.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Starania o rentę – zastrzeżenia do opinii biegłych lekarzy, niejasności związane z rozwiązanie umowy o pracę

Autor: Irena Sawa

Zwracam się do Państwa z dwoma problemami. Pierwszy dotyczy moich starań o rentę, co trwa już półtora roku. Wykorzystałam już świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek chorobowy. Mam orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności stwierdzające umiarkowany stopień niepełnosprawności. Obecnie pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Czekam na sądowe rozstrzygnięcie sprawy przyznania renty. Miesiąc temu byłam na badaniu u trzech biegłych lekarzy. Ich opinia mnie zszokowała – nie jest pani niezdolna do pracy. Zwątpiłam w ich bezstronność, czy mogę odwołać się od ich opinii?

Druga sprawa dotyczy rozwiązania ze mną umowy o pracę. Szef napisał „rozwiązuję z Panią bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę – z powodu niemożności podjęcia pracy na zajmowanym stanowisku (...) ze względu na posiadane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nasza placówka nie jest zakładem pracy chronionej i nie mamy przystosowanych warunków dla osób niepełnosprawnych”. Najpierw otrzymałam to wypowiedzenie, a później świadectwo pracy, w którym napisano: „stosunek pracy ustał w wyniku art. 53 § pkt 1b. Czy szef mógł napisać takie wypowiedzenie, a zwolnić z wymienionego paragrafu? Czy w takiej sytuacji nie przysługiwała mi odprawa i nagroda jubileuszowa? W chwili zwolnienia miałam przepracowane 34 lata, 6 miesięcy i 15 dni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od końca, czyli zagadnień związanych z rozwiązaniem Pani umowy o pracę. Otóż w dniu rozwiązania stosunku pracy legitymowała się Pani okresem zatrudnienia: 34 lata, 6 miesięcy i 14 dni. Nagroda jubileuszowa przysługuje za okres rocznicowy – 35 lat, zatem brak uprawnień do świadczenia. Jednak przepisy płacowe zakładu (regulamin wynagradzania, układ zakładowy itp.) mogą przewidywać możliwość wypłacenia nagrody jubileuszowej, do której pracownik nabyłby prawo w okresie 12 miesięcy, licząc od daty rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona przez zakład pracy po przyznaniu przez sąd prawa do renty. Zakład pracy powinien także wówczas wypłacić odprawę rentową. W tym celu należy przedłożyć do zakładu pracy wniosek o wypłatę powyższych świadczeń wraz z wyrokiem sądu.

 

Podstawą rozwiązania umowy, którą zastosował pracodawca, jest poniższy przepis prawa:

 

Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

(…)

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.”

 

Prawo pracy stwarza pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie tylko w przypadkach zawinionych przez pracownika, lecz również w razie jego przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności. W okresie tej nieobecności pracownik objęty jest zakazem wypowiedzenia umowy o pracę z mocy art. 41 K.p. Po upływie jednak okresu, w którym pracownik korzysta z tej ochrony, powstaje po stronie pracodawcy prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie może bowiem w nieskończoność utrzymywać z takim pracownikiem stosunku pracy, lecz musi być uprawniony do zwolnienia miejsca pracy, potrzebnego do zatrudnienia innego pracownika. Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn przez niego niezawinionych jest, tak samo jak zwolnienie z winy pracownika, prawem pracodawcy (a więc nie musi on z niego korzystać).

 

Na mocy art. 53 § 1, ust. 1, pkt b do przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, niezawinionych przez pracownika, należą następujące zdarzenia związane z jego sytuacją osobistą m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż okres pobierania zasiłku chorobowego (łącznie z wynagrodzeniem przysługującym przez pierwsze 35 dni choroby) oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Podstawą prawną rozwiązania umowy był art. 53 § 1, pkt 1 lit. b Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwała dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

 

Dodatkowy zapis, który pracodawca umieścił, nie miał w tej sytuacji żadnego znaczenia, była to wręcz asekuracja pracodawcy, czy chęć usprawiedliwienia podjętych działań.

 

Przejdźmy teraz do sprawy niezadowalającej Pani opinii biegłych. Otóż zastrzeżenie do opinii winna Pani złożyć do sądu orzekającego przed rozprawą lub zgłosić je na rozprawie pisemnie lub ustnie do protokołu. Zaznaczam, że to sąd orzekający decyduje, czy zgłoszone zastrzeżenia są zasadne. Jeżeli uzna je za zasadne, uwzględni wniosek o powołanie kolejnych biegłych. Zastrzeżenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach, drugi egzemplarz zostanie doręczony stronie przeciwnej.

 

W tym miejscu chciałabym podkreślić istotny dla Pani fakt. Otóż lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie, w którym stwierdza niezdolność do pracy w stopniu umiarkowanym. Ma ono zastosowanie do celów rentowych.

 

Posiadane przez Panią orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności nie ma zastosowania do celów rentowych.

 

Różnica pomiędzy tymi orzeczeniami jest niewielka, patrząc na nazwę, ale istotna bardzo, biorąc pod uwagę zakres uprawnień.

 

Reasumując, posiada Pani:

 

  1. orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności stwierdzające umiarkowany stopień niepełnosprawności – na jego podstawie może Pani korzystać z ulg przewidzianych dla osób niepełnosprawnych; może ono także ułatwi Pani znalezienie pracy refundowanej przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
  2. wykorzystała Pani okres zasiłkowy i świadczenie rehabilitacyjne;
  3. z powodu długotrwałej absencji chorobowej pracodawca rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 53 § pkt 1 lit. b – w trybie bez wypowiedzenia przez pracodawcę bez winy pracownika;
  4. po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego złożyła Pani wniosek o rentę inwalidzką do ZUS.

 

Czyli w tej chwili musi Pani po prostu poczekać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl