Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Środki wychowawcze

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.06.2013

Moja nieletnia córka została zatrzymana na 24 godziny za posiadanie marihuany. Chociaż w chwili zatrzymania nie miała przy sobie narkotyków ani nie była pod ich wpływem, ze strachu przyznała się, że kilka razy paliła marihuanę. Postawiono jej zarzut z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za parę dni mam spotkanie z prokuratorem dotyczące zastosowania środków wychowawczych. Czego to dotyczy? Czy córce grozi poprawczak?

Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pani córka jako osoba nieletnia nie podlega Kodeksowi karnemu.

 

Jeżeli osoba nieletnia popełniła przestępstwo lub istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez osobę nieletnią, wówczas prokurator zawiadamia sąd rodzinny, który wszczyna postępowanie w sprawie nieletniego.

 

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przepisy tej ustawy stosuje się w zakresie:

 

 1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;
 2. postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;
 3. wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

 

Sąd rodzinny może zastosować wobec Pani córki środki wychowawcze, a także środek poprawczy.

 

Sąd rodzinny może:

 

 1. udzielić upomnienia;
 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. zastosować nadzór kuratora;
 6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
 9. orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii;
 10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 11. zastosować inne środki zastrzeżone w ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

To, jakie środki zastosuje wobec Pani córki sąd, zależy przede wszystkim od okoliczności sprawy oraz jej charakteru. Od sądu zależy, czy wobec córki zostaną zastosowane środki wychowawcze, czy też środek poprawczy.

 

W pierwszej kolejności zostanie przez sąd wszczęte postępowanie wyjaśniające. To postępowanie ma na celu, stosownie do art. 33 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustalenie czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, a w sprawie o czyn karalny – czy rzeczywiście został on popełniony przez nieletniego, a także ustalenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków przewidzianych w ustawie.

 

W toku postępowania wyjaśniającego sędzia rodzinny oceni – na podstawie zebranego materiału – czy ze względu na okoliczności i charakter sprawy oraz osobowość Pani córki celowe jest zastosowanie środków wychowawczych lub leczniczych, czy też zachodzą warunki do umieszczenia Pani córki w zakładzie poprawczym.

 

W zależności od ustaleń sądu wyda on postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym lub postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu poprawczym.

 

W tej sprawie bardzo ważny jest przepis art. 10 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgodnie z którym sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.

 

Groźba umieszczenia córki w zakładzie poprawczym jest uzależniona nie tylko od tego, czy w toku postępowania sąd ustali, że Pani córka rzeczywiście popełniła przestępstwo z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nawet jeżeli taki będzie wyrok sądu, to nie będzie to oznaczało, że automatycznie zostanie ona umieszczony w zakładzie poprawczym.

 

Sąd może orzec umieszczenie nieletniego, który popełnił przestępstwo, w zakładzie poprawczym, jeżeli:

 

 1. u nieletniego występuje wysoki stopień demoralizacji;
 2. przemawiają za tym okoliczności i charakter czynu;
 3. dotychczasowe wychowywanie nieletniego nie dało pozytywnych rezultatów lub
 4. dotychczas stosowane środki wychowawcze nie rokują resocjalizacji nieletniego.

 

Jednocześnie spełnionych musi być kilka innych warunków:

 

 1. umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym ma zapobiegać jego dalszej, a więc w bardzo wysokim stopniu, demoralizacji;
 2. ma zapobiegać popełnieniu przez niego nowego przestępstwa;
 3. ma stworzyć warunki do powrotu nieletniego do normalnego życia;
 4. winno odpowiadać dobru nieletniego;
 5. ma też uwzględniać interes społeczny.

 

Jeżeli Pani córka nie jest osobą zdemoralizowaną, nie były stosowane w stosunku do niej środki wychowawcze lub poprawcze, jeżeli córka do tej pory sprawowała się nienagannie i nie było z nią problemów, to szansa na to, że zostanie ona umieszczona w zakładzie poprawczym, jest niewielka.

 

W sprawie Pani nieletniej córki sąd będzie się kierować przede wszystkim jej dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w jej osobowości i zachowaniu

 

W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego.

 

Oprócz tego powinna Pani wiedzieć, że sąd rodzinny może również:

 

 1. zobowiązać Panią jako rodzica do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym,
 2. zobowiązać Panią do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego (to Pani nie dotyczy, gdyż córka nie spowodowała szkody).

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że córce grozi poprawczak, jeśli jest ona zdemoralizowana, popełniała wcześniej czyny zabronione, a sąd dojdzie do przekonania, że środki wychowawcze w przypadku Pani córki nie spełnią swojego zadania.

Oczywiście środek poprawczy może zostać zastosowany, jeżeli sąd ustali, że Pani córka rzeczywiście popełniła przestępstwo.

 

Jeżeli córka do tej pory zachowywała się poprawnie i nie wchodziła w konflikt z prawem, należy się spodziewać, że sąd rodzinny zastosuje wobec niej środki wychowawcze, np. ustanowi nadzór kuratora. Jako że czyn córki miał związek z narkotykami, należy się spodziewać, że sąd zobowiąże córkę do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze terapeutycznym lub szkoleniowym na temat narkotyków. Zapewne też zobowiąże córkę do powstrzymania się od stosowania środków narkotycznych.

 

To, jakie środki zostaną zastosowane przez sąd, zależy od wielu czynników. Należy jednak pamiętać, że umieszczenie w zakładzie poprawczym jest najbardziej drastycznym środkiem stosowanym wobec nieletnich, którzy dopuścili się czynu zabronionego. Jest on stosowany wobec wyjątkowo zdemoralizowanych nieletnich, w stosunku do których stosowano środki wychowawcze i nie spełniły one swojej roli.

 

W tej sprawie Pani jest jedną ze stron (pozostałymi stronami sąd Pani córka oraz prokurator). Może Pani ustanowić dla córki obrońcę. Jeżeli nie stać Pani na obrońcę z wyboru, może Pani złożyć wniosek o przyznanie córce obrońcy z urzędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Agresywna nastolatka

Moja córka (którą wychowuję sama; mąż nie żyje) za cztery miesiące kończy 18 lat. Od jakiegoś czasu cierpi na zaburzenia psychiczne: przestała się uczyć, zachowuje się wulgarnie i agresywnie, uniemożliwia domownikom (mnie i swojej siostrze) normalne funkcjonowanie. Jej psychiatra, z k

Podejrzenie popełnienia przestępstwa przez wcześniej karanego nastolatka

Mój 16-letni syn został prawie rok temu ukarany za napaść i bójkę dozorem rodzicielskim. Od tamtego czasu bardzo się zmienił – rozmawiamy o wszystkim, nie ma problemów w szkole, zmienił towarzystwo. Niedawno został jednak posądzony o kradzież portfela kolegi (który był nietrzeź

Sąd dla nieletnich – co czeka 14-latka, który dopuścił się kradzieży?

Byłem dziś z moim 14-letnim synem na komisariacie w celu złożenia zeznań w sprawie kradzieży. Syn ukradł myszkę do komputera, podobno namówił go kolega (nie mamy problemów finansowych). Został przyłapany. Podobno czeka nas sąd rodzinny. Jak sprawa będzie wyglądała i co grozi sy

Kradzież telefonu w szkole, jakie konsekwencje poniesie uczeń?

Sprawa dotyczy mojego 15-letniego syna, który za namową kolegów ukradł w szkole telefon. Zaznaczam, że jak dotąd nie było z nim żadnych problemów wychowawczych, sam posiada telefon i w domu niczego mu nie brakuje. Rozumiem, że jest winien, ale podkreślam, że zdarzyło mu się to pierwszy

Spotykanie się 21-latka z 16-latką

Mój syn ma 21 lat, obecnie spotyka się z dziewczyną, która w tym roku kończy 16 lat. Czy ewentualne współżycie z nią będzie miało dla syna konsekwencje prawne? Czy picie z nią alkoholu (choć raczej tego nie robią) jest karalne?

Nieletni a KRK

Chciałbym się dowiedzieć czy popełniając czyn karalny z art. 286 paragraf 1 K.k. na cudzą niekorzyść na kwotę 875 zł, zastosowano przyznanie kuratora z pouczeniem. Czynu dopuściłem się w wieku ok. 16 lat. Czy po ukończeniu 18 lat mogę ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności? C

Demoralizacja małoletniego przez używanie wulgaryzmów

Starszy przyrodni brat mojego 7-letniego syna syna wielokrotnie używał wulgaryzmów w jego obecności. Określenia te były kierowane do mnie, ale czy nie mamy tutaj do czynienia z demoralizacją mojego małoletniego syna?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »