.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż używanego sprzętu w ramach własnej działalności

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.02.2011

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i sprzedawać używany sprzęt komputerowy, który mam zamiar kupować np. w komisach, na giełdach i przez internet. Jak mogę zalegalizować taką działalność i w jaki sposób powinienem potwierdzać legalność źródła (jeśli kupię sprzęt od osób prywatnych, nie dostanę faktury)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chce Pan zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, winien Pan złożyć wniosek EGD-1 do właściwego organu ewidencyjnego, tj. do wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

 

Na skutek złożenia wniosku wszczęte zostanie postępowanie, którego efektem będzie wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS. Po rejestracji, w zależności od sytuacji faktycznej, konieczne mogą być dodatkowe wizyty w urzędzie skarbowym, np. w celu rejestracji do VAT.

 

Rozpoczynając prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może Pan opłacać znacznie niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Jest tak, bowiem składki może Pan opłacać od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Musi Pan wybrać formę opodatkowania – znaczenie ma przewidywana wysokość kosztów i potencjalny dochód. Najpopularniejsze formy opodatkowania to ryczałt, zasady ogólne i podatek liniowy (opłacalny, gdy dochód przekracza w skali roku ok. 90 000 zł). Zasady ogólne są korzystniejsze od ryczałtu przy wyższych kosztach, ryczałt zaś przy niższych, plusem ryczałtu jest również proste rozliczanie. Zasady ogólne to podatek od dochodu 18% i 32% (po przekroczeniu ponad 85 tys. zł); ryczałt to stawki sztywne od przychodu, np. 8,5% naprawa sprzętu, 3% handel.

 

Kolejną kwestią jest właściwy sposób dokumentacji w opisanej sytuacji – w praktyce sytuacja taka może stanowić problem w przypadku kontroli. Część organów i przedstawicieli doktryny przyjmuje, że takie zakupy można dokumentować „innym dowodem księgowym”.

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów „podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 

 1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub
 2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

   – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie”.

 

Zgodnie z § 14 – „na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku)” Dowody te „mogą dotyczyć wyłącznie:

 

 1. zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;
 2. zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych (PKWiU 01.11.91–00), jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23–00) i grzybów (PKWiU 01.12.13–00.43);
 3. wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;
 4. zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;
 5. kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;
 6. zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;
 7. wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;
 8. opłat sądowych i notarialnych;
 9. opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.;
 10. wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu”.

 

W przypadku ryczałtu do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jednak jako dowody ustawa wymienia „otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru”.

 

Kończąc, moim zdaniem dowód wewnętrzny będzie wystarczającym dowodem – organy podatkowe mogą tu mieć jednak inne zdanie, mimo że wielu specjalistów uważa podobnie; przykładowo Małgorzata Niedźwiedzka (Vademecum Doradcy Podatkowego): „zastosowanie dowodów wewnętrznych w przypadku, gdy pozyskanie faktury lub paragonu nie jest możliwe, będzie prawidłowe”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl