.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania z kredytem i środki przeznaczone na budowę domu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2011

Nieco ponad 3 lata temu kupiłam na kredyt mieszkanie. Chciałabym je teraz sprzedać wraz z kredytem. Czy będę musiała zapłacić podatek od dochodu, jeśli pieniądze chcę przeznaczyć na budowę domu? Dodam, że jestem od początku zameldowana w tym mieszkaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie:

 

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

Dopiero zatem sprzedaż mieszkania po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jest to zatem podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów.

 

Proszę zauważyć, że jest to podatek od dochodu, a nie jak przed rokiem 2007 – od przychodu. Podstawą obliczenia podatku nie jest cena, za jaką sprzedaje Pani nieruchomość, a dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (w takim rozumieniu, że jest to wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a udokumentowanymi kosztami nabycia powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynionymi w czasie ich posiadania.

 

Koszt zakupu sprzedawanego mieszkania będzie zatem kosztem pomniejszającym przychód w momencie sprzedaży, tak jak i wszelkie udokumentowane nakłady, które zwiększają wartość nieruchomości.

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w art. 7 ust. 1 stanowi, że „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.”

 

Nie może więc zostać zastosowane zwolnienie od podatku dochodowego dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Jest tak, bowiem zwolnienie to nie obowiązywało w 2007 roku (ani w dniu 31 grudnia 2008 roku) – art. 21 ust. 1 pkt 131, który je ustanawia, dodany został przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret siedemnaste ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316) z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

Można zastosować jedynie zwolnienie obowiązujące w 2007 i 2008 roku, tj. tzw. ulgę meldunkową, bowiem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 wolne od przychodu były wtedy „dochody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia” (w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego podatnik winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika).

 

Reasumując – jeśli nie skorzysta Pani ze zwolnienia, tj. nie zamelduje się na okres 12 miesięcy w przedmiotowym mieszkaniu, będzie Pani musiała zapłacić podatek dochodowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »