.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania z lokatorami?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 23.04.2009

Jestem z żoną w separacji. Żona z córką mieszkają w moim mieszkaniu, które nabyłem jeszcze przed ślubem, ja natomiast mieszkam gdzie indziej. Chciałbym sprzedać swoje mieszkanie i spłacić kredyt, który na nim ciąży. Czy mogę sprzedać mieszkanie z lokatorami, czyli z zamieszkującymi i zameldowanymi tam osobami (oczywiście jeśli znajdę kupca)? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania z lokatorami?

Eksmisja czy sprzedaż mieszkania z lokatorami?

Skoro nabył Pan mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego, to nieruchomość ta nie weszła do Waszego majątku wspólnego, a pozostała tylko i wyłącznie w Pana majątku osobistym.

 

Wobec powyższego może Pan sprzedać mieszkanie, mając 2 możliwości:

 1. wraz z lokatorami, jeśli oczywiście taki kupiec się znajdzie,
 2. po uprzednim eksmitowaniu żony i córki.

 

Jeśli nie zdecyduje się Pan na sprzedaż mieszkania z lokatorami, to w celu dokonania eksmisji należy najpierw wezwać na piśmie ww. osoby do dobrowolnego opuszczenia lokalu pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku dobrowolnego nieopuszczenia lokalu musiałby Pan wystąpić do sądu z pozwem o opróżnienie i opuszczenie lokalu przeciwko ww. osobom. W uzasadnieniu pozwu należy podnieść, że osoby te zamieszkują w Pana lokalu bez tytułu prawnego i dobrowolnie nie chcą opuścić mieszkania. Pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach. Do pozwu należy załączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzą, że przedmiotowe mieszkanie jest wyłącznie Pana własnością.

 

Od pozwu należy uiścić opłatę za wpis sądowy w wysokości 200 zł. Dowód dokonania opłaty również należy załączyć do pozwu. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny.

Orzeczenie eksmisji i rozstrzygnięcie o prawie do lokalu socjalnego

Sąd, orzekając o eksmisji, rozstrzygnie, czy ww. osobom przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

 

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 1. kobiety w ciąży,
 2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
 6. osoby spełniającej warunki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego spoczywa na gminie.

Wstrzymanie eksmisji do czasu przyznania lokalu socjalnego

Jeśli sąd ustali w wyroku, że żonie i córce przysługuje prawo do lokalu socjalnego, to wyda nakaz wstrzymania wykonania eksmisji do czasu przyznania lokalu socjalnego.

 

Jeśli natomiast sąd uzna, że uprawnienie do lokalu socjalnego nie przysługuje im, to w razie dalszego zajmowania mieszkania przez żonę i córkę będzie Pan mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o opróżnienie i opuszczenie lokalu po uprzednim nadaniu wyrokowi eksmisyjnemu klauzuli wykonalności. Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności składa się do sądu, który wydał wyrok, wraz z opłatą kancelaryjną w kwocie 6 zł. Podobne czynności należy przedsięwziąć w przypadku, gdy gmina wskaże żonie i córce lokal socjalny, którego one nie będą chciały z różnych przyczyn przyjąć.

 

Po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji i dostarczeniu wyroku eksmisyjnego wraz z klauzulą wykonalności komornik będzie mógł przymusowo doprowadzić do opuszczenia i opróżnienia lokalu i wydania go Panu.

Czy komornik może eksmitować lokatorów gdy ci odmawiają przyjęcia wskazanego przez gminę lokalu socjalnego?

Niemniej – w aktualnym stanie prawnym – nie ma eksmisji na bruk. Zgodnie z art. 1046 § 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina lub wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Pomieszczenie tymczasowe w porównaniu z lokalem socjalnym ma niższy standard. Tymczasowe pomieszczenie powinno:

 1. nadawać się do zamieszkania;
 2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobę;
 3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Kosztami, jakie Pan poniósł w związku z przymusowym dochodzeniem wydania mieszkania, będzie mógł Pan obciążyć żonę i córkę, jeśli jest pełnoletnia, chyba że sąd zwolni je z kosztów sądowych. Taka istnieje alternatywa dla sprzedaży mieszkania z lokatorami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »