Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.10.2010

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z punktu widzenia konsekwencji sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług, to temat, który wielu przedsiębiorcom sprawia olbrzymie problemy w praktyce. Autor przybliża meandry regulacji dotyczących omawianego problemu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. By zasada neutralności podatku została zachowana w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od zasady tej jest oczywiście masa wyjątków mniej lub bardziej komplikujących rozliczenia – jednym z nich jest limit określający, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł [art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535 ze zm.)].

 

Podstawą opodatkowania VAT jest obrót, tzn. kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Co do zasady, przynajmniej w chwili obecnej, stawka podatku wynosi 22%.

 

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, została jednak przez ustawodawcę uregulowana w sposób szczególny. Oczywiście krajowy ustawodawca najciekawsze rozwiązania „chowa” przed podatnikami w rozporządzeniach.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.) w § 12 ust. 1 pkt 5 stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. Przez towary używane, w myśl przywołanego przepisu, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

 

Widać zatem wyraźnie, że zwolnienie dla samochodu osobowego firmowego przysługuje, gdy:

 

  • przy jego nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. w przypadku nabycia samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowiło 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem był ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.
  • jest towarem używanym tzn.: okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

 

Jakie są konsekwencje powyższego? Znamienne, bowiem gdy podatnik wykonujący czynności opodatkowane, mający prawo do częściowego odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu samochodu (gdyż ma być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych), dokona sprzedaży samochodu zwolnionej od podatku od towarów i usług, to przyjmuje się (za wykładnią dokonywaną przez organy podatkowe) domniemanie, że dalsze wykorzystywanie samochodu jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku, co w konsekwencji powoduje, że w tym zakresie nie przysługuje już prawo do odliczenia podatku naliczonego. Konstrukcja ta nie jest oczywista i nie jest pozbawiona wad, jednakże jest to wiodąca linia interpretacyjna.

 

Rezultatem tego jest obowiązek dokonania korekty podatku, przykładowo: dokonując sprzedaży samochodu osobowego przed upływem 5 lat od roku, w którym został on zakupiony, należy dokonać jednorazowej korekty odliczonego podatku naliczonego w miesiącu, w którym dokonuje się sprzedaży. Nie zachowuje się tu niestety całego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Reasumując, sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonywana przed upływem pięciu lat od roku, w którym został zakupiony, powoduje konieczność dokonania jednorazowej korekty podatku od towarów i usług.

 

Oczywiście, jeśli okres pięcioletni upłynął, sprzedaż zwolniona pozostaje bez wpływu na odliczony podatek naliczony od zakupu.

 

Jak dokonuje się korekty, wskazuje art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.). Generalnie każdy rok, którego brakuje do upływu pięciu lat, to 1/5 kwoty podatku od towarów i usług odliczonej w momencie zakupu do oddania fiskusowi. Technicznie korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty i dokonuje się jej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

 

By nie było tak prosto i bez wątpliwości, niektóre organy podatkowe uważają – co dziwne jest niezmiernie, bowiem korzystne dla podatników – że korekty podatku opisanej powyżej nie trzeba dokonywać. Przykładowo taką opinię znaleźć można w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydanej przez Izbę Skarbową w Lublinie, PP1/448-601/04/I z dnia 10 maja 2005 r. Zmianie uległo rozporządzenie, jednak treść i sens zwolnienia pozostał w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zachowany. Zdecydowana większość organów uważa jednak, że korekta jest koniecznością.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 10 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »