.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenie zwykłe przekształcane na rejestrowe – procedura

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.08.2011

Jaka jest procedura przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe? Nie chcielibyśmy rozwiązywać obecnego stowarzyszenia i zakładać nowego.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązująca ustawa o stowarzyszeniach nie przewiduje procedury „przekształcenia” stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe. W praktyce jednakże do takich sytuacji dochodzi nader często. Tworzenie stowarzyszeń zostało uregulowane w art. 9-22 Prawa o stowarzyszeniach.

 

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje przede wszystkim osobom fizycznym. Ustawa dzieli te osoby na dwie kategorie: obywateli polskich i cudzoziemców.

 

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

 

Nie ulega wątpliwości, iż założycielami stowarzyszenia mogą być także założyciele stowarzyszenia zwykłego.

 

Pierwszą przewidzianą przez prawo czynnością przedsiębraną w celu założenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Minimalną liczbę założycieli stowarzyszenia określono w art. 9 powołanej ustawy na piętnaście osób. Minimalną liczbę założycieli związku stowarzyszeń określono na trzy stowarzyszenia (art. 22 ust. 1).

 

Dyskusyjne jest, czy założyciele (osoby fizyczne) muszą osobiście uczestniczyć w zebraniu założycielskim. Prezentowany był pogląd, że udział w takim zebraniu powinien być osobisty, wolność zrzeszania się bowiem jest publicznym prawem podmiotowym i jego wykonywania nie można delegować.

 

Podstawowym zadaniem założycieli stowarzyszenia jest uchwalenie statutu i wybór komitetu założycielskiego. Za dopuszczalne należy uznać wybór przez założycieli zarządu stowarzyszenia i ewentualnie innych władz (por. komentarz do art. 11 niniejszej ustawy, teza 3).

 

Komitet założycielski (art. 9) wybierają założyciele spośród siebie; nie mogą w jego skład wchodzić osoby niebędące założycielami. Ustawa nie określa, że wybór ma zostać dokonany większością kwalifikowaną lub bezwzględną, z czego należy wnioskować, iż wystarczy większość względna, czyli wybrani zostają założyciele, którzy uzyskają najwięcej głosów. Z wyboru komitetu założycielskiego sporządza się protokół (art. 12). W ustawie nie określono treści protokołu. Jak się wydaje, minimalna treść protokołu zawiera określenie daty sporządzenia, wskazanie kandydatów na członków komitetu, liczby głosów na nich oddanych, liczby osób biorących udział w głosowaniu oraz wskazanie, kto został wybrany. Nie ma przeszkód, aby protokół podpisali wszyscy założyciele. Niezbędnym minimum wydaje się złożenie podpisów przez przewodniczącego zebrania i osobę protokołującą (por. np. art. 248 § 1 Kodeksu spółek hanldowych). Oczywiste jest, że protokół powinien być sporządzony w formie pisemnej.

 

Informuję, iż przedmiotem rozpoznania w senacie jest projekt ustawy o zrzeszeniach*. Projektowana ustawa zakłada możliwość przekształcenia stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego lub zrzeszenia nierejestrowego w inną formę zrzeszenia, a także reguluje kwestie tworzenia związków zrzeszeń, łączenia stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych oraz podziału stowarzyszeń.

 

Zgodnie z projektem, stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe będą podlegać obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrzeszenia nierejestrowe i porozumienia partnerskie, w przypadku jeżeli umowa przewidywać będzie możliwość korzystania przez te zrzeszenia ze środków publicznych, prowadzenia zbiórek publicznych lub korzystania ze środków pochodzących z takich zbiórek, będą podlegały zgłoszeniu do Ewidencji Zrzeszeń Nierejestrowych i Porozumień Partnerskich, która zostanie utworzona na mocy projektowanych przepisów. W założeniu Ewidencja będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Resumując, stowarzyszenie zwykłe stanowi odrębną od stowarzyszenia rejestrowego formę zrzeszenia osób. Nie ma żadnych formalnoprawnych przeszkód, aby przekształcić stowarzyszenie zwykłe w rejestrowe, a tym bardziej utworzyć na bazie stowarzyszenia zwykłego rejestrowe mimo braku w tym względzie formalnych procedur (stąd też nie ma też obowiązku zawiadomienia właściwego organu o przekształceniu).

 

Dodam jeszcze nie jest warunkiem koniecznym przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe podjęcie uchwały. Osobiście jestem jednak zwolennikiem podejmowania takich uchwał. Daje to gwarancję ciągłości prowadzonej działalności. Uchwała będzie respektowana przez sąd pod warunkiem, iż spełnia warunki dla uchwały założycielskiej (15 członków).

 

 

 

* Stan prawny z dnia 04.03.2011 r.

Niestety, 8 marca 2011 r. projekt został wycofany: http://lex.pl/?cmd=artykul,10708

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton