Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stan likwidacji spółki

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.09.2012

Spółka z o.o. jest w stanie likwidacji. Likwidatorzy dokonali sprzedaży nieruchomości i pojazdów. Uzyskane środki podzielone zostaną między wspólników. Czy spółka musi zapłacić podatek dochodowy, a potem wspólnicy także od swoich części? Czy zwolnienie z tego drugiego podatku nastąpi, jeśli wspólnik przekaże uzyskaną kwotę swojemu dziecku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domniemywam, że wspólnicy są osobami fizycznymi (darowizna dla dziecka).

 

Do zadań likwidatorów należy zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą oni wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nie zostało zatem bezwzględnie wykluczone zawieranie nowych umów, byleby służyło to zakończeniu bieżących spraw spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i spieniężeniu majątku spółki. Z dokonanych czynności wyłączone zostały te, które mają wymiar strategiczny, wieloletni.

 

Do czynności likwidacyjnych zalicza się również upłynnienie majątku spółki. Obecnie nie budzi wątpliwości, że możliwy jest – poza spieniężeniem majątku – również inny sposób rozliczenia się z wierzycielami, np. za pomocą wydania im składnika majątku spółki.

 

Majątek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi w tym zakresie inaczej. W efekcie likwidacji spółki z o.o. udziałowcy otrzymują środki pieniężne lub rzeczowe tworzące majątek spółki.

 

Dla spółki z o.o. w stanie likwidacji podział jej majątku i przekazanie go wspólnikom nie wywołuje żadnych konsekwencji w podatku dochodowym – jest neutralny podatkowo.

 

Likwidacja i podział majątku spółki z o.o. wywołują natomiast skutki w podatku dochodowym dla wspólników (udziałowców) takiej spółki. Mianowicie cała wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o. stanowi przychód wspólników w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie ustawa o pdof), co wynika z postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) oraz art. 24 ust. 5 pkt 3 tej ustawy:

 

„Art. 17. 1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 

c) podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni). (…)

 

„Art. 24.

5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej”.

 

Nie oznacza to jednak, iż cała kwota wspomnianego przychodu będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof:

 

„Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

 

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

 

Jak wskazuje ustawa o pdof:

 

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

 

50) przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni”.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 50a tej ustawy wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni – jest wolna od podatku dochodowego.

 

W związku z przedstawionymi wyżej regulacjami zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają jedynie wydatki poniesione w związku z wniesieniem przez wspólników wkładów do spółki z o.o.

 

Natomiast otrzymana przez wspólników nadwyżka majątku spółki z o.o. ponad te wydatki będzie podlegała opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

Wskażę na inny przepis:

 

„Art. 41.

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

 

Do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego jest zobowiązana – jako płatnik – spółka z o.o. będąca w stanie likwidacji. Kwotę pobranego zryczałtowanego podatku spółka z o.o. (jako płatnik) powinna przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swej siedziby, do 20. dnia następnego miesiąca. Końcem stycznia należy ją przekazać do dnia zaprzestania tej działalności.

 

Postawienie spółki w stan likwidacji nie oznacza jeszcze zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności spółka nadal amortyzuje odpowiednie aktywa i opodatkowuje swoje ewentualne dochody.

 

Dopóki spółka formalnie istnieje osiąga dochód ze zbycia swego majątku, jest podatnikiem z tego tytułu. Jest to dla spółki przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych.

 

W ramach procesu likwidacji to spółka dokonuje zbycia swojego majątku i jest to związane z jej przedsiębiorstwem oraz prowadzona dotychczas działalnością gospodarczą. Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 

„Art. 7. 1.Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. (…)

 

Art. 16f. 1.Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b”.

 

Spółka z o.o. jako osoba prawna jest odrębnym od wspólników płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Wspólnicy są odrębnymi podatnikami w zakresie podatku dochodowego (od osób fizycznych lub od osób prawnych).

 

Zanim dochód trafi do wspólnika, jest opodatkowywany w spółce jako osobie prawnej. Potem trafia do wspólnika – i stanowi dla niego przychód z zysków w udziałach osoby prawnej.

 

W czasie działania spółki przychód ten przybiera postać m.in. dywidendy, a po likwidacji postać zwrotu udziałów oraz otrzymanie majątku spółki w związku z jej likwidacją jako osoby prawnej.

 

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu wkładów ciąży tylko na wspólniku, który otrzymuje ten zwrot.

 

To samo dotyczy podatku z tytułu otrzymania majątku pozostałego po likwidacji spółki.

 

Skoro wspólnik otrzyma już ten majątek (pieniądze lub w formie rzeczowej), to jest to jednoznaczne z osiągnięciem przychodu. Podlega to opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Darowizna praw do majątku spółki jaki wspólnik otrzyma po likwidacji dla dziecka może być dokonana:

 

  • po przekazaniu majątku wspólnikowi lub
  • przed przekazaniem majątku wspólnikowi.

 

W pierwszym przypadku nie spowoduje to żadnej zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym. Wspólnik już otrzymał majątek po likwidowanej spółce i stanowi jego przychód do opodatkowania. Jak otrzymał pieniądze, to zostały one już opodatkowane. A więc przekazanie ich dla dziecka spowoduje tylko, że pieniądze lub majątek przejdą na to dziecko. Ono nie zapłaci podatku od darowizny. Ale nie spowoduje to tego, że w ogóle zniknie podatek dochodowy po stronie wspólnika.

 

Tak samo jest w drugim przypadku.

 

Mechanizm darowizny (ale udziałów) stosowany jest przy umorzeniu udziałów. Wtedy bowiem koszty uzyskania przychodów ustalane są w wysokości wartości darowizny. Stąd jest to bardzo dobre rozwiązanie przy zamiarze umorzenia udziałów z uwagi na to, że może wystąpić duży przychód i istnieje możliwość zwiększenia kosztów jego uzyskania.

 

Przy likwidacji mowa jest natomiast tylko o zwrocie udziałów do wysokości, w jakiej były wniesione, a więc wartości nominalnej.

 

Koszty są ograniczone do wartości wniesionych udziałów.

 

Tak więc darowizna udziałów także nie zmieni nic w zakresie opodatkowania zwrotu wkładów i majątku po likwidowanej spółce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus zero =

01.10.2012

Czy to oznacza że spółka w likwidacji nieprowadząca działalności sprzedając nieruchomość w celu spieniężenia majątku zapłaci podatek 19% (będzie to dla niej przychód ze zbycia majątku), a następnie pieniądze ze sprzedaży nieruchomości (pomniejszone już o zapłacony podatek) przekaże wspólnikom, którzy znowu zapłacą podatek 19% tak naprawdę od tego samego. Czy to nie jest podwójne opodatkowanie?

Kasia

»Podobne materiały

Likwidacja spółki jawnej

Jak najsprawniej (i polubownie) przeprowadzić „przekształcenie” spółki jawnej w dwie firmy? Spółka istnieje od 1992 r. i jest dwóch wspólników. Obecnie są dwie części firmy – każda działa w innym mieście i w praktyce każda prowadzona jest przez jednego ze wspólników. Jedna czę

 

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Jak zlikwidować spółkę z o.o., która nie działa już od sześciu lat (deklaracje podatkowe tzw. zerowe)? Majątek spółki wynosi zero, spółka nie ma na koncie środków do przeprowadzenia postępowania sądowego, rozwiązanie spółki jest więc formalnością.

 

Rezygnacja z funkcji likwidatora

Sąd okręgowy ustanowił mnie likwidatorem spółki z o.o. na podstawie wyroku w sprawie o rozwiązanie spółki. Chcę zrezygnować z funkcji likwidatora. Komu powinnam wręczyć rezygnację? Dodam, że w spółce nie działają zarząd i rada nadzorcza. Do sądu z wnioskiem o powołanie likwidatora wystąpił kura

 

Postępowanie likwidacyjne spółki z o.o.

Spółka we właściwym terminie złożyła w sądzie wniosek o upadłość z układem. Sąd oddalił na podstawie opinii tymczasowego nadzorcy wniosek z uwagi na brak wiarygodnego programu naprawczego, klasyczne postępowanie likwidacyjne jest niemożliwe z powodu braku wystarczających środków na jego przeprowadze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »