Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status bezrobotnego a wystawienie rachunku za zlecenie

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18.08.2014

1 maja decyzją urzędu pracy zostałam uznana za bezrobotną. Wcześniej jednak wykonałam zlecenie tłumaczenia (opinii) dla prokuratury (rachunek z dnia 27 kwietnia), ale wynagrodzenie wpłynęło na konto 15 maja. Są to przychody z działalności poprzedzającej wydanie decyzji nadającej mi status bezrobotnego, uważam więc, że nie muszę tego zgłaszać do urzędu. Wiem też, że tłumacze uzyskują przychody z tzw. innego tytułu. W piśmie z UP mam jednak pouczenie, że muszę w ciągu 7 dni zgłaszać wykonanie takiego zlecenia. Ja jednak rachunek wystawiłam przed wydaniem decyzji. Jak prawnie zinterpretować moją sytuację? Czy mam się obawiać utracenia statusu bezrobotnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapoznałam się ze stanem faktycznym opisanym przez Panią w pytaniu i Pani stanowiskiem, że za moment powstania istotny dla statusu bezrobotnego uznajemy moment wystawienia rachunku, a nie moment wykonania usługi i nie moment płatności za jej wykonanie*.

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 zawiera definicje legalne pojęć pojawiających się dalej w tej ustawie. Precyzyjniej, art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h stanowi, że „o ile mowa o bezrobotnym oznacza to osobę zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych”.

 

Ewidentnie Pani zatrudniona przez prokuraturę nie jest, kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko to, czy wykonuje Pani inną pracę zarobkową w rozumieniu tego przepisu pkt 11, w mojej ocenie nie jest to też inna praca zarobkowa, bo to, że prokuratura Pani zleca opinię, nie oznacza oczywiście, że jest Pani związana stosunkiem zlecenia. Co więcej, jak się podkreśla w literaturze przedmiotu, nie wydaje się, że praca dorywcza, krótkotrwała, przynosząca niewielkie dochody zmienia na tyle materialne położenie osoby ją podejmującej i jej pozycję społeczną, iż przestaje ona być bezrobotną. Może to uzasadniać ograniczenia w dostępie do świadczeń zasiłkowych, ale przecież nie wyczerpują one pomocy adresowanej do bezrobotnych (w odniesieniu do innej pracy zarobkowej).

 

W mojej ocenie rzeczywiście tu się trzeba z urzędem pracy zgodzić, że będziemy Pani aktywność rozpatrywać przez pryzmat art. 2 pkt 2 lit. h, a więc fakt uzyskania miesięcznie przychodu – ale już w pierwszej kolejności zauważam, że przecież Pani nie będzie osiągać comiesięcznie określonego przychodu, a – jak rozumiem – incydentalnie. Postanowienie to zaś mówi wyraźnie o przychodzie miesięcznym.

 

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12a tej ustawy „minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługująca za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszana na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Wynagrodzenie to w 2013 roku to zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.) to kwota 1.600,00 zł”.

 

Z kolei stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 24 tej ustawy „za przychody uważa się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Tu przepis nie różnicuje nijak, czy są to przychody należne, a nie otrzymane, jak ma to miejsce przy przychodach z działalności gospodarczej, czy też przychody faktycznie otrzymane (ale w powiązaniu z samym tylko punktem 2 lit. h winny to być przychody otrzymane i raczej bym się zgodziła z urzędem pracy, bo może nieprecyzyjnie, ale takie, zdaje się, wyraził stanowisko w piśmie, o którym Pani pisze). Z tego, co Pani wspomniała, te przychody sprzed daty uznania Pani za osobę bezrobotną były chyba otrzymane z działalności gospodarczej czy też innej pracy zarobkowej, więc tu bym Pani przyznała rację, że ten przepis zastosowania nie ma.

 

Jest możliwe cofnięcie się przed datę uznania Pani za bezrobotną, co potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku, sygn. akt I OSK 900/11, zgodnie z którym „termin »pobieranie« świadczenia należy wykładać rozszerzająco tzn. przyjąć, że »okres pobierania zasiłku chorobowego« obejmuje nie tylko okresy faktycznego pobierania tego zasiłku, ale również okresy ustawowo uprawniające do uzyskania zasiłku, nawet w sytuacji, gdy ubezpieczony faktycznie zasiłku nie pobierał” (oczywiście wyrok ten dotyczy prawa do zasiłku).

 

Niestety widzę, że orzecznictwo idzie raczej w kierunku nieprzychylnym dla obywatela, czego przykładem może być np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2012 roku, sygn. akt IV SA/Gl 580/11, w którym stwierdzono, że „dla uzyskania (i kontynuowania) statusu osoby bezrobotnej konieczne jest, aby okoliczności niezatrudnienia i niewykonywania żadnej pracy zarobkowej istniały w dacie rejestracji i trwały przez dalszy okres. Niepodobna bowiem zaakceptować sytuacji, w której status ten ma osoba pracująca czy uzyskująca dochody z innych źródeł. Mijałoby się to z celami i założeniami polityki społecznej w tej materii, której głównymi zadaniami są: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz pomoc w aktywizacji zawodowej”.

 

Tu sąd, rozpatrując kwestię osoby wykonującej zlecenie, uznał, że pod pojęciem innej pracy zarobkowej rozumie się wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy-zlecenia stanowi negatywną przesłankę do nabycia i posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nie ma znaczenia faktyczny czas świadczenia pracy oraz wysokość osiąganego z tego tytułu przychodu. Przepisy nie uzależniają możliwości nabycia statusu osoby bezrobotnej tylko od faktu nie pozostawania w zatrudnieniu, ale również od niewykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Taką umową jest umowa-zlecenie, której wykonywanie wyłącza gotowość do podjęcia pracy.

 

Niewątpliwie jednak Pani nie jest związana stosunkiem zlecenia.

 

W mojej ocenie decydujący byłby jednak moment wypłaty Pani środków, a nie moment wystawienia rachunku czy zlecenia Pani opinii, i w tym kierunku właściwie też zmierza urząd. Aczkolwiek przepisy nie precyzują zbyt dokładnie, co mamy rozumieć przez uzyskanie miesięcznego przychodu, więc będą się siłą rzeczy pojawiać różne interpretacje. Dla mnie niestety „uzyskanie” dochodu oznacza czynność realną. Tym niemniej, jak Pani spojrzy na wcześniej cytowane orzeczenie, to może Pani swobodnie bronić swojej interpretacji, gdyż przepis art. 2 ust. 2lit. e dotyczący zasiłku chorobowego wyraźnie wskazuje: „pobiera”, a mimo to sąd uznał, że pobieranie oznacza okres uprawniający do zasiłku mimo fizycznego nieotrzymywania środków pieniężnych.

 

Z pewnością jednak nie będzie błędem, jeśli poinformuje Pani urząd w terminie 7 dni od dnia wystawienia rachunku i nie poniesienie Pani żadnych konsekwencji negatywnych, ale ja uważam, że decydować powinien jednak moment zapłaty.

 

Nie wiem, czy udało mi się Pani pomóc, ale niestety nie znalazłam nic w postaci wyroku czy publikacji, które dotyczyłyby analogicznej sytuacji, więc po prostu musiałam zinterpretować tę sytuację tak, jak ja to widzę.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 16.05.2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 0 =

»Podobne materiały

Wady prawne nabytej nieruchomości

Żona kupiła działkę budowlaną. Okazało się niedawno, że przez działkę przebiega rurociąg, o którym nie wiedzieliśmy. Co możemy zrobić, skoro odkryliśmy wady prawne nabytej nieruchomości? Czy możemy domagać się zmniejszenia ceny, a od zakładu wodociągowego jakiegoś odszkodowania?

 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Moi rodzice są w 50% współwłaścicielami nieruchomości. Pozostałe udziały należą do obcych nam osób – dwóch braci. Rodzice chcieliby sądownie znieść tę współwłasność. Niestety nie ma możliwości fizycznego wydzielenia udziałów. Sytuację komplikuje fakt, że z jednym z braci brak jest jakiegokolwi

 

Sporządzenie oświadczenia o pożyczce

Udzieliłam pożyczki, która pierwotnie miała zostać spłacona przed rokiem. Pożyczkobiorca nie dotrzymał terminu. Pieniądze przelałam na konto pożyczkobiorcy, ale nie spisałam w chwili udzielania pożyczki żadnej umowy. Obecnie chciałabym sporządzić oświadczenie o pożyczce, czyli co do pobrania ode mni

 

Opodatkowanie nagrody dla studenta

Czy ogólnopolska nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla studenta za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce podlega opodatkowaniu? Otrzymałam od płatnika nagrody PIT-8C. Jakie formalności muszę wykonać w celu rozliczenia się ze skarbówką?

 

Zaległy zasiłek dla bezrobotnych

Kilka lat temu zostałam zwolniona z pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie). Z tego względu zasiłek dla bezrobotnych, który mi przyznano, był płatny dopiero po upływie pół roku. W międzyczasie złożyłam do sądu pracy pozew o odszkodowanie w związku z niesłusznym zwolnieniem; sprawę wygrałam. Teraz c

 

Kiedy zarejestrować się w urzędzie pracy?

Otrzymałam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony z powodu likwidacji stanowiska. Okres wypowiedzenia pracodawca skrócił do 1 miesiąca, a za pozostałe 2 miesiące wypłacił odszkodowanie w formie wynagrodzenia. W urzędzie pracy są dwa rozwiązania: mogę się zarejestrować po otrzymaniu świadectwa prac

 

Niestawienie się w wyznaczonym terminie w ZUS-ie

Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W ustalonych terminach zgłaszałem się w urzędzie pracy. Niestety zachorowałem i przesłałem zwolnienie lekarskie do urzędu pracy o niemożliwości stawienia się w wyznaczonym terminie. Przed zakończeniem zwoln

 

Sprzedaż zdjęć z imprez sportowych

Chciałabym się dowiedzieć, jakie są aspekty prawne robienia zdjęć z wydarzeń sportowych i ich sprzedaży. Mam na myśli zarówno niewielkie wydarzenia, np. rozgrywki międzyszkolne, jak i imprezy krajowe, a nawet międzynarodowe; sprzedaż byłaby komercyjna (do wykorzystania w mediach) albo „na włas

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »