.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania wykupionego z ulgą od zakładu pracy

Mama wykupiła (z ulgą) w lipcu 2007 r. mieszkanie od swojego zakładu pracy. Dołożyłam się do tego zakupu. Obecnie chcemy sprzedać to mieszkanie i kupić inne. Czy mógłbym być właścicielem nowego mieszkania? Czy będziemy musieli zwrócić ulgę lub zapłacić jakiś podatek? Dodam, że jesteśmy zameldowani w tym mieszkaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania wynika, że mieszkanie zostało wykupione przez Pańską mamę najprawdopodobniej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 

Ustawa to reguluje zasady zbywania lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przez przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa.

 

Ustawa ta nie przewiduje obowiązku zwrotu bonifikaty uzyskanej przy wykupie mieszkania w przypadku zbycia tego mieszkania w określonym terminie, tak jak to mam miejsce np. w przypadku wykupienia lokalu wchodzącego w skład zasobów komunalnych, gdzie w przypadku zbycia wykupionego lokalu przed upływem 5 lat od chwili nabycia może pojawić się obowiązek zwrotu bonifikaty.

 

Obowiązek zwrotu bonifikaty nie zaistnieje więc przy sprzedaży byłego lokalu zakładowego, który został wykupiony przez najemcę. Należy też uważnie przestudiować akt notarialny, na podstawie którego mama nabyła własność mieszkania – tam też mogą być zapisy odnoszące się do ewentualnego zwrotu bonifikaty.

 

Odnośnie podatku dochodowego związanego z odpłatnym zbyciem lokalu zastosowanie będą miały przepisy ustawy w brzmieniu z chwili nabycia własności mieszkania przez mamę, a więc w roku 2007.

 

Jak wskazuje bowiem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.”

 

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008 r., „źródłami przychodów są odpłatne zbycie:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

 

Jeżeli więc mama zbędzie mieszkanie nabyte (wykupione) w roku 2007, pojawi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego (ponieważ zbycie lokalu nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a więc przed końcem 2012 r.).

 

Mama może jednak przy zapłacie podatku skorzystać z ulgi, jaką przewidywała ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008 r.

 

Jak wskazywał art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia”.

 

Jeśli zatem mama jest zameldowana na pobyt stały w zbywanym mieszkaniu (i będzie w chwili zbycia mieszkania) dłużej niż 12 miesięcy, to nawet jeżeli sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, może skorzystać z ulgi meldunkowej i nie zapłacić podatku.

 

Bardzo ważne jest to, że warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi w terminie składania zeznania podatkowego (PIT) za rok, w którym nastąpiło zbycie lokalu (a więc do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpi zbycie mieszkania).

 

Jeżeli Pańska mama miałaby być właścicielką mieszkania, które chcecie Państwo kupić po zbyciu mieszkania mamy, to najlepiej będzie, jeżeli mama po zbyciu mieszkania przekaże Panu środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania w darowiźnie, a Pan kupi za nie mieszkanie (będzie to nabycie lokalu za Pana środki).

 

Przy darowiźnie środków uzyskanych przez mamę na Pana rzecz będzie Pan mógł skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn.

 

Aby mógł Pan skorzystać z ulgi w podatku od spadku i darowizn, konieczne jest:

 

  1. zgłoszenie nabycia praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a więc od dnia dokonania darowizny,
  2. udokumentowanie – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Jeżeli nie wypełni Pan powyższych warunków, to nie skorzysta Pan z ulgi w podatku i zapłaci Pan podatek od darowizny.

 

Wiele osób traci prawo do ulgi w podatku, przekazując środki pieniężne „z ręki do ręki”, dlatego uczulam na konieczność przekazania pieniędzy przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe.

 

Umowa darowizny pieniędzy nie musi być dokonana w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl