Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona postępowania administracyjnego w sprawie o objęcie ubezpieczeniem

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.07.2016

Kto będzie właściwą stroną postępowania administracyjnego w sprawie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym prowadzonym w oparciu o art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej osoby, która podpisała z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu umowę o dzieło na przeprowadzenie warsztatów? Czy stroną będzie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów czy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Główną ustawą regulująca postępowanie przed organami administracji jest Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zwana K.p.a.)

 

W myśl przepisu art.29 K.p.a. stronami postępowania administracyjnego mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Zgodnie z treścią art. 5 § 2 pkt 5 K.p.a. ustawodawca pod pojęciem organizacji społecznej rozumie: organizacje zawodowe (np. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów), samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

 

Organizacja społeczna, w sprawie, która tyczy się jej interesu prawnego, może być stroną postępowania administracyjnego na podstawie art. 28 i 29 K.p.a.

 

Ustawodawca przyjął tu założenie, że stroną w rozumieniu przepisu art. 28 K.p.a. jest ten adresat rozstrzygnięcia, zapadającego przed organem administracji publicznej w sprawie indywidualnej, którego praw lub obowiązków rozstrzygnięcie to dotyczy. Na podstawie wskazanego wyżej przepisu NSA stwierdził: „o tym, czy określonemu podmiotowi służy prawo strony w konkretnym postępowaniu administracyjnym, decyduje norma prawna, z której dla tego podmiotu wynikają wprost określone prawa lub obowiązki”.

 

Stroną postępowania administracyjnego jest - najkrócej mówiąc - ten adresat decyzji organu, którego praw lub obowiązków dotyczyć będzie rozstrzygnięcie podjęte w prowadzonym postępowaniu.

 

Tak jak to wskazano wyżej, z punktu widzenia wymogów formalnych określonych w art. 29 K.p.a., stroną postępowania administracyjnego mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Wymogi formalne ustanowione przez ustawodawcę kodeksowego należy więc stosować wtedy, gdy z przepisów prawa materialnego nie wynika, jakiego rodzaju podmioty mogą być stronami postępowania administracyjnego.

 

Należy przy tym podkreślić, że nie każdy podmiot wskazany przez ustawodawcę w art. 29 K.p.a. jako podmiot mogący być stroną postępowania administracyjnego, może samodzielnie dokonywać czynności prawnych. Jest to istotne, gdyż organ administracyjny musi ustalić krąg osób mogących działać w imieniu i na rzecz strony w prowadzonym postępowaniu. Ustawodawca przyjmuje założenie dokonywania oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych na podstawie przepisów szczególnych (prawa materialnego), zaś w przypadku braku takich regulacji - na zasadach przepisów prawa cywilnego.

 

Zgodnie zatem z literalnym brzmieniem tego przepisu oddział organizacji społecznej czy spółki kapitałowej nie może być stroną postępowania administracyjnego. Oddział taki nie jest osobą fizyczną i osobą prawną. Nie może być również uznany za jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Jest jedynie wyodrębnioną masą majątkową, częścią organizacyjną, która działa w ramach tej danego podmiotu

Zatem punktu widzenia organizacji społecznej, ma ona zdolność występowania przed sądem, ale działać w jej imieniu będą mogły – co do zasady – upoważnione organy tej organizacji tzn. że działa ona przez jej ustawowych lub statutowych przedstawicieli.

 

W żaden zatem sposób nie można konstruować tezy, aby stroną postępowania był w takim wypadku oddział, który nie ma legitymacji czynnej także według uregulowań Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu.

 

Przepis art.15 tej ustawy stanowi, że „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną i tworzy ona oraz likwiduje oddziały regionalne”.

 

Z kolei przepis art. 29. tej ustawy wskazuje, że „Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Audytowego, określa:

 

1) tryb tworzenia, zakres działania, strukturę organizacyjną, w tym funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, tryb działania, sposób finansowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz

2) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w zakresie nieuregulowanym w ustawie”.

 

Z kolei § 4 Statutu KIBR stanowi, że Izba działa przez swoje organy i oddziały. Niemniej zapoznając się z działem III Statutu pt. „Regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów” nie sposób dopatrzeć się upoważnienia regionalnych oddziałów do działania w imieniu i na rzecz Izby w charakterze strony w jakimkolwiek postępowaniu czy administracyjnym czy też sądowym.

 

Stąd też należy w mojej opinii zastosować reguły wynikające z K.p.a. i Kodeksu postępowania cywilnego i uznać, iż stroną w postępowaniu o objęcie ubezpieczeniem z tytułu umowy o dzieło jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, a niej jej Regionalny Oddział.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 3 =

»Podobne materiały

Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Jak można chronić dane osobowe (pesel, stan cywilny, cenę zakupu), w przypadku gdy sąd administracyjny wzywa do uzupełnienia braków skargi na działalność ministerstwa rolnictwa? Uzupełnienie braków ma polegać na nadesłaniu około 1000 egz. odpisów skargi wraz z załącznikami w celu rozesłania ich do g

 

Odpis skargi kasacyjnej

Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu zaistniałego w związku z postępowaniem administracyjnym. W postępowaniu przed WSA brał udział profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej. Czy odpis skargi kasacyjnej należy przesłać bezpośrednio temu pełnomocnikowi?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »