.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawki ZUS przy usługach dla pracodawcy

Autor: Maciej Lisowski • Opublikowane: 20.03.2020

Czy jeżeli jestem zatrudniona w firmie na umowę o pracę, to mogę założyć swoją DG i świadczyć usługi dla tej samej firmy? Jakie będą stawki ZUS przy usługach dla pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stawki ZUS przy usługach dla pracodawcy

Świadczenie usług dla byłego pracodawcy

W zasadzie brak jest przepisu, który zakazywałby świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, przy czym warto mieć na uwadze zapisy wynikające z § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. Z kolei § 1 Kodeksu pracy wskazuje konstytutywne cechy stosunku pracy, zgodnie z którymi przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Stawki ZUS przy usługach dla pracodawcy

Ponadto świadcząc na rzecz byłego pracodawcy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami, w szczególności w zakresie możliwości korzystania z preferencyjnych stawek ZUS.

 

Zgodnie bowiem z art. 18a ustawy dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

 

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej w celu wykonywania usług dla pracodawcy

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zarejestrowanie działalności gospodarczej skutkuje domniemaniem, że jest ona prowadzona, jednakże domniemanie takie może zostać obalone. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 2018 r. do sygn. akt II UK 711/16 stwierdził, że samo zarejestrowanie działalności gospodarczej, a następnie zawarcie umowy o współpracy nie powoduje, że świadczone na podstawie tej umowy przez skarżącą usługi powinny być uznane za świadczone przez przedsiębiorcę. Mimo iż świadczenie usług (pracy) przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami może odbywać się w różnych warunkach, to osoba samozatrudniona traci status przedsiębiorcy w sytuacji, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosi zlecający, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, a dodatkowo osoba samozatrudniona nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach, który wyrokiem z dnia 8 lutego 2018 r. do sygnatury akt III AUa 1468/17 stwierdził, że wykonywanie przez lekarza specjalistę, prowadzącego samodzielną praktykę lekarską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej, usług medycznych na rzecz tego pracodawcy, u którego pracował on na podstawie umowy o pracę jako lekarz rezydent, nie jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art. 18a ust. 2 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przez „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej”, o których mowa w art. 18a ust. 2 ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które uniemożliwiają zastosowanie preferencyjnych składek ubezpieczeniowych dla osób podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, należy rozumieć czynności odpowiadające tym, które były uprzednio wykonywane w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Odpowiednia umowa z byłym pracodawcą

W konsekwencji niezwykle istotny staje się fakt, czy usługi są świadczone wyłącznie na rzecz byłego pracodawcy czy także innych podmiotów oraz właściwe skonstruowanie relacji i zapisów umowy pomiędzy byłym pracodawcą a przedsiębiorcą, tak aby nie wykazywały one cech stosunku pracy, określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Ewentualne zakwestionowanie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS w przypadku rezygnacji z zatrudnienia na rzecz działalności gospodarczej niesie ze sobą negatywne skutki dla byłego pracodawcy (m.in. w zakresie konieczności odprowadzenia zaległych składek ubezpieczeniowych a także możliwości żądania przez byłego pracownika wynagrodzenia np. z godziny nadliczbowe czy urlop wypoczynkowy), a także pracownika, bowiem w skrajnych przypadkach może on utracić prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »