.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania i zakup nowego przed zakończeniem sprawy rozwodowej

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 14.02.2015

Moja córka jest w toku sprawy rozwodowej. Kilka lat przed ślubem odziedziczyła mieszkanie. Czy obecnie możliwa jest sprzedaż tego mieszkania i zakup nowego przed zakończeniem sprawy rozwodowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należą w szczególności:

 

„1)  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4)  kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

Istotna z punktu widzenia interesu Pana córki jest natomiast treść art. 33:

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1)  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2)  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3)  prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4)  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5)  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6)  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7)  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8)  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9)  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Stosownie do treści art. 33 pkt 2 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę”. Warunkiem koniecznym takiej przynależności przedmiotów nabytych w sposób powyższych jest to, aby spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił. Z innym rozporządzeniem przedmiotów przez spadkodawcę może mieć do czynienia tylko w testamencie. Jeżeli zatem spadkodawca nie sporządził testamentu, Pana córka nie musi się obawiać niczego. Jeżeli natomiast mieszkanie zostało nabyte w drodze spadkobrania testamentowego, wówczas należy dokładnie zapoznać się z treścią testamentu, czy spadkodawca nie przekazuje tego mieszkania np. na rzecz założonej przez Pana córkę rodziny.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż Pana córka będzie zobowiązana do rozliczenia z byłym małżonkiem, jeżeli na mieszkanie, które nabyła w drodze spadkobrania, a które to mieszkanie, jak mniemam, zapewniało potrzeby mieszkaniowe założonej rodziny, były czynione jakiekolwiek nakłady z majątku wspólnego.

 

Zgodnie z art. 45 § 1 „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Innymi słowy jeżeli podczas trwania małżeństwa został np. przeprowadzony remont mieszkania, to w takiej sytuacji Pana córka może sprzedać mieszkanie, ale musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu poczynionych z majątku wspólnego nakładów stosownie do ustalonej w postępowaniu o podział majątku proporcji. „Zużyty w celu zaspokojenia rodziny” wydatek lub nakład, poczyniony z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny nie podlega rozliczeniu, chyba że spowodował zwiększenie wartości majątku, na który został poczyniony. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż remont mieszkania, mimo że przeprowadzony w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, co do zasady zawsze powoduje zwiększenie wartości nieruchomości lokalowej.

 

Powyższe rozliczenia nie stoją jednak na przeszkodzie w mojej ocenie sprzedaży mieszkania przed podziałem majątku w toku postępowania sądowego. Z ostrożności należałoby jednak dokonać spisu wszystkich rzeczy, które zostały zakupione podczas trwania małżeństwo do takiego mieszkania, a także tych, które zostały wyremontowane. Przy każdej z tych rzeczy należałoby wpisać przypuszczalną wartość. Spis takie winien być dokonany w obecności drugiego małżonka i podpisany przez Pana córkę i zięcia.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 marca 1981 r., sygn. akt III CRN 35/81, zgodnie z którym „jeżeli poczyniono nakłady z majątku wspólnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich, to przy podziale majątku wspólnego, po ustaniu wspólności ustawowej, małżonek ten jest obowiązany rozliczyć się z uczestnikami postępowania z kwoty nakładów z majątku wspólnego na jego majątek odrębny stosownie do przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. Tak więc nie jest dopuszczalne przydzielenie równowartości nakładów obojgu byłbym małżonkom po połowie, skoro bowiem wnioskodawczyni zatrzymuje całe nakłady dokonane na jej majątek odrębny, choć udział w kwocie pochodzącej z majątku wspólnego na te nakłady ma również uczestnik postępowania, to konsekwencją tego jest uznanie, że wnioskodawczyni powinna mu zwrócić połowę tej kwoty”.

 

Nadto wskazać należy na pogląd wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1976 r., sygn. akt III CRN 126/76, zgodnie z którym „korzyść majątkowa, o którą następuje wzrost wartości majątku odrębnego dzięki usługom świadczonym osobiście przez małżonka, określona sumą zaoszczędzonych wydatków z majątku odrębnego, stanowi w pojęciu art. 45 § 1 kro nakład poczyniony z majątku wspólnego na majątek odrębny ulegający zwrotowi przy podziale majątku wspólnego”.

 

Innymi słowy gdy małżonek Pana córki wyremontował mieszkanie należące do majątku osobistego, w takiej sytuacji rozliczeniu będzie podlegała suma, którą Pana córka zaoszczędziła, nie zlecając remontu wyspecjalizowanej firmie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »