Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stworzenie bazy szkół

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 07.03.2016

Chcę otworzyć stronę internetową z bazą szkół, od podstawówki do szkoły nauki jazdy czy sztuk walki w Warszawie. Wizytówki firm bardziej rozbudowane będą oczywiście płatne i, jak wiadomo, nie wszyscy będą takim czymś zainteresowani, a celem tej strony ma być umieszczenie wszystkich możliwych szkół ze stolicy, aby ułatwić odszukanie ich. Moje pytanie wiąże się z umieszczaniem na mojej stronie nazw i adresów szkół, firm szkoleniowych bez ich zgody – czy jest to zgodne z prawem albo co należy zrobić, by było to zgodne z prawem?

Jakub Bonowicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Co do zasady zamieszczenie bazy danych zawierającej nazwy szkół jest zgodne z prawem, o ile tylko przestrzega się kilku podstawowych reguł.

 

Zacznijmy od kwestii danych osobowych. Przede wszystkim fundamentalna zasada – dane osobowe ma tylko osoba fizyczna. Wynika to z art. 6 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, fundacja, stowarzyszeni) ani jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa), nie ma danych osobowych.

 

Natomiast Pana informacje mają dotyczyć – w zakresie osób fizycznych, jak rozumiem – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i danych związanych z tą działalnością. Na temat ochrony danych osobowych takich osób mówi się i pisze ostatnio sporo (np. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Glosa 3/2010).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest takie, iż przepisy ustawy nie mają zastosowania do przetwarzania informacji o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 28.11.2002 r., sygn. akt II SA 3389/01, „jeżeli przedsiębiorca objął zakresem swoich danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe w sytuacji, gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Decydując się na utożsamianie tych danych, godzi się tym samym na szersze ich ujawnianie i słabszą ochronę”.

 

Na ten temat miał okazję znów wypowiedzieć się NSA w wyroku z 15.03.2010 r., sygn. akt I OSK 756/09. Sąd stwierdził, że „niezależnie od wyłączenia sformułowanego w art. 7a ust. 2 ustawy – Prawo działalności gospodarczej, zgodnie z którym dane osobowe zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych, dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie są wyjęte spod ochrony przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych, jakkolwiek zakres je stosowania podlega ograniczeniu w stosunku do danych osobowych konsumentów. Należy je objąć ochroną określoną w ustawie o ochronie danych osobowych ponad zakres podlegający wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej”.

 

Obecnie w Ewidencji Działalności Gospodarczej znajdują się następujące dane (art. 7b ust. 2):

 

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
 • numer NIP,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

 

Ten przepis obowiązuje do 1 lipca 2011 r. Od 1 lipca 2011 r. wchodzą w życie przepisy o Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wprowadzające CEIDG prowadzoną w systemie administracyjnym, której zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz udostępnienie informacji tych podmiotów w zakresie wskazanym w ustawie. Zakres danych obejmuje (art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

 

 • firmę przedsiębiorcy;
 • numer PESEL;
 • numer REGON;
 • NIP;
 • informację o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 • informację o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informację o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora
 • informację o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 • informację o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informację o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

 

Dane te są jawne i na podstawie art. 37 będą udostępniane przez CEIDG z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresem zamieszkania, jeśli jest on tożsamy z miejscem wykonywania działalności (jeśli nie jest tożsamy, to podlega udostępnieniu). Art. 38 ustawy wprowadza jawność danych i informacji udostępnianych przez CEIDG oraz powszechne prawo dostępu do nich za pośrednictwem Internetu.

 

Znaczna część szkół działa w formie zakładów gminnych lub osób prawnych. Takie podmioty nie mają w ogóle danych osobowych i nie podlegają tej ustawie. Natomiast w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne – przedsiębiorców mających 1-osobowe firmy, dane te z kolei nie podlegają ochronie jako dane firmowe. Zatem co do zasady mogą one być swobodnie wykorzystywane i publikowane w Internecie. Tym bardziej, ze dane te wcześniej zostały i tak opublikowane na stronach internetowych.

 

(…)

 

Tak więc wydaje się, iż w wielu wypadkach wskazanie logo osoby prowadzącej działalność gospodarczej będzie dopuszczalne, o ile służyć będzie wyłącznie celom informacyjnym i nie będzie wprowadzało w błąd.

 

Oczywiście trzeba wskazać na jedną rzecz – wszystkie powyższe uwagi bazują na założeniu, że nie będzie się Pan pytał przedsiębiorcy o zgodę na umieszczenie ich danych na swojej stronie. Jeśli przedsiębiorca taką zgodę wyrazi, to o Pana uprawnieniach decyduje treść wyrażonej zgody. W takim wypadku należy zatem bardzo dokładnie przemyśleć, jaka powinna być treść takiej zgody, aby nie budziło wątpliwości, co Panu wolno, a czego nie. Nic nie stoi na przeszkodzie wykorzystaniu logo przedsiębiorcy za jego zgodą, nawet jeśli logo jest chronione, ani jego danych osobowych nieobjętych CEIDG, a nieudostępnionych do wiadomości publicznej (jeśli wyrazi zgodę).

 

Odnośnie ochrony innych dóbr osobistych

 

Ponadto trzeba wskazać, że działanie Pana bazy nie może naruszać innych przepisów prawa, w szczególności nie może naruszać dóbr osobistych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych lub prawnych (osoby prawne też mają dobra osobiste – zob. art. 43 Kodeksu cywilnego, a jednym z nich jest renoma, dobre imię, pozycja rynkowa). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem minus 4 =

»Podobne materiały

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Prowadzę działalność gospodarczą w Internecie, korzystam w tym celu z Allegro. Przez kilka lat zgromadziłem sporą bazę danych osobowych klientów. W najbliższym czasie chciałbym założyć własny sklep internetowy. Czy mogę legalnie wykorzystać zgromadzone dane w celu mailowego poi

Portal dla kobiet w ciąży - dane lekarzy

Prowadzę portal dla kobiet w ciąży. Zbieramy dane lekarzy i placówek, tworząc bazę dla przyszłych mam. Mogą one dodawać opinie o lekarzach czy położnych. Baza jest zarejestrowana w GIODO, każda wpisana osoba dostała informację o umieszczeniu jej danych w spisie. Czy jeśli któraś z n

Usunięcie danych osobowych

W pewnej opinii o mojej branży na forum internetowym umieszczono ośmieszające i obraźliwe komentarze wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska. Zażądałem usunięcia danych osobowych z wpisów, ale administrator forum nie chce tego uczynić. Co robić?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »