Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stosowanie zagranicznych stawek płacowych dla pracowników w podróży służbowej

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 19.05.2019

Świadczymy usługi dla kontrahentów zagranicznych w różnych państwach: Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Dania, Szwecja, Czechy. Pracownicy wykonują swoja pracę na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, bez zmiany miejsca świadczenia pracy (oddelegowania). Są to wyjazdy krótkotrwałe, pracownicy otrzymują należne diety według rozporządzenia. Według nowych regulacji pracownicy
powinni być wynagradzani na podstawie stawek obowiązujących w państwie wykonywania pracy. Czy dla naszych pracowników będących w podróży służbowej obowiązkowe jest zastosowanie zagranicznych stawek płacowych przy wszystkich wyjazdach (jak np. 2-6 dni bądź wyjazdach miesięcznych)?

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odpowiedź wymaga zdefiniowania pojęcia podróż służbowa i oddelegowanie, bowiem podróż służbowa i oddelegowanie dotyczą dwóch różnych sytuacji.

 

Pierwsza uregulowana jest w art. 775 Kodeksu pracy (K.p.). Zgodnie z § 1 tego przepisu „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. W tym przypadku podwładny tylko wyjątkowo i tymczasowo wykonuje powierzone mu zadania poza swoim stałym miejscem pracy”.

 

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (sygn. akt II PZP 11/08) „podróż służbowa ma charakter incydentalny”.

 

Przepis art. 77 5 § 1 K.p. stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Najistotniejsze jest odkodowanie pojęcia „zadanie służbowe”. Tylko bowiem wykonywanie zadania służbowego pozwala na stosowanie normy prawnej zawartej w omawianym przepisie. Przepis ten odnosi się jedynie do zadania rozumianego jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy umówionej i wykonywanej zwykle w ramach stosunku pracy. Taka zaś interpretacja nie pozwala – jeśli zadanie nie ma incydentalnego charakteru – na uznanie danego zdarzenia za podróż służbową.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Stosowanie zagranicznych stawek płacowych dla pracowników w podróży służbowej

 

Podstawę formalną podróży służbowej stanowi, po pierwsze, polecenie wyjazdu. Polecenie takie powinno określać zadanie oraz termin i miejsce jego realizacji. Zadanie musi być skonkretyzowane; nie może mieć charakteru generalnego. Nie jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach. Wykonywaniem zadania służbowego w rozumieniu art. 77 5 § 1 K.p nie jest wykonywanie pracy określonego rodzaju, wynikającej z charakteru zatrudnienia. Ta bowiem nigdy nie jest incydentalna.

 

Oddelegowanie oznacza dłuższy wyjazd pracownika w celu czasowego wykonywania pracy poza stałym miejscem jej wykonywania. Wiąże się ono ze zmianą określonego w umowie miejsca wykonywania pracy, co oznacza, iż – w odróżnieniu od polecenia wyjazdu w ramach podróży służbowej – pracodawca musi uzyskać na to zgodę pracownika. Miejsce pracy stanowi istotny element umowy o pracę. Jego zmiana, zarówno stała, jak i czasowa, wymaga zgody pracownika. W praktyce dokonuje się jej zwykle w drodze porozumienia zmieniającego. Cechą różnicującą podróż służbową od oddelegowania jest konieczność zmiany umowy o pracę w zakresie dotyczącym określenia miejsca wykonywania pracy, zgoda pracownika na oddelegowanie i czas trwania zdarzenia.

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 8 listopada 2012 r. (sygn. akt II UK 87/12) o podróży służbowej można mówić jedynie w przypadku narzuconego pracownikowi w drodze polecenia delegowania zobowiązującego go do odbycia takiej podróży. Zawarte przez strony umowy porozumienie co do wykonywania przez podwładnego określonej pracy w ramach delegowania przez pracodawcę prowadzi do okresowej zmiany ustalonego w tej umowie rodzaju pracy oraz miejsca jej wykonywania.

 

Sąd wskazał, że podjęcie się przez pracownika podróży połączonej z wykonywaniem określonej pracy na podstawie zawartego z pracodawcą porozumienia nie jest podróżą służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Do takiej podróży nie będą więc miały zastosowania przepisy określające należności przysługujące pracownikowi z tytułu takiej podróży.

 

Stosownie do dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług:

 

„Artykuł 2

1. Dla celów niniejszej dyrektywy określenie »pracownik delegowany« oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa w którym zwyczajowo pracuje.

2. Dla celów niniejszej dyrektywy przyjmuje się definicję pracownika, którą stosuje się w prawie Państwa Członkowskiego, na terytorium którego pracownik jest delegowany”.

 

Formalnie, jeżeli pracownik jest oddelegowany do pracy w innym kraju UE, powinien być zatrudniony na takich samych warunkach jak pracownicy w kraju przyjmującym, m.in. w zakresie minimalnej stawki płacy: jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym kraju lub wynagrodzenie określone na podstawie wiążących układów zbiorowych w danym sektorze zatrudnienia, jeśli obowiązują one w kraju przyjmującym. Pracodawca może również pokryć koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania w kraju, do którego oddelegowano pracownika, o ile jest to przewidziane w przepisach kraju pochodzenia.

 

W przypadku wstępnego montażu i/lub pierwszej instalacji wyrobów na dostawę wyrobów stanowiących nieodłączną część umowy, a które są niezbędne do uruchomienia dostarczonych wyrobów i wykonywane przez wykwalifikowanych i/lub wyspecjalizowanych robotników z przedsiębiorstwa dostawczego, nie stosuje się – obowiązku stosowania minimalnych stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny – jeśli okres delegowania nie przekracza ośmiu dni.( art. 3.2. dyrektywy). Zasady tej nie stosuje się do działań w dziedzinie prac budowlanych wymienionych w załączniku do dyrektywy.

 

Jak widzimy, oddelegowanie może obejmować także krótkie/kilkudniowe okresy.

 

Jak Pani wskazuje, firma świadczy usługi dla kontrahentów zagranicznych w różnych państwach UE. Opisane różnice w zakresie uprawnień pracowników oraz obowiązków pracodawcy w przypadku podróży służbowej i oddelegowania wskazują, że istotna jest prawidłowa kwalifikacja wyjazdu pracownika. W przypadku nieprawidłowego określenia charakteru takiej podróży pracodawca musi się liczyć przede wszystkim z roszczeniami pracownika, polskich organów ubezpieczeniowych, a także ujemnymi konsekwencjami w państwie wykonywania usługi.

 

Regulacje dyrektywy odnoszące się do warunków pracy i płacy w stosunku do osób oddelegowanych do pracy poza Polskę nie będą miały zastosowania:

 

  1. do osób odbywających wyjazdy służbowe,

  2. do krótszych delegacji pracowników,

  3. do osób wykonujących zlecenia na podstawie stosunków cywilnoprawnych (chyba że w okresie oddelegowania będą traktowani w oparciu o obowiązujące w tym kraju przepisy jak pracownicy).

 

Na pewno wyjazdy długotrwałe pracowników poza granice Polski powinny odbywać się zgodnie z niniejszą dyrektywą na zasadzie oddelegowania wraz ze zmianą miejsca pracy w umowie. Chodzi tutaj o delegacje powyżej 8 dni, o ile ie są związane z wstępnym montażem i/lub pierwszą instalacją wyrobów na dostawę wyrobów stanowiących nieodłączną część umowy, a które są niezbędne do uruchomienia dostarczonych wyrobów i wykonywane przez wykwalifikowanych i/lub wyspecjalizowanych robotników z przedsiębiorstwa dostawczego.

 

Rozumując a contrario – dochodzimy do wniosku, że w przypadku delegacji do 8 dni niezależnie od ich celu i przeznaczenia, na które nie uzyskuje się zgody pracownika, odbywane na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, które będą incydentalne – nie stosuje się dyrektywy, a zatem i zasady stosowania stawki wynagrodzenia minimalnego jak w państwie wykonywania zlecenia/usługi.

 

  • Dla pracowników będących w podróży służbowej nie jest obowiązkowe zastosowanie zagranicznych stawek płacowych przy wyjazdach krótkich (2–6 dni).

  • Przy wyjazdach miesięcznych i dłuższych należałoby stosować zagraniczne stawki płacowe.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Różnica między delegacją a oddelegowaniem

Jesteśmy polską firmą; nasza główna siedziba znajduje się w Polsce, ale prowadzimy także działalność w Niemczech. Pracownicy, których zatrudniamy, wyjeżdżają tam w delegację (mają opłaconą podróż i zakwaterowanie, dostają diety). Dowiedzieliśmy się, że po 3 miesiącach albo 90 dniach delegacja musi zostać przekształcona formalnie w oddelegowanie. Czy to prawda? Jaka jest różnica między delegacją a oddelegowaniem?

Zwrot kosztów delegacji

Pracownik ma podpisaną umowę z pracodawcą na czas nieokreślony, miejsce pracy – siedziba firmy. Pracodawca codziennie deleguje (na podstawie polecenia wyjazdu służbowego) pracownika do pracy w innej miejscowości. Pracodawca podpisał umowę z pracownikiem o wykorzystaniu samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych. Czy w takim przypadku należy się zwrot kosztów za przejazd samochodem prywatnym na podstawie rozliczenia tzw. kilometrówki? Jeżeli tak, to proszę o podanie na jakiej podstawie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »