Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Starania o dozór elektroniczny więźnia

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 08.08.2015

Syn odbywa karę w zakładzie karnym. Wystąpił jeszcze w areszcie śledczym o dozór elektronicznym. Został jednak przewieziony do więzienia, gdzie inni osadzeni twierdzą, że akurat w tym miejscu nie dostaje się dozoru. Czy może tak być? Co powinien teraz robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960 – dalej ustawa) „sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej »Kodeksem karnym«;

2) jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 11;

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej »warunkami technicznymi«”.

 

Nadto, stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy „skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego”.

 

Proszę zauważyć, iż sąd penitencjarny po pierwsze może udzielić w formie postanowienia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przy czym przesłanki wskazane w wyżej wymienionym przepisie muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, iż brak spełnienia którejkolwiek z pięciu określonych przepisem przesłanek powoduje, że sąd winien odmówić udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Należy zauważyć, że podstawowym warunkiem odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest długość kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym, która nie może przekraczać 1 roku, a także wyrok skazujący nie może być konsekwencją powrotu do przestępstwa tzw. recydywą, o której mowa w art. 64 § 2 Kodeksu karnego.

 

Jeżeli chodzi o posiadanie określonego miejsca stałego pobytu, to chciałbym wyjaśnić, iż przez miejsce stałego pobytu należy rozumieć lokal mieszkalny, w którym skazany będzie dozorowany, przy czym ustawodawca nie wymaga, aby skazanemu przysługiwał do tego lokalu tytuł prawny.

 

Przechodząc do okoliczności wskazanych w treści pytania, chciałbym w pierwszej kolejności zauważyć, iż stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zmianami) „złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia”. Cytowany przepis powoduje, iż złożenie przez Pani syna wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie powoduje wstrzymania wykonania prawomocnego orzeczenia, a tym samym przewiezienia do zakładu karnego.

 

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy „sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku”, ale wskazany w przepisie termin wydania postanowienia ma charakter instrukcyjny, którego przekroczenie nie wywołuje skutków procesowych. Wolą ustawodawcy jest zatem zdyscyplinowanie sądu penitencjarnego do szybkiego rozpoznania wniosku.

 

Oczywiście w przypadku postanowienia o odmowie udzielenia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie. Nie sposób jednak w chwili obecnej podjąć próby polemiki z postanowieniem sądu, bowiem nie znany jest powód, dla którego sąd odmówił udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dopiero analiza postanowienia pozwoliłaby na odpowiedź na pytanie, czy dane postanowienie zdaniem skarżącego jest zasadne, czy też nie.

 

Nie jest prawdziwe w mojej ocenie zdanie współosadzonych, z którego wynika, iż przebywając w danym zakładzie karnym, nie jest możliwe udzielenie przez sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Takie stanowisko, gdyby przyjąć za prawdziwe, prowadzi do wniosku, iż aby dać sobie szansę na pozytywne orzeczenie, należy ubiegać się o przeniesienie do innego zakładu karnego. Zgodnie zaś z art. 100 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub zabezpieczenie zakładzie karnym. „Przeniesienie skazanego do innego właściwego zakładu karnego może nastąpić, szczególnie w przypadku:

 

1) zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w art. 110 § 2, (art. 110 § 2 dotyczy regulacji dotyczących świadka koronnego)

2) zatrudnienia lub nauki,

3) udzielenia świadczenia zdrowotnego,

4) skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób, o których mowa w art. 88 § 3 (skazani poddani badaniom psychologicznym i psychiatrycznym) i art. 212a § 1 (dotyczy osób tymczasowo aresztowanych),

5) udziału w czynności procesowej,

6) ważnych względów rodzinnych,

7) względów związanych z bezpieczeństwem skazanego,

8) konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie”.

 

Użyte w treści przepisu stwierdzenie „szczególnie w przypadku” oznacza, iż możliwe jest przeniesienie skazanego do innego zakładu karnego z powodu niewymienionego w wskazanym wyżej przepisie, jednak jak Pani zapewne orientuje się, nie jest to proces łatwy do przeprowadzenia, a ponadto nie zagwarantuje, iż Pani syn odbędzie resztę kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Tak jak wspomniałem na wstępie, rozpoznając wniosek Pani syna, sąd penitencjarny zbada z pewnością, czy wszystkie 5 przesłanek z art. 6 ust. 1 ustawy zostało spełnionych, a następnie zapozna się z opinią dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa Pani syn. Dlatego też w mojej ocenie w chwili obecnej należy poczekać na rozpoznanie wniosku przez sąd penitencjarny, a w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia należy przeanalizować postanowienie i skupić się na powodach negatywnego rozstrzygnięcia wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 2 =

»Podobne materiały

Związek partnerski a odmowa zgody na widzenie w zakładzie karnym

Mój partner przebywa w zakładzie karnym. Mimo dwukrotnej pisemnej prośby nie otrzymałem zgody na widzenie. Wiem, że w świetle prawa nie jesteśmy rodziną, ale czy dyrekcja zakładu karnego na pewno postępuje zgodnie z przepisami? W jaki sposób są uregulowane kwestie odwiedzin w więzieniu przez osoby p

 

kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary?

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

 

Rozłożenie grzywny na raty

Odbyło się postępowanie karne. Mam do zapłacenia grzywnę oraz koszty sądowe. Ponieważ jestem w trudnej sytuacji finansowej, chciałbym rozłożyć grzywnę na 70 rat. Jednak wyczytałem, że maksymalna liczba rat to 36. Czy da się to jakoś obejść i rozłożyć grzywnę na 70 rat?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »