Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stosowanie biokomponentów

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.03.2016

Wytwarzanie i stosowanie biokomponentów, czyli biopaliw wytworzonych z odpadów z produkcji rolniczej, możliwe jest po spełnieniu szeregu warunków ustawowych. Prawo do wytwarzania biopaliw na własny użytek przysługuje także rolnikom.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biokomponenty to, mówiąc w pewnym uproszczeniu, paliwa wytworzone z odpadów organicznych powstałych w rolnictwie, czyli z tzw. „biomasy”. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych* (zwanej dalej „ustawą”), biomasa to ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 

Zgodnie z ustawą do biokomponentów zalicza się bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór, które są wytworzone z biomasy z przeznaczeniem do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych.

 

Wytwarzanie biokomponentów

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy – działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców. Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.

 

Wytwórca biokomponentów jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 

 1. posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;
 2. dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej;
 3. posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

 

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, wytwarzając biokomponenty, należy wykorzystywać:

 

 1. surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub
 2. biomasę pozyskiwaną na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a pośrednikiem lub przetwórcą, lub
 3. surowce rolnicze pozyskiwane z produkcji własnej wytwórców.

 

Umowa kontraktacji lub umowa dostawy zawiera w szczególności:

 

 1. określenie ilości i rodzajów surowców rolniczych przewidzianych do dostarczenia przez producenta rolnego lub biomasy przewidzianej do dostarczenia przez przetwórcę lub pośrednika, w poszczególnych latach obowiązywania umowy;
 2. cenę za jednostkę masy lub objętości dostarczonego surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;
 3. określenie minimalnych wymagań jakości surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;
 4. termin płatności za dostarczone surowce rolnicze lub inny rodzaj biomasy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich dostarczenia;
 5. termin obowiązywania umowy;
 6. określenie odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy;
 7. postanowienia dotyczące zmiany i rozwiązania umowy.

 

Stosowanie biokomponentów na stacjach paliw

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane przez producentów do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych powinny spełniać wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatem jakości wydanym przez akredytowane jednostki certyfikujące (akredytowane laboratoria badawcze).

 

Dystrybutory używane na stacjach paliwowych do biopaliw ciekłych oznakowuje się w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie. Wymóg ten dotyczy także dystrybutorów na stacjach zakładowych.

 

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu biopaliwa ciekłe na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

 

Stosowanie biokomponentów przez rolników

 

Prawo do wytwarzania oraz stosowania biokomponentów stanowiących samoistne paliwo przysługuje także rolnikom. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy – rolnicy mogą wytwarzać bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa także biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione, na własny użytek, po uzyskaniu wpisu do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.

 

Należy zaznaczyć, że przez rolnika rozumie się także:

 

 1. grupę osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy;
 2. grupę producentów rolnych pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy.

 

Rolnik, stosując biokomponenty na własny użytek, jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 

 1. dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych;
 2. posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

 

 

 

 

____________________________

* Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 775, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.03.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus II =

 

»Podobne materiały

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »