Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status prawny prokurenta

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.09.2013

Prokurent to pełnomocnik przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prokury, czyli pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorców w celu prowadzenia spraw związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, mogą udzielać spółki prawa handlowego. Wątpliwości istnieją natomiast co do tego, czy prokurenta mogą ustanawiać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 1091 Kodeksu cywilnego1, podmiotem uprawnionym do udzielenia prokury jest przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców. Rejestrem przedsiębiorców – zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym2 – jest natomiast część KRS. Z wyżej wymienionej ustawy wynikałoby więc, że prokury nie mogą udzielać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Część doktryny stoi jednak na stanowisku, że za „rejestr przedsiębiorców” w rozumieniu art. 1091 K.c. należałoby uznać również ewidencję działalności gospodarczej, a co za tym idzie – dopuścić udzielanie prokury przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

 

Udzielenie prokury

 

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przedsiębiorca ma również obowiązek zgłoszenia prokury do rejestru przedsiębiorców. W przypadku spółek osobowych (a więc spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników (partnerów), natomiast w przypadku spółek kapitałowych (a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) zgodę na ustanowienie prokurenta muszą wyrazić wszyscy członkowie zarządu.

 

Prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można udzielić prokury osobie prawnej, ani jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Odwołanie i wygaśnięcie prokury

 

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych3 odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki (w przypadku spółek osobowych) lub każdy członek zarządu (w przypadku spółek kapitałowych). Natomiast wygaśnięcie prokury następuje wskutek:

 

  1. wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców,
  2. ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, 
  3. otwarcia likwidacji przedsiębiorcy,
  4. przekształcenia przedsiębiorcy,
  5. śmierci prokurenta.

 

Zgodnie z art. 1097 § 4 K.c. wygaśnięcia prokury nie powoduje śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych. Przepis ten pośrednio może wskazywać, że celem ustawodawcy było umożliwienie ustanawiania prokurentów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Tylko w przypadku osób fizycznych możemy mówić bowiem o ewentualnej śmierci przedsiębiorcy.

 

Rodzaje prokury

 

Prokura może być udzielona jednej osobie (prokura samoistna) lub kilku osobom łącznie (prokura łączna), przy czym kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

 

W przypadku gdy prokurent umocowany jest do dokonywania czynności łącznie z członkiem zarządu lub wspólnikiem, mamy do czynienia z tzw. prokurą łączną nieprawidłową (członek zarządu, czy wspólnik nie może być prokurentem).

 

Oprócz prokury samoistnej i łącznej wyróżniamy także prokurę oddziałową. Jest ona ograniczona do jednego oddziału przedsiębiorstwa (oddział ten musi być ujawniony w KRS).

 

 

 

 

________________________
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus sześć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Prokura

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki