Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenia – badanie sprawozdania finansowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.05.2012

Autor wskazuje przypadki, w których stowarzyszenia mają obowiązek poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stowarzyszenia działające w Polsce, mimo iż działają generalnie w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, mają zróżnicowane obowiązki, tak w zakresie sprawozdawczości jak i rachunkowości. Jednym z obowiązków, który może ciążyć na stowarzyszeniu, jest obowiązek badania sprawozdania finansowego.

 

Obowiązek ten może wynikać wprost z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości albo poprzez jej odpowiednie stosowanie. Jest tak, ponieważ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej stosuje się do m.in. stowarzyszeń, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Na mocy § 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia – stowarzyszenia prowadzą księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości (z uwzględnieniem przepisów ust. 2-6 § 2).

 

Zgodnie natomiast z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, co do zasady, badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność m.in. stowarzyszeń, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 

 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro;
 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

 

Podkreślić należy, że wystarczy spełnić dwa z wymienionych trzech warunków, by zaistniał obowiązek badania sprawozdania finansowego.

 

Oprócz przedstawionego wymogu, obowiązek badania sprawozdania finansowego stowarzyszenia wynikać może z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem – § 1 ust. 1 wprowadzono obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te:

 

 1. realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
 2. otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł, oraz
 3. osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.

 

Wymieniony obowiązek dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie warunki określone powyżej. Badanie odbywa się z zastosowaniem przepisów o rachunkowości.

 

Zatem celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Opinia ta powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:

 

 1. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 2. zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;
 3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową;
 4. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 

W opinii biegły powinien również:

 

 1. poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych w art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;
 2. wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę.

 

Oprócz tego opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

 

Raport natomiast powinien przedstawiać w szczególności:

 

1) ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę);

2) stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń;

3) ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości;

4) charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia;

5) stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności;

6) stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu;

6a) stwierdzenie utworzenia przez zakład reasekuracji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu;

7) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

 

Przypomnieć należy, że zgodnie z wymienionym już art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

 

 1. zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 2. przewidywanym rozwoju jednostki;
 3. ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
 4. aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
 5. nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia;
 6. posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
 7. instrumentach finansowych w zakresie:
  1. ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  2. przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;
 8. stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Pamiętać również należy, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i prowadząca działalność w jednej z form wymienionych w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.05.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus dziesięć =

 

»Podobne materiały

Definicja organizacji pożytku publicznego

Niektórym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może przysługiwać status organizacji pożytku publicznego. Dzięki uzyskaniu takiego statusu OPP mogą między innymi otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskiwać zwolnienia od niektórych danin publicznych.

 

Deklaracja Praw Podatnika

Przyjęto Deklarację Praw Podatnika. Co postulują jej autorzy i jakie może mieć to znaczenie dla podatników – o tym szerzej w artykule poniżej.

 

Tryb rektyfikacji decyzji podatkowej

Autor omawia tryb rektyfikacji decyzji podatkowej w kontekście wystąpienia omyłki lub błędu, który urząd jest zobowiązany sprostować. Wyraża swą opinię co do prawidłowość wydania postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji organu pierwszej instancji, gdy postanowienie wydaje tenże organ po pr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »