.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Status bezrobotnego a przychód z firmy MLM

Straciłam pracę i planuję otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jako osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy chciałabym skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności. W międzyczasie myślę o współpracy z firmą typu MLM (multi-level marketing), która polegałaby na udziale w konkursie z ewentualnymi nagrodami miesięcznymi. W programie występowałabym jako osoba fizyczna, nie byłoby to wykonywanie pracy ani świadczenie usług. Za skuteczne polecenie produktów firmy, zakończone zakupem przez osobę, której je poleciłam, otrzymywałabym punkty i gromadziłabym je w moim wirtualnym portfelu. Punkty mogłabym wykorzystać do kolejnych zamówień, istnieje również możliwość przelania ich na kartę podarunkową. Rozliczanie odbywałoby się na zasadzie konkursu – w momencie transferu prowizji na moje konto premiowe odciągany byłby podatek od nagród. Jest to konkurs niepubliczny, gdzie organizator programu jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od wartości nagrody. Jako płatnik pobiera ten podatek od dokonywanych świadczeń i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego. Ja, jako osoba fizyczna i uczestnik konkursu, nie muszę dokonywać już rozliczenia wartości otrzymanej nagrody w ramach zeznania rocznego. Podstawą prawną tych działań jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 41 ust.4. Czy podejmując taką współpracę, ryzykuję utratą statusu bezrobotnej i zasiłku, a w konsekwencji utratę możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania na rozpoczęcie działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status bezrobotnego a przychód z firmy MLM

Warunki posiadania statusu osoby bezrobotnej

Odpowiedzi na Pani wątpliwości należy poszukiwać w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej art. 33 ust. 4 traci się status osoby bezrobotnej i wszystkie uprawienia, jakie są z nim związane (w tym możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej) między innymi w następujących przypadkach:

 

Nie spełnia się warunków, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy, tj. warunków uznania za osobę bezrobotną, przy czym wystarczy, że zachodzi chociaż jeden przypadek z wymienionych niżej:

 

 • nie jest się zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jest się osobą niepełnosprawną, niezdolną i niegotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy;
 • ukończyło się 60 lat – jeżeli jest się kobietą lub 65 lat – jeżeli mężczyzną;
 • podejmie się zatrudnienie, inną pracę zarobkową (podpisze się np.: umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną);
 • nabyło się prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera się nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • nabyło się prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • stało się właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • uzyskało się przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub podlega się ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • rozpocznie się prowadzenie działalności gospodarczej – złożyło się wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • uzyskuje się miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 • pobiera się na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały;
 • pobiera się na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

 

Oczywiście jest również szereg innych, ale dotyczą niepełnosprawności, pożyczek, aktywizacji zawodowej, zatem nie będę ich przytaczać (są opisane w art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Status bezrobotnego a uzyskiwanie przychodu

O ile formy „zarobkowania”, jaką Pani opisała, nie można uznać za podjęcie zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, to jednak można, a wręcz należy uznać za uzyskiwanie przychodu. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h) mówi wyłącznie o uzyskiwaniu przychodu, nie wskazując z jakiego źródła ma ów przychód pochodzić, wskazuje zaś tylko, że warunkiem utraty statusu osoby bezrobotnej jest taka sytuacja, w której ów przychód przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwracam jednak uwagę, że art. 2 ust. 1 pkt 24 wskazuje z kolei, że za przychody w rozumieniu ustawy uznaje się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co prawda, pobiera go płatnik, ale to nie ma żadnego znaczenia, bowiem opodatkowaniu podlegają, czyli spełnione jest kryterium z art. 2 ust. 1 pkt 2 litera h) oraz art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy.

 

Wygrane za przekonanie innych osób do zakupów

Jeśli zatem Pani wygrane, a tak naprawdę środki zdobyte za przekonanie do zakupów innych osób i pozostawione do Pani dyspozycji, przekroczą połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, to wówczas utraci Pani status osoby bezrobotnej i wszelkie przywileje z tym związane na mocy art. 33 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to zgodne z orzecznictwem sądowym, np. wyrokiem SA w Lublinie z 19 maja 2016 r. sygn. akt II SA/ Lu 326/16, czy wyrokiem NSA z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt I OSK 1123/07.

 

Podsumowując, każda kwota, jaką owa firma będzie Pani wypłacać, będzie Pani przychodem. Jest to nagroda za konkurs, a ustawa wskazuje wyraźnie, że wówczas traci się status bezrobotnego. Nie liczą się zakupy jako przychód, ale kwoty nagród, jakie byłyby Pani wypłacane.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl