.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż kamieni szlachetnych przez rencistę a limit zarobków

Jestem osobą fizyczną i nie prowadzę działalności gospodarczej. Obecnie mam okazję, by zarobić trochę na handlu. Czy kupując kamień szlachetny, a później go sprzedając – przed upływem pół roku – będę zobowiązany zapłacić podatek? Jestem rencistą (renta rodzinna), więc mam z góry określone limity zarobków w skali miesiąca. Czy dochód z opisanego handlu jest także wliczany do tego limitu, czy limit dotyczy tylko dochodów wynikających ze stosunku pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłem przychodu, zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest „odpłatne zbycie:

 

 

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy,

    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

 

 

 

Nie stanowi zatem w ogóle przychodu, według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie rzeczy ruchomych po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

Jeżeli jednak ktoś dokonuje często takich zbyć, winien zastanowić się, czy nie stanie się osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) „podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w tym ujęciu obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

 

Dokonując zakupu określonych ruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży, mamy zamiar częstotliwości wyraźnie widoczny – zatem można twierdzić, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Podatnikowi trudno to jednak udowodnić.

 

Zgodnie z art. 105 ustawy o emeryturach i rentach z FUS „wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie. Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 3, pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej. Ustęp 3 wskazuje, ze przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie”.

 

Nie każdy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej, zgodnie z art. 104 wpływ taki ma przychód osiągnięty z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – sprzedaż, o której Pan pisze, takiego wpływu nie ma, gdyż nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl