.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status dyrektora sądu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 22.07.2013

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucja dyrektora sądu została wprowadzona do organizacji sądów już w czasie reorganizacji sądownictwa powszechnego wprowadzonej ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.; dalej: P.u.s.p.). Jednak w czasie obowiązywania ustawy w jej pierwotnej wersji dyrektorzy sądów nie byli traktowani szczególnie wyjątkowo w stosunku do pozostałych pracowników, nie funkcjonowali też w sądach rejonowych. Status dyrektora sądów zmienia w sposób znaczący nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192). Przepisy dotyczące zmian w statusie dyrektora sądu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

W chwili obecnej dyrektor sądu przede wszystkim ma status jego organu. Jest zatrudniony na podstawie powołania. Funkcjonuje we wszystkich szczeblach sądów powszechnych (przy czym, zgodnie z art. 21 § 1a ustawy, dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej piętnaście stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych).

 

Dyrektor sądu:

 

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1;
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu. 

 

Kwestię wynagrodzenia dyrektora sądu reguluje art. 32c ustawy, zgodnie z którym dyrektorowi sądu i zastępcy dyrektora sądu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość ustala Minister Sprawiedliwości. Ponadto Minister Sprawiedliwości może przyznać dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora sądu dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub zadań, a także nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy. Kwestie szczegółowe związane z wynagrodzeniem dyrektora sądu reguluje rozporządzenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 32c § 3 ustawy. W rozporządzeniu tym, wydanym w dniu 17 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1482), Minister określił granice przyznawanego wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady przyznawania wspomnianych wyżej składników dodatkowych.

 

Zgodnie z art. 32d ustawy ze stanowiskiem dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu nie można łączyć przynależności do partii politycznych ani pełnienia funkcji publicznych.

 

Według § 2 tego przepisu do dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu stosuje się odpowiednio przepisy art. 6-7 oraz art. 9-11 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 i Nr 113, poz. 659).

 

Wspomniane akty prawne stanowią, że urzędnik jest obowiązany:

 

 1. przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;
 3. dochowywać tajemnicy prawnie chronionej;
 4. zachowywać się godnie;
 5. poszerzać wiedzę zawodową. 

 

Urzędnik jest obowiązany wykonywać polecenia służbowe przełożonych. Jeżeli w przekonaniu urzędnika polecenie służbowe jest niezgodne z prawem lub nosi znamiona pomyłki, jest on obowiązany na piśmie poinformować o tym przełożonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia urzędnik jest obowiązany je wykonać. Urzędnik nie wykonuje polecenia służbowego, jeżeli prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa lub groziłoby niepowetowanymi stratami. 

 

Urzędnik przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się swoimi poglądami politycznymi, religijnymi ani interesem jednostkowym lub grupowym. 

 

Między urzędnikami nie może powstać układ podległości służbowej, jeżeli są małżonkami albo pozostają ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia albo przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Urzędnik nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody przełożonego.

 

Urzędnik nie może wykonywać zajęć sprzecznych z obowiązkami urzędnika i podważających zaufanie do sądu lub prokuratury. 

 

W pozostałym zakresie obowiązki i prawa dyrektora sądu zostały kompleksowo uregulowane w P.u.s.p.

 

Jak wynika z powyższego, dyrektor sądu jest organem sądu i jednocześnie jego urzędnikiem szczególnego rodzaju. Należy go traktować jako urzędnika, ponieważ jego bezpośrednim przełożonym jest (pomimo powołania przez Ministra Sprawiedliwości) prezes danego sądu, ponadto w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 49, poz. 299) w sprawie stanowiska i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, zgodnie z którym dyrektor sądu zaliczany jest do samodzielnych stanowisk urzędniczych w sądach.

 

Dyrektor sądu jest jednak urzędnikiem szczególnego rodzaju, ponieważ wszelkie kwestie związane z jego stosunkiem pracy, prawami i obowiązkami zostały uregulowane bezpośrednio w P.u.s.p. Regulując te kwestie, ustawodawca odsyła do stosowania wobec dyrektora sądu jedynie ściśle wskazanych przez niego przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639; Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 659). Oznacza to, że w pozostałych sprawach należy kierować się tylko i wyłącznie ustawą o ustroju sądów powszechnych. Ta z kolei nie stanowi, że dyrektorowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. Skoro dodatek taki dla urzędników został ustalony w art. 15 ustawy o pracownikach sądów, a do niego ustawa ustrojowa nie odsyła (odsyłając jednocześnie do innych wprost wskazanych przepisów), to w mojej ocenie nie może on mieć zastosowania do dyrektora sądu. Kwestia wynagrodzenia dla dyrektora sądu w sposób kompleksowy została uregulowana w art. 32c ustawy. Należy ją uznać za pełną, wobec czego dyrektorowi będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie zasadnicze oraz fakultatywnie wskazane w przepisie dodatki.

 

W słuszności mojej oceny przekonuje mnie fakt, że w poprzednim stanie prawnym przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczące dyrektorów sądów nie regulowały zupełnie wyżej omawianych kwestii, w związku z czym dyrektorzy sądów byli wynagradzani wprost na podstawie ustawy o pracownikach sądów. Gdyby racjonalny ustawodawca chciał pozostawić im ten sam status, wówczas nie regulowałby w sposób odmiennie omawianych kwestii w nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »