Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.01.2014

Pojęcia „stan po użyciu alkoholu” oraz „stan nietrzeźwości” nie są w polskim prawie pojęciami tożsamymi. O tym, w którym z tych stanów znajduje się osoba, która spożywała alkohol, decyduje stężenie alkoholu we krwi lub jego obecność w wydychanym powietrzu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Określenie stanu, w którym znajduje się osoba, która spożywała alkohol, może mieć duże znaczenie w przypadku, gdy osoba ta popełniła czyn zabroniony. W celu stwierdzenia, czy dopuściła się ona wykroczenia, czy przestępstwa, konieczne może być ustalenie, czy zawartość alkoholu w jej organizmie należy zakwalifikować jako stan po użyciu alkoholu (stan wskazujący na użycie alkoholu), czy też jako stan nietrzeźwości.

 

Definicję stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnego1 oraz art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2. Zgodnie z tymi aktami prawnymi stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

  1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Natomiast o stanie po użyciu alkoholu (stanie wskazującym na użycie alkoholu), zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy mówić, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Jak już wspomniałem, definicje te mają szczególne znaczenie dla prawa karnego. Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego (np. samochodu, motocykla) w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym jest przestępstwem, które podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Skutkuje również wymierzeniem dotkliwszej kary w przypadku spowodowania wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym albo sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy. Tak więc widać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przestępstwem nie jest. Jest jednak wykroczeniem z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń3, za które to wykroczenie grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

 

Od niedawna, w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego4 przestępstwem nie jest natomiast prowadzenie w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż pojazd mechaniczny (np. roweru). Czyn taki może stanowić wyłącznie wykroczenie.

 

Wspomnieć należy, że przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 jest również pełnienie w stanie nietrzeźwości czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych. Kwalifikowanym wykroczeniem natomiast jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.01.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki