.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Subkonta w spółce z o.o. a urząd skarbowy

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 23.10.2020

Spółka z o.o. posiada rachunek główny (bankowy) i rachunki pomocnicze. Do każdego rachunku pomocniczego ustanowiony jest pełnomocnik rodzajowy. Pełnomocnik korzysta z subkonta dla potrzeb rozliczeń ze spółką, jak również w prywatnych sprawach. Czy spółka powinna wykazywać w urzędzie skarbowym środki na koncie, które zostały wpłacone przez pełnomocnika? Czy powinna je zaksięgować jako własne i odprowadzić podatek, czy tez może w jakiś sposób rozdzielić pieniądze będące na subkoncie jako „obce”? Pełnomocnik ma umowę ze spółką na korzystanie ze subkonta.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Subkonta w spółce z o.o. a urząd skarbowy

Majątek spółki z o.o.

Zgodnie z polskim prawem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. W myśl z kolei z art. 33 Kodeksu cywilnego instytucja osoby prawnej zakłada w szczególności, że prawa i obowiązki osoby prawnej są jej własnymi prawami i obowiązkami. Wyklucza to, co do zasady, ingerowanie w zarządzanie osobą prawną oraz jej majątkiem przez podmioty niebędące elementami ich struktury organizacyjnej.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt II CKU 38/96) „majątek spółki kapitałowej, a taką jest również – jak wspomniano – spółka z o.o., jest jej – jako osoby prawnej – majątkiem, a nie majątkiem wspólników (nawet wtedy, gdy spółka jest jednoosobowa) i pozostaje w dyspozycji organów spółki, które mogą dokonywać obrotu a pod pewnymi warunkami także »mutacji« co do poszczególnych składników majątkowych tworzących ten (…) Operacje te muszą jednak odbywać się zgodnie z przepisami kodeksu handlowego i postanowieniami umowy spółki”.

Pełnomocnik korzystający z subkonta spółki

Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby spółka powołała pełnomocników do dokonywania w imieniu i na rzecz spółki pewnych czynności – czy to rodzajowego, czy do poszczególnych czynności – w tym operacji na rachunkach bankowych spółki. Jednakże enigmatyczne stwierdzenie „jak również w prywatnych sprawach” zawarte w opisie stanu faktycznego powinno zapalić przysłowiową „czerwoną lampkę”.

 

Wpłacenie środków własnych przez osobę trzecią wobec spółki, jaką niewątpliwie jest pełnomocnik, na konto spółki jest w istocie przekazaniem środków pieniężnych „osobie trzeciej” – tym samym spółka zostaje wzbogacona bez tytułu prawnego, co łączy się z obowiązkiem zwrotu na rzecz wpłacającego. Zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym – art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego: „Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.” Istnieje obowiązek zwrotu uzyskanych bezpodstawnie korzyści po stronie spółki z o.o.

 

W tym kontekście wskazać należy, że wspomniane w opisie umowy z pełnomocnikami mogą w mojej ocenie być one dotknięte ww. wadą nieważności – z powodu ich sprzeczności z ustawą (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego), mianowicie z Kodeksem cywilnym (art. 33).

Pobieranie środków z subkonta spółki

Kolejny aspekt, jaki należy wziąć pod uwagę, to kwestia prawa karnego. Pobieranie przez jedną czy drugą stronę pieniędzy z konta spółki, do których w istocie nie miały prawa, może rodzić odpowiedzialność karną z art. 284 kk – który stanowi, że:

 

„§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II AKa 166/17) sąd ten stwierdził:

 

„Przywłaszczeniem w rozumieniu powyższego przepisu jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania bądź też przeznaczenie go na inny cel niż przekazanie właścicielowi (Komentarz do Kodeksu karnego pod red. Andrzeja Wąska, Wyd. C.H. Beck Warszawa 2004, tezy 52 i 53 do art. 284, str. 831 tom II). Tym samym fakt, że oskarżona dokonała przelewu pieniędzy na konto spółki (…) na podstawie – jak wynika z poczynionych ustaleń – fikcyjnej umowy nie oznacza, że nie dopuściła się ona przywłaszczenia pieniędzy będących przedmiotem przelewu. (…) Dla udziałowca spółki mienie stanowiące własność tego podmiotu jest mieniem cudzym. Dlatego też oskarżona nie miała prawa zatrzymać pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży samochodu stanowiącego własność spółki (…). Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że zachowanie polegające na przelaniu pieniędzy na rachunek innej firmy w oparciu o fikcyjną umowę, wypłata dywidendy pomimo braku ku temu podstaw w czasie dokonania tej czynności oraz zaniechanie zwrotu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży samochodu w okolicznościach opisanych wyżej, były podjętymi przez oskarżoną działaniami zmierzającymi do pozbawienia spółki (…) należącego do niej mienia, wyczerpującymi znamiona art. 284 § 1 k.k.”

Wykazywanie operacji z subkonta w księgach rachunkowych

W mojej ocenie kwoty wpłacane na konto powinny być wykazane w księgach rachunkowych spółki, a w konsekwencji wykazane w bilanse stanowiącym część sprawozdania finansowego spółki przedkładanego corocznie administracji skarbowej. Podstawę prawną stanowi tu ustawa o podatki dochodowym od osób prawnych, która w art. 12 stanowi, że „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe”.

 

Konkludując, postępowanie nakreślone w opisie stanu faktycznego jest niezgodne w mojej ocenie z przepisami prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl