały obszernego i wyczerpującego pouczenia w tej kwestii, co stanowi podstawę do stosowania art. 30 ust. 2 pkt 1.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 „osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. W oparciu o ten przepis organ prowadzący sprawę może żądać od Pańskiej małżonki informacji oraz danych pozwalających ustalić, czy żona była uprawniona do wypłacanych jej świadczeń”.

 

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. By organ dokonał takich działań, Pańska małżonka musi jednak złożyć uprzednio wniosek.

 

W kwestii dotyczącej ubiegania się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012, żona powinna ponowie udać się do MOPS i złożyć raz jeszcze wniosek o przyznanie zasiłku, wykazując już Pana w składzie rodziny przedkładając jednocześnie zaświadczenia o dochodach uzyskanych przez Państwa w roku 2010 oraz odpis aktu ślubu, a w przypadku jakichkolwiek braków w dokumentacji wniosku, zastosować się do wezwania organu w terminie przez niego wskazanym. W przypadku jeżeli nie przekroczą Państwo kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, to z pewnością zostanie przyznany zasiłek na okres zasiłkowy 2011/2012.

 

Fakt żądania danych dotyczących dochodu uzyskanego przez Pana w 2009 r. może wskazywać, iż organ traktował wniosek małżonki, jeżeli złożyła go przed dniem 1 września, za wniosek na okres zasiłkowy 2010/2011, dla którego rokiem bazowym do obliczania dochodu był właśnie 2009. Istnieje jeszcze jedno wytłumaczenie dla żądania danych za 2009 r.: organ w wyniku informacji, które ujawniły się przy składaniu kolejnego wniosku, wszczął postepowanie w sprawie ustalenia, czy świadczenie rodzinne przysługiwało Pańskiej małżonce w ubiegłym okresie zasiłkowym.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 10.10.2011 r. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton