Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.03.2009

W artykule wyjaśniono, czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istnienie konkurencji jest cechą gospodarki wolnorynkowej. Przedsiębiorcy walczą o pozyskanie i utrzymanie klientów na różne, zarówno proste jak i wyszukane sposoby. Obok reklamy często do czynienia mamy ze sprzedażą premiową. Klient przedsiębiorcy stosującego tę technikę zwiększenia i zabezpieczenia przychodu, kiedy nabywa określone towary lub usługi, otrzymuje dodatkowo od przedsiębiorcy „bonus” w postaci darmowego towaru lub usługi. Znany jest przykład przedsiębiorcy handlującego dachówką, który przy zakupach powyżej kwoty 10 000 złotych nagradzał klientów godzinną wizytą w agencji towarzyskiej. Na szczęście pomysły przedsiębiorców na ogół są mniej ekstrawaganckie, królują gadżety elektroniczne, RTV i AGD. Przy sprzedaży premiowej nie dochodzi do obniżenia ceny towaru.

 

W interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2008 r. (sygn. Nr IPPB3/423-1219/08-4/MW) przeczytać można, iż: „Sprzedaż premiowa jest publicznym przyrzeczeniem, że za spełnienie określonych warunków zostanie przyznana nagroda – premia. Daną czynność można uznać za sprzedaż premiową, jeżeli m.in.:

 

  • dochodzi do wydania nagrody z racji nabycia towaru lub usługi,
  • nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu,
  • nagroda nie zostaje przyznana w formie pieniężnej ani w towarach lub usługach, które sprzedano nabywcy.”

 

 

Podatek dochodowy – sprzedawca

 

Jaki charakter mają wydatki poniesione na towary i usługi, którymi przedsiębiorcy premiują sprzedaż? Generalnie uznaje się, że mają charakter kosztowy, gdyż są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą i kwotami uzyskanymi ze sprzedaży. Wydatki te nie mają charakteru reprezentacyjnego, zatem zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000.14.176) oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000.14.176) stanowią koszty uzyskania przychodów.

 

Niektórzy autorzy, specjaliści z zakresu prawa podatkowego twierdzą, że wydatki na towary stanowiące premię nie mają nawet charakteru reklamowego, gdyż: „W języku polskim słowo to oznacza »rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś«. Nie jest uzasadnione rozszerzanie pojęcia »reklama« na wszelkie działania zmierzające do zwiększenia przychodów poprzez uatrakcyjnianie sprzedaży towarów. Sprzedaż premiowa nie stanowi zatem reklamy, a wszelkie wydatki ponoszone w związku z nią można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości” (Ryszard Kubacki, LexPolonica; Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica; ISSN 1643-0425).

 

Analogiczne stanowisko prezentuje organ w przywołanej już interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2008 r., wskazując, że „wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej jak i zakup nagrody w postaci wycieczki oraz oddelegowanie pracowników do obsługi przedmiotowej nagrody – wycieczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie ogólnego przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

 

 

Podatek dochodowy – nabywca

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości „wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

 

Zatem, w przypadku gdy nabywcą jest przedsiębiorca, który nabywa towary w związku z wykonywaną działalnością, nagroda premiowana, którą otrzyma, stanowi, co do zasady, przychód z jego działalności.

 

Od niektórych przychodów (dochodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy. W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 30, ust. 1, pkt 2, który wskazuje, iż pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% nagrody. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

 

Co do zasady płatnicy zryczałtowanego podatku winni do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrali, wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego, oraz do końca stycznia roku następnego przekazać deklarację PIT-8AR (art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Jak wspomniano, nie dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy wartość nagrody ze sprzedaży premiowanej nie przekracza kwoty 760 złotych.

 

 

Podatek od towarów i usług

 

Przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osoby prawne, członków stowarzyszenia;
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

 

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

 

W kontekście przepisów ustawy o podatku od towarów i usług temat sprzedaży promocyjnej jest kontrowersyjny, szczególnie po grudniowej nowelizacji art. 88. Trudno jednoznacznie udowodnić na gruncie obowiązujących przepisów, iż przekazanie towaru związane z premiowaniem jest wolne od podatku, jednakże zdecydowana większość wyroków sądowych przemawia za taką interpretacją przepisów.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2008 r. (III SA/Wa 959/2008) „opodatkowaniu VAT podlega jedynie takie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, które nie służy celom prowadzonego przedsiębiorstwa”.

 

Również niektóre organy stają po stronie podatnika, przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PP2-443-27/08-2/PW) wskazuje, że „działania strony, które będą polegać na premiowaniu klientów dokonujących zakupu w sklepach podatnika powyżej określonej w regulaminie wartości poprzez przydzielanie punktów zapisywanych na specjalnej karcie, mają charakter sprzedaży premiowej, mającej na celu zachęcenie potencjalnych klientów do dokonywania zakupu określonych towarów podatnika. W tym stanie rzeczy, czynność przekazania przez spółkę beneficjentom nagród w ramach »programu lojalnościowego« nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług”.

 

Reasumując, sprzedaż premiowa wydaje się być dobrą formą promocji działalności, sprzedawcy muszą jednak pamiętać o obowiązkach, jakie na nich ciążą, gdyż może się zdarzyć, że to co zarobią na zwiększeniu sprzedaży – w przypadku niedopełnienia obowiązków – stracą w sporze z organami podatkowymi. Podstawą sprzedaży premiowanej winien być dobry i przejrzysty regulamin, który jasno określi m.in. kto, kiedy, w jakim okresie i dlaczego jest „nagradzany”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VI =

 

»Podobne materiały

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Refinansowanie kredytu a ulga odsetkowa

Artykuł omawia zagadnienie refinansowania kredytu, uwzględniając możliwość zachowanie prawa do ulgi odsetkowej.

 

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – część 2

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W jego drugiej części wyjaśnia, kiedy podatnik może skorzystać z pomocy biegłego w ustaleniu cen rynkowych środka trwałego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »