.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Staż pracy księdza

Czy księdzu można zaliczyć do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (nagroda jubileuszowa, wysługa lat), okres nauki religii w latach 1992-1997, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej? Czy szkoła ma obowiązek wystawić świadectwo pracy z adnotacją, że ksiądz nie pobierał za ten okres wynagrodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową. Nagrody jubileuszowe przysługują wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem przepisów Karty Nauczyciela, bez względu na wymiar ich zatrudnienia.

 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy.

 

Praca wykonywana poza stosunkiem pracy (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umów cywilnoprawnych) nie jest uwzględniana do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 

Jednak zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2001 r., III ZP 32/00 (OSNP 2002/7/165) okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej. Podobne stanowisko, w sprawie dotyczącej księdza, zajął Sąd Najwyższy również w wyroku z dnia 3 sierpnia 2000 r., II UKN 661/99 (OSNP 2002/4/93).

 

Powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego nakazują zaliczenie do okresu pracy nauczycielskiej zatrudnienie katechetów w ramach stosunku pracy do nauczania religii w parafiach (nie w szkołach).

 

Wobec powyższego wymieniony w pytaniu okres nie może zostać zaliczony do stażu pracy, gdyż była to praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej. Do tego okres pracy to lata 1992-1997, a więc te, których Sąd Najwyższy nie uznał za pracę nauczycielską, jeśli nie była wykonywana na podstawie umowy o pracę. Szkoła nie ma więc obowiązku wystawiania świadectwa pracy i uwzględniania tego okresu przy obliczaniu stażu pracy dla świadczeń pracowniczych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl