.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie rentowe

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 15.02.2013

Mieszkamy od lat w Anglii. Nasza córka jest osobą niepełnosprawną. Czy ma szansę na przyznanie świadczenia rentowego z polskiego ZUS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika, iż chcieliby Państwo ubiegać się o przyznanie świadczenia rentowego (renty socjalnej) w Polsce na rzecz niepełnosprawnej córki.

 

Kwestie uprawnienia do uzyskania renty socjalnej uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Ustawa w artykule 4 ust. 1 stanowi:

 

„Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 

1) przed ukończeniem 18 roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej”.

 

Renta socjalna jest jednak świadczeniem rentowym, którego przyznanie każdorazowo uzależnione jest od zamieszkania osoby uprawnionej do jej pobierania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 2 ustawy prawo do tej renty przysługuje:


„1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

 

  • zezwolenia na osiedlenie się,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), a więc m.in. w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami uzasadniającymi ich zamieszkanie na terytorium RP,
  • zgody na pobyt tolerowany,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,

 

3) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają zezwolenie na pobyt”.

 

Definicja terminu „zamieszkuje” zamieszczona została w art. 25 Kodeksu cywilnego stanowiącego, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. O miejscu zamieszkania decydują występujące łącznie dwa czynniki: obiektywny, czyli pobyt stały w danej miejscowości (corpus), oraz subiektywny w postaci uzewnętrznionego zamiaru, woli tego pobytu (animus). Ustalenie tego zamiaru, a więc woli stałego zamieszkiwania, następuje w oparciu o kryteria zobiektywizowane. O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić więc wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej i stanowi jej centrum życiowe (postanowienie NSA Warszawa z dnia 30 marca 2006 r., sygn. I OW 265/05, LEX nr 198360). Łączne występowanie tych składników pozwala wskazać daną miejscowość jako centrum życiowej aktywności osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe.

 

W wyroku z dnia 9 października 2007r. w sprawie IV SA/Gl 609/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że zwrot „zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” użyty w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, należy interpretować jako przebywanie na terytorium Polski z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego), którego nie wyklucza czasowy pobyt poza granicami Polski. Podobnie wypowiedziało się w decyzji z dnia 14 lipca 2006 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu: „jeśli osoba zamieszkująca w Polsce, tj. mająca w kraju swoje centrum interesów życiowych, wyjeżdża na czas określony za granicę, np. w celu podjęcia pracy sezonowej, nauki czy leczenia, wówczas zdarzenie to nie oznacza, że w czasie takiej nieobecności nie zamieszkiwała na terenie Polski (SKO 4318/4/06, OwSS 2007/1/4)”. Oba te orzeczenia mogą mieć zastosowanie w Państwa sytuacji. Jeżeli jednak córka mieszka, uczy się i leczy faktycznie od lat w Anglii, to raczej trudno będzie wykazać, iż zamieszkuje ona w Polsce.

 

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN „przebywać” oznacza „spędzić gdzieś pewien czas”. W związku z powyższym córka będzie musiała także wykazać, iż przebywa w Polsce.

Córka chcąc, ubiegać się o rentę socjalną, musi w pierwszej kolejności wykazać, iż nie tylko zamieszkuje w kraju (np. poprzez meldunek), ale również fizycznie w kraju przebywa. Tylko w takiej sytuacji organ rentowy będzie dopiero badać, czy jej niepełnosprawność powstała w wymaganym okresie i czy może otrzymać świadczenie rentowe.

 

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tą ustawą za osobę całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Bardzo ważne jest, iż przy ocenie prawa do renty socjalnej nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, czy niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego we wskazanych okresach.

 

Oczywiście córka może próbować ubiegać się o rentę socjalną, jednak przypuszczam, że będzie miała faktyczne trudności w wykazaniu, iż przebywa i zamieszkuje w kraju. Tym samym małe są szanse na otrzymanie przez nią świadczenia rentowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl