Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Subkonta w spółce z o.o. a urząd skarbowy

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 23.10.2020

Spółka z o.o. posiada rachunek główny (bankowy) i rachunki pomocnicze. Do każdego rachunku pomocniczego ustanowiony jest pełnomocnik rodzajowy. Pełnomocnik korzysta z subkonta dla potrzeb rozliczeń ze spółką, jak również w prywatnych sprawach. Czy spółka powinna wykazywać w urzędzie skarbowym środki na koncie, które zostały wpłacone przez pełnomocnika? Czy powinna je zaksięgować jako własne i odprowadzić podatek, czy tez może w jakiś sposób rozdzielić pieniądze będące na subkoncie jako „obce”? Pełnomocnik ma umowę ze spółką na korzystanie ze subkonta.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Subkonta w spółce z o.o. a urząd skarbowy

Majątek spółki z o.o.

Zgodnie z polskim prawem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. W myśl z kolei z art. 33 Kodeksu cywilnego instytucja osoby prawnej zakłada w szczególności, że prawa i obowiązki osoby prawnej są jej własnymi prawami i obowiązkami. Wyklucza to, co do zasady, ingerowanie w zarządzanie osobą prawną oraz jej majątkiem przez podmioty niebędące elementami ich struktury organizacyjnej.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt II CKU 38/96) „majątek spółki kapitałowej, a taką jest również – jak wspomniano – spółka z o.o., jest jej – jako osoby prawnej – majątkiem, a nie majątkiem wspólników (nawet wtedy, gdy spółka jest jednoosobowa) i pozostaje w dyspozycji organów spółki, które mogą dokonywać obrotu a pod pewnymi warunkami także »mutacji« co do poszczególnych składników majątkowych tworzących ten (…) Operacje te muszą jednak odbywać się zgodnie z przepisami kodeksu handlowego i postanowieniami umowy spółki”.

Pełnomocnik korzystający z subkonta spółki

Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby spółka powołała pełnomocników do dokonywania w imieniu i na rzecz spółki pewnych czynności – czy to rodzajowego, czy do poszczególnych czynności – w tym operacji na rachunkach bankowych spółki. Jednakże enigmatyczne stwierdzenie „jak również w prywatnych sprawach” zawarte w opisie stanu faktycznego powinno zapalić przysłowiową „czerwoną lampkę”.

 

Wpłacenie środków własnych przez osobę trzecią wobec spółki, jaką niewątpliwie jest pełnomocnik, na konto spółki jest w istocie przekazaniem środków pieniężnych „osobie trzeciej” – tym samym spółka zostaje wzbogacona bez tytułu prawnego, co łączy się z obowiązkiem zwrotu na rzecz wpłacającego. Zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym – art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego: „Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.” Istnieje obowiązek zwrotu uzyskanych bezpodstawnie korzyści po stronie spółki z o.o.

 

W tym kontekście wskazać należy, że wspomniane w opisie umowy z pełnomocnikami mogą w mojej ocenie być one dotknięte ww. wadą nieważności – z powodu ich sprzeczności z ustawą (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego), mianowicie z Kodeksem cywilnym (art. 33).

Pobieranie środków z subkonta spółki

Kolejny aspekt, jaki należy wziąć pod uwagę, to kwestia prawa karnego. Pobieranie przez jedną czy drugą stronę pieniędzy z konta spółki, do których w istocie nie miały prawa, może rodzić odpowiedzialność karną z art. 284 kk – który stanowi, że:

 

„§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II AKa 166/17) sąd ten stwierdził:

 

„Przywłaszczeniem w rozumieniu powyższego przepisu jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania bądź też przeznaczenie go na inny cel niż przekazanie właścicielowi (Komentarz do Kodeksu karnego pod red. Andrzeja Wąska, Wyd. C.H. Beck Warszawa 2004, tezy 52 i 53 do art. 284, str. 831 tom II). Tym samym fakt, że oskarżona dokonała przelewu pieniędzy na konto spółki (…) na podstawie – jak wynika z poczynionych ustaleń – fikcyjnej umowy nie oznacza, że nie dopuściła się ona przywłaszczenia pieniędzy będących przedmiotem przelewu. (…) Dla udziałowca spółki mienie stanowiące własność tego podmiotu jest mieniem cudzym. Dlatego też oskarżona nie miała prawa zatrzymać pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży samochodu stanowiącego własność spółki (…). Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że zachowanie polegające na przelaniu pieniędzy na rachunek innej firmy w oparciu o fikcyjną umowę, wypłata dywidendy pomimo braku ku temu podstaw w czasie dokonania tej czynności oraz zaniechanie zwrotu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży samochodu w okolicznościach opisanych wyżej, były podjętymi przez oskarżoną działaniami zmierzającymi do pozbawienia spółki (…) należącego do niej mienia, wyczerpującymi znamiona art. 284 § 1 k.k.”

Wykazywanie operacji z subkonta w księgach rachunkowych

W mojej ocenie kwoty wpłacane na konto powinny być wykazane w księgach rachunkowych spółki, a w konsekwencji wykazane w bilanse stanowiącym część sprawozdania finansowego spółki przedkładanego corocznie administracji skarbowej. Podstawę prawną stanowi tu ustawa o podatki dochodowym od osób prawnych, która w art. 12 stanowi, że „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe”.

 

Konkludując, postępowanie nakreślone w opisie stanu faktycznego jest niezgodne w mojej ocenie z przepisami prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus V =

»Podobne materiały

Praca w niedziele i święta w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Pracuję w placówce opiekuńczo-wychowawczej i mam kilka pytań związanych z czasem pracy (pracą w niedziele i święta) w takiej placówce: Jeśli niedziela wchodzi w godziny etatowe pracownika, powinien być jakiś dodatek? Jeśli święto (np. 11 listopad czy 1 styczeń) jest dniem wolnym od zajęć i pracy, a

 

Prawa konkubiny

Mieszkam z partnerem od kilku lat. Mój partner jest po uciążliwym rozwodzie i boi się ponownie żenić. Moje pytania są takie: Czy wystarczy spisanie testamentu, żeby w razie śmierci partnera mieszkanie i wszystko, co się w nim znajduje, stało się moją własnością? Czy mimo spisania testamentu dorosły

 

Alimenty od dziadków

Nasz syn jest bezrobotny. Ma zasądzone alimenty na dziecko, ale ich nie płaci. Do tej pory my pomagaliśmy finansowo jego byłej partnerce, teraz jednak nie możemy tego robić. Była partnerka syna grozi, że wystąpi do sądu o przyznanie alimentów od dziadków. Czy ma do tego prawo? Co możemy zrobić?

 

Wyższe zarobki za granicą a podwyższenie alimentów

Mój problem dotyczy alimentów, które płacę na 4-letnią córkę. Była żona właśnie złożyła wniosek o ich podwyższenie do sądu, o czym mnie poinformowała w ostatniej rozmowie telefonicznej. Od roku pracuję za granicą i to zapewne jest powodem jej działania. Jakie znaczenie dla sądu ma fakt, że za granic

 

Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny

Mam trudną sytuacją rodzinną. Mieszkam razem z siostrą i opiekujemy się naszą chorą mamą. Kilka razy zostałam fizycznie zaatakowana przez siostrę. Obraża mnie też i wyzywa. Przez to wszystko muszę się leczyć u psychiatry, miałam też stany depresyjne. Ostatnio siostra oskarżyła mnie o kradzież p

 

Zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny

Mój konkubent miał dostać mandat za picie piwa na przystanku, ale po sprawdzeniu go w rejestrze został zatrzymany przez policję i przewieziony do aresztu. Wszystko dlatego, że miał wyroki w zawieszeniu, więc jeden (4 miesiące) odwiesili od razu, a drugi (12 miesięcy) już w zakładzie karnym. Mój part

 

Pieniądze od rodziców a urząd skarbowy

Regularnie dostaję od rodziców gotówkę, którą wpłacam na konto w banku. Jestem osobą pełnoletnią i bezrobotną. Czy powinnam informować urząd skarbowy o fakcie otrzymywania tych pieniędzy? Czy mam w związku z tym płacić jakieś podatki?

 

Podatek drogowy w Niemczech i przerejestrowanie samochodu

Od kilku miesięcy pracuję w Niemczech, gdzie jestem zameldowany. Mam własny samochód, którym poruszam się po kraju (ma polskie numery rejestracyjne). Niedawno zatrzymała mnie policja, informując, że muszę płacić podatek drogowy i przerejestrować samochód. Czy faktycznie muszę to zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »