Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki i zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.06.2009

Osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W artykule tym zostały omówione warunki i zasady jego przyznawania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni albo 270 dni (gdy niezdolność była spowodowana gruźlicą). Osoby, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, mogą ubiegać się w ZUS o przyznanie im świadczenia rehabilitacyjnego. Warunkiem przyznania tego świadczenia – stosownie do art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267) – oprócz niezdolności do pracy, jest uznanie przez lekarzy orzeczników, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskaniem zdolności do pracy.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje również osobie, która została skierowana na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzekł, że rokuje ona odzyskanie zdolności do pracy.

 

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, a w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia – komisja lekarska ZUS.

 

Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Od decyzji ZUS w tym przedmiocie przysługuje odwołanie do sądu.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,
 • 75% podstawy za pozostały okres,
 • 100%, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

 

 • osobie, która jest uprawniona do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 • w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem sytuacji, kiedy prawo do świadczenia wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli po ustaniu ubezpieczenia osoba:
  – kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  – podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  – nie nabyła prawa do świadczenia w czasie ubezpieczenia,
  – ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  – jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

 

Ubezpieczonego można pozbawić prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli w okresie pobierania świadczenia wykonuje pracę zarobkową, przyznane świadczenie wykorzystuje niezgodnie z jego celem lub zostanie stwierdzone, że niezdolność do pracy została spowodowana umyślnym przestępstwem lub wykroczeniem popełnionym przez ubezpieczonego.

 

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ponadto w przypadku, gdy:

 

 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

 

Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne (druk ZUS Np-7) należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego (druk ZUS N-9), a jeżeli wniosek jest składany przez osobę, której niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia – wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10), protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku (w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy), decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego w przypadku choroby zawodowej.

 

Osoba występująca o świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego powinna złożyć oświadczenie na druku ZUS Z-10 o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych, braku prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, należy złożyć stosowne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży w okresie tej niezdolności.

 

Osoby, którym ustalono prawo do świadczenia rehabilitacyjnego powinny pamiętać, że przepis art. 53 § 5 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

 

Przypomnijmy, iż według art. 53 § 5 Kodeksu pracy pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z powodu niezdolności do pracy, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.06.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX minus IV =

 

»Podobne materiały

Dziecko nie chce wracać do matki - co zrobić?

Jan i Maria rozwiedli się. Mają jedno dziecko – małoletniego Damiana. Sąd powierzył sprawowanie władzy rodzicielskiej Marii, która mieszka z Damianem w Katowicach. Jednocześnie sąd nakazał, by jeden miesiąc w roku (lipiec), chłopiec spędzał z ojcem w Warszawie. Maria zawiozła więc syna na jede

 

Współpraca rzecznika konsumentów z innymi instytucjami

Artykuł ukazuje istniejące powiązania między rzecznikiem a innymi instytucjami „prokonsumenckimi”. To ważne, aby oprócz rzecznika trafnie odnaleźć pozostałe instytucje wspierające go w ochronie praw konsumenta.

 

Pobyt tolerowany cudzoziemca

W artykule przedstawiono instytucję zgody na pobyt tolerowany cudzoziemców.

 

Zalegalizowanie budowy

Budowa lub przebudowa domu bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie oznacza, że kategorycznie musimy dokonać rozbiórki budynku. Samowolę budowlaną można bowiem pod pewnymi warunkami zalegalizować.

 

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Dalsza działalność spółki jawnej po śmierci wspólnika

Co do zasady śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej skutkuje rozwiązaniem spółki. Jednakże możliwa jest jej dalsza działalność, jeżeli pozostali wspólnicy tak postanowią lub w przypadku, gdy dalsze trwanie spółki przewiduje umowa.

 

Likwidacja spółki z o.o.

Zakończenie bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady przeprowadzenia likwidacji. Podczas postępowania likwidacyjnego następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki, a następnie podział tak

 

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

W obecnym stanie prawnym zakaz eksmisji bez zapewnienia lokalu socjalnego może ustanowić wyłącznie sąd, wydając wyrok nakazujący lokatorowi opuszczenie lokalu. Nie oznacza to jednak, poza pewnymi wyjątkami, że eksmisja może zostać dokonana „na bruk”.

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy w Polsce ma wygasnąć z końcem 2014 r. Jak na razie jednak każda osoba przebywająca na terytorium RP zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »