Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenie jako podmiot prawa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.03.2016

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisie do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą może być podmiotem praw i obowiązków. Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest jednak wpisanie stowarzyszenia również do rejestru przedsiębiorców.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O stowarzyszeniu jako podmiocie prawa możemy tak naprawdę mówić wyłącznie w odniesieniu do stowarzyszeń rejestrowych. Stowarzyszenia zwykłe, o których mowa w art. 40 i n. ustawy – Prawo o stowarzyszeniach1, nie posiadają bowiem osobowości prawnej, ustawa nie przyznaje im również zdolności prawnej. Stowarzyszenia zwykłe nie mogą być zatem podmiotami praw i obowiązków.

 

Stowarzyszenie rejestrowe, zgodnie z art. 9 Prawa o stowarzyszeniach, mogą utworzyć osoby w liczbie co najmniej piętnastu. Muszą one wybrać komitet założycielski oraz uchwalić statut określający w szczególności:

 

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
 7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 8. zasady dokonywania zmian statutu;
 9. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest ponadto obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

 

W następnym etapie komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

 

Sąd rejestrowy może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko w przypadku, gdy nie spełnia ono warunków określonych w ustawie. Przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu, jeżeli sąd uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, może wyznaczyć posiedzenie wyjaśniające.

 

Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą, wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia. Jednakże zgodnie z art. 17 Prawa o stowarzyszeniach osobowość prawną uzyskuje ono dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą stowarzyszenie staje się osobą prawną w rozumieniu Kodeksu cywilnego2, może więc być podmiotem praw i obowiązków. W szczególności może zawierać umowy cywilnoprawne, przyjmować darowizny, obejmować spadki, pozywać i być pozywanym. Stowarzyszenie jako podmiot prawa musi działać oczywiście przez swoje organy, czyli przede wszystkim przez zarząd. W przypadku gdyby stowarzyszenie nie mogło prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 42 K.c., ustanowi dla niego kuratora.

 

Warto zaznaczyć, że stowarzyszenie jako podmiot prawa może prowadzić również działalność gospodarczą. Wymaga to dodatkowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służyć może jednak wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Jak zaznaczono na wstępie, nie jest podmiotem prawa stowarzyszenie zwykłe, które w odróżnieniu od stowarzyszenia rejestrowego nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego, a do jego założenia wystarczą trzy osoby. Prawo o stowarzyszeniach w art. 40 wprost stanowi, że takie stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej. Ponadto zgodnie z art. 42 Prawa o stowarzyszeniach stowarzyszenie zwykłe nie może:

 

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
 2. łączyć się w związki stowarzyszeń;
 3. zrzeszać osób prawnych;
 4. prowadzić działalności gospodarczej;
 5. przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

 

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.03.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - VII =

 

»Podobne materiały

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania. Przepisy nie regulują sposobu, w jaki takie głosowania powinny się odbywać, dlatego powinien on być określony w statucie.

 

Zwolnienie nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia z podatku od nieruchomości

Autor omawia zwolnienie nieruchomości i ich części, zajętych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z podatku od nieruchomości.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »