.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stara umowa z operatorem i wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.01.2017

Cztery lata temu wyjechałem na stałe za granicę. Zanim jednak to uczyniłem, wysłałem do swojego operatora telefonii wypowiedzenie umowy i poprosiłem o naliczenie kary umownej. Podałem również aktualny adres do korespondencji. Po jakimś czasie na ten nowy adres przyszło pismo, że nie mogą od razu naliczyć kary, gdyż najpierw muszą pojawić się zaległości. Potem wszystko ucichło, ja o sprawie zapomniałem, nie było żadnych ponagleń itp. Niedawno byłem w kraju na urlopie i przy okazji chciałem zamknąć konto w banku i właśnie w banku dowiedziałem się o wysokości zadłużenia i zajęciu tego konta przez komornika. Jak sprawę tej dawnej umowy załatwić i wycofać postępowanie egzekucyjne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stara umowa z operatorem i wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Zanim podejmie Pan jakiekolwiek kroki, należałoby się udać do komornika lub zwrócić się do niego na piśmie albo za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata bądź kogoś z najbliższej rodziny – rodzic, rodzeństwo) – celem ustalenia, co stanowi podstawę wszczętego postępowania egzekucyjnego.

 

Ważna w tej sprawie jest treść przepisu art. 805 K.p.c., zgodnie z którym:

 

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.”

 

Doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zawierającego informację o treści tytułu wykonawczego i wskazanego przez wierzyciela sposobu egzekucji, należy zaliczyć z kilku względów do najważniejszych czynności komornika: po pierwsze — czynność ta umożliwia dłużnikowi zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, po drugie — od daty zawiadomienia dłużnika liczy się dla niego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Obowiązek przewidziany w art. 805 zmierza do zapewnienia dłużnikowi możliwości podjęcia obrony, spełnia więc podobną rolę, jak doręczenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

 

W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji powinna być zamieszczona treść tytułu wykonawczego i wymienienie sposobu egzekucji.

 

Wskazać należy, że obecnie nie ma Pan wiedzy, a jedynie przypuszcza, co może stanowić podstawę egzekucji. Mając to na uwadze, w mojej ocenie zasadnym jest udanie się do kancelarii komorniczej (osobiście lub za pośrednictwem osób wyżej wskazanych) celem zapoznania się z oryginałem tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 805 § 2 K.p.c.: „Komornik obowiązany jest okazać dłużnikowi oryginał tytułu wykonawczego na każde jego żądanie w każdym stadium postępowania”.

 

Uzyskana przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 K.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego, stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym. Obowiązek z art. 805 K.p.c. zmierza do zapewnienia dłużnikowi możliwości podjęcia obrony. Ma zatem identyczną lub podobną rolę, jak doręczenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym, czyli niedoręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji może wywołać zróżnicowane w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych sprawy skutki, nie wyłączając najdalej idącego w postaci nieważności postępowania. Taki skutek wystąpiłby, gdyby w następstwie omawianego uchybienia dłużnik został pozbawiony możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.). Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

 

Egzekucję wszczyna się niejako automatycznie z chwilą, gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające jej prowadzenie. Zaś pierwsza czynność organu egzekucyjnego jest tylko zewnętrznym przejawem jego aktywności w ramach wcześniej wszczętej egzekucji.

 

„Nie ulega wątpliwości, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie nakładają na komornika obowiązku uprzedniego sprawdzenia istnienia zajmowanej wierzytelności. Podjęcie takich czynności sprawdzających byłoby zresztą niemożliwe ze względu na ustawowy i usankcjonowany odpowiedzialnością dyscyplinarną obowiązek komornika niezwłocznego przystąpienia do czynności egzekucyjnych (zob. art. 45a i art. 71 pkt 5 u.k.s.e.). W egzekucji świadczeń pieniężnych pierwszą czynnością egzekucyjną (zob. art. 805 k.p.c.) jest zajęcie określonych składników majątku dłużnika. Możliwości uprzedniego sprawdzenia rzeczywistego istnienia zajmowanej wierzytelności nie dają w szczególności przepisy art. 761, 762, 7971, 801, 1086 k.p.c., art. 2 ust. 5 i art. 53a u.k.s.e. Przepisy te pozwalają bowiem komornikowi jedynie na poszukiwanie składników majątku dłużnika niezbędnych do zaspokojenia wierzyciela, w wypadkach gdy wierzyciel nie jest w stanie takich składników wskazać” (zob. Marciniak Andrzej, artykuł, PPE.2008.1-2.5)

 

Dysponując wiedzą, co jest podstawą wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zasadnym jest wystąpienie do operatora z wnioskiem o wycofanie postępowania egzekucyjnego i umorzenie odsetek do dnia, kiedy wyraził Pan wolę zapłaty naliczonej kary umownej. Na powyższe uzgodnienia musi mieć Pan jednak dokumenty (maile), tak by Pana wskazania były wiarygodne.

 

Proszę pamiętać, że komornik może zawiesić postępowanie tylko na wniosek wierzyciela lub na mocy orzeczenia sądu jako zabezpieczające. Konieczne jest więc podjęcie rozmów z wierzycielem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »