Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie się od decyzji zamawiającego wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 01.11.2009

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji zamawiającego, jakimi dysponują wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki ochrony prawnej:

 

  1. protest rozpatrywany przez zamawiającego,
  2. odwołanie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO),
  3. skarga do sądu.

 

Protest

 

Protest przysługuje wykonawcy w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

 

Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, protest wnosi się w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

 

Protest w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

 

  • 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi dyrektyw unijnych,
  • 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi dyrektyw unijnych.

 

Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

 

  • 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi dyrektyw unijnych,
  • 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

 

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może być zawarta do czasu ostatecznego rozpatrzenia protestu. Zamawiający może złożyć wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli wykaże, że niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego. Taki wniosek Izba rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w terminie 5 dni od dnia jego złożenia.

 

W treści protestu podmiot skarżący powinien wskazać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, ewentualnie – który zapis ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaskarża. W uzasadnieniu powinien wskazać, na czym polega naruszenie, przytoczyć zarzuty, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu oraz swoje żądanie w związku z tym naruszeniem.

 

W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. Jeżeli protest został oddalony, to skarżący może skorzystać z kolejnego środka ochrony prawnej jakim jest odwołanie.

 

Odwołanie

 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Wnosi się je do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

 

Odwołanie rozpoznawane jest w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), w składzie 3-osobowym. Ustawodawca przewiduje możliwość łącznego rozpoznania odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych czynności zamawiającego.

 

Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba że odwołanie podlega odrzuceniu. Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną.

 

O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd na wniosek strony jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

 

Skarga

 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO w sprawie odwołania.

 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

 

Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia do sądu. Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna.

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 179-198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + zero =

 

»Podobne materiały

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

W artykule przedstawione zostały ustawowo wymagane dokumenty, których przedłożenia może żądać zamawiający do potwierdzenia spełnienia przez potencjalnego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Zasady udzielania zamówień publicznych w polskim prawie zamówień publicznych

Artykuł przybliża podstawowe zasady, jakie bezwzględnie obowiązują przy udzielaniu zamówień publicznych przez polskie instytucje państwowe.

 

Definicja zamówienia publicznego oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych

Autorka wyjaśnia, jakie cechy decydują o tym, czy dane zamówienie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy oraz przybliża pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »