.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 15.11.2013

Moja teściowa we wrześniu 2009 r. wykupiła mieszkanie spółdzielcze na preferencyjnych warunkach. Teraz chce to mieszkanie darowizną przekazać mojemu mężowi, a swojemu synowi. Jeśli mąż sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat od momentu jego zakupu przez teściową, czyli przed wrześniem 2014 r., a środki wyda na kupno nowego mieszkania, to czy będzie zobowiązany zapłacić podatek? Ma zamiar wydać w całości uzyskaną kwotę na inne mieszkanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawidłowo wskazano, że sprzedaż przed upływem 5 lat od zakupu nieruchomości wiąże się zasadniczo z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Termin ten liczony jest jednak od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (tj. sprzedaż nieruchomości bez podatku mogłaby nastąpić najwcześniej w 2015 r.). Należy równocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku dokonania darowizny na rzecz Pani męża (wraz ze złożeniem stosownego zgłoszenia SD-Z2 oraz aktem notarialnym potwierdzającym dokonanie darowizny), termin 5-letni będzie liczony od daty darowizny. Tym samym, jeżeli darowizna zostanie dokonana w 2013 r., to dopiero w 2019 r. możliwa byłaby sprzedaż bez podatku (z uwagi na upływ 5-letniego terminu).

 

Odnosząc się do meritum pytania, informuję, że nie ma żadnych przeszkód, aby w opisanym przypadku mąż skorzystał z tzw. ulgi mieszkaniowej.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

 

Mówiąc najprościej, jeżeli w ciągu 2 lat cała kwota ze sprzedaży nieruchomości zostanie wydatkowana na własne cele mieszkaniowe, to wówczas nie będzie konieczna zapłata podatku.

 

Za wydatki na cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki na:

 

  • nabycie budynku mieszkalnego (domu lub mieszkania), jego części lub udziału w takim budynku,

 

  • zakup gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 

  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 

  • zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie,

 

  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

 

  • spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

 

Poniesione wydatki należy udokumentować fakturami VAT (rachunek wystawiony przez podmiot niebędący podatnikiem VAT jest zrównany z fakturą) lub dowodami opłat (np. sądowych, notarialnych itp.). Należy zaznaczyć, że liczą się wyłącznie wydatki dokonane od dnia sprzedaży nieruchomości. Transakcje powinny być powiązane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych (wyłączone ze zwolnienia są grunty i budynki przeznaczone na cele rekreacyjne).

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. nie zawierają wymogu składania specjalnego oświadczenia, że uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Wskazują jednak, że podatnik powinien złożyć deklarację PIT-39, w której rozliczy sprzedaż mieszkania. Musi to zrobić do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie lokalu.

 

W niniejszym przypadku podarowana nieruchomość nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn (zostanie wykorzystane zwolnienie przysługujące najbliższej rodzinie poprzez złożenie formularza SD-Z2). Zatem zasadniczo kwota uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości będzie równa kwocie dochodu (brak znaczących kosztów uzyskania przychodu).

 

Kwotę ulgi należy wpisać w poz. 25 deklaracji PIT-39. Oblicza się ją jako iloczyn dochodu ze sprzedaży i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli planują Państwo zatem wykorzystanie całej kwoty ze sprzedaży nieruchomości, to kwota ulgi równa jest kwocie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli w rzeczywistości kwota wydatków mieszkaniowych okaże się mniejsza, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji i dokonanie zapłaty podatku od niewykorzystanych środków (wraz z odsetkami). Warto podkreślić, że stawka podatkowa w przypadku zbycia nieruchomości wynosi 19% kwoty dochodu.

 

Aby uniknąć podatku, należy zatem cały przychód ze zbycia nieruchomości przeznaczyć na cele objęte zwolnieniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton