Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.04.2015

Jak sprawdzić czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy sprzedaży dokonuje podatnik podatku od towarów i usług lub osoba działająca w takim charakterze. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 j.t. ze zm.; dalej jako u.VAT) stanowi, że podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, o której mowa powyżej, od 1 stycznia 2013 roku określana jest jako działalność obejmująca wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Ponadto ustawodawca doprecyzowuje, że działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Opodatkowana podatkiem będzie jedynie taka dostawa nieruchomości, której dokona jej podatnik. Przykładowo zatem zbycie majątku prywatnego, nabytego w drodze darowizny, jeśli nie podejmie sprzedawca działań podobnych do działań przyjmowanych przez profesjonalistów, nie powoduje działania w charakterze podatnika, a zatem sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. [sygn. I FSK 1118/11) zauważa, że: „Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą. Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach prywatnych. Liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem opodatkowania, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej sama z siebie nie jest decydująca. Nie ma takiego charakteru również długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów”.

 

Warto tu przywołać kluczowy w tym zakresie, dla obowiązującej praktyki, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. [w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) i Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)], gdzie TSUE skonkludował, iż aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażujące środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców powodują, że sprzedawcę należy uznać za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą”, a więc za podatnika VAT.

 

Jeśli sprzedaży dokonuje podatnik może ona podlegać opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku lub 8% stawką podatku (w przypadku dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) albo może korzystać ze zwolnienia od podatku.

 

Ustawodawca zwalnia co do zasady (art. 43 ust. 1 pkt 10 u.VAT) od podatku od towarów i usług, dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

 

Pamiętać należy, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

 

Jeśli wyżej wymienione warunki nie są spełnione, np. dostawa dokonywana jest nim pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynęły dwa lata, nie oznacza to, że nie ma szans na zwolnienie, bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) u.VAT zwalnia się również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 u.VAT, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

 

Dodać należy do powyższego, że:

 

  • warunku, o którym powyżej w lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat,
  • w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.04.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »