Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status podatnika VAT – sprzedaż działek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.07.2009

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług mają wątpliwości, czy sprzedaż nieruchomości w postaci działek z majątku prywatnego, niewykorzystanego w prowadzonej działalności gospodarczej, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wątpliwości są jak najbardziej uzasadnione, gdyż przepisy w tym zakresie są nieprecyzyjne i praktyka organów na terenie kraju jest różna, często sprzeczna.

 

Doskonałym tego przykładem jest historia interpretacji indywidualnej o sygnaturze

ILPP1/443-50/07/09-S/GZ, wydanej 17 czerwca 2009 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Podatnik zwrócił się w 2007 r. z pytaniem „Czy osoba fizyczna odsprzedająca część terenu w postaci działek przeznaczonych pod zabudowę, które powstały przez podział jednego gruntu ornego, pochodzącego z jej majątku osobistego, zakupionego nie w celu dalszej odsprzedaży, zobowiązana jest do odprowadzania podatku VAT?”.

 

W odpowiedzi na ww. wniosek Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia ministra finansów, wydał w dniu 19 października 2007 r. interpretację indywidualną nr ILPP1/443-50/07-2/GZ, w której stanowisko pytającej podatniczki uznał za nieprawidłowe. Następnie pismem z dnia 7 listopada 2007 r. pełnomocnik podatniczki wezwała organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa, jednak w wyniku ponownej analizy sprawy organ nie stwierdził podstawy do zmiany interpretacji. Pełnomocnik wniósł w dniu 11 stycznia 2008 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – ten zaś wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną interpretację (sygn. akt: III SA/Wa 304/08). Od ww. minister finansów złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wyrokiem z dnia 5 marca 2009 r. (sygn. akt: I FSK 1249/08). Uwzględniając ów wyrok, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał 17 czerwca 2009 roku interpretację, która stanowi, że „Sprzedaż przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik podatku VAT, działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych przez podział jednego gruntu ornego i pochodzących z majątku osobistego zakupionego nie w celu dalszej odsprzedaży – nie podlega opodatkowaniu”.

 

Uzasadnienie organu warte jest przytoczenia. Dyrektor Izby Skarbowej „pod wpływem” wyroku sądu wskazuje, że „by dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż uznanie osoby fizycznej za podatnika w myśl ustawy uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, gdy czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Zatem osoba fizyczna wykonująca czynność dostawy towarów, polegającą na zbyciu części majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży (w celach handlowych) – nie jest podatnikiem podatku VAT.

 

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

 

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowana dokonywała i zamierza dokonywać dostaw działek wyodrębnionych z gruntu nabytego kilkanaście lat wcześniej przeznaczonego do użytkowania rolniczego, a nie pod zabudowę. Tym samym nabycie gruntu nie nastąpiło w celach handlowych.

 

Wnioskodawczyni użytkowała przedmiotowy grunt do działalności rolniczej. Jednak w momencie zbycia przedmiotowych działek Zainteresowana dokonuje sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę, co wskazuje, że „zostały one wyłączone ze składu gospodarstwa rolnego, czyli utraciły związek z prowadzoną działalnością rolniczą”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdza się, iż Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży działek należących do majątku osobistego, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w tym zakresie, a dostawa nie będzie miała charakteru działalności profesjonalnej, stałej i zorganizowanej.

 

W związku z powyższym sprzedaż działek dokonywana przez Wnioskodawczynię nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, lecz związana jest z przysługującym jej prawem do rozporządzania własnym majątkiem i dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT”.

  

Powyższe oczywiście dotyczy nie tylko sprzedaży nieruchomości, lecz wszystkich dokonywanych przez podatników podatku VAT transakcji, których przedmiot nie jest związany z prowadzoną działalnością. Omówiona sprawa pokazuje również, że ustalenie prawidłowych zasad dotyczących opodatkowania niektórych czynności podatkiem od towarów i usług nie jest sprawą prostą nawet dla organów podatkowych i wyspecjalizowanych komórek wydających w imieniu ministra finansów indywidualne interpretacje.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 3 =

 

»Podobne materiały

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z punktu widzenia konsekwencji sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług, to temat, który wielu przedsiębiorcom sprawia olbrzymie problemy w prakty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »