.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie dotyczące renty planistycznej

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 18.05.2008

Mam zamiar sprzedać działkę, leżącą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym w 2003 r. (uchwała Rady ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 6 sierpnia 2003 r.). Plan ten zmienił przeznaczenie działki z rolnej na budowlaną, czym z pewnością przyczynił się do wzrostu jej wartości. Czy zawarcie u notariusza umowy przedwstępnej kupna–sprzedaży (np. w maju 2008 r.) może stanowić podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia renty planistycznej? Jeżeli tak, to czy zawarcie umowy przyrzeczonej po upływie 5 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania wystarczy, aby obowiązek zapłaty renty nie zaistniał? – nawet jeśli wydano decyzję przed upływem pięciu lat? Kiedy upływa pięcioletni termin, w którym gmina może zgłosić roszczenie dotyczące renty planistycznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; dalej jako – ustawa), jeżeli wartość nieruchomości – w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo z jego zmianą – wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Innymi słowy, aby można było mówić o interesującym nas tu skutku wzrostu wartości nieruchomości, muszą być spełnione następujące warunki:

 

  • zmiana wartości nieruchomości musi nastąpić w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu, oraz
  • zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od daty, kiedy plan miejscowy stał się obowiązujący.

 

Pojęcie „zbywania nieruchomości” pojawia się w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603), do której zresztą ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kilkakrotnie odsyła. W świetle unormowania tego pierwszego aktu pod pojęciem zbywania należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste (art. 4 pkt 3b u.g.n.).

 

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli analizować potoczne rozumienie pojęcia „zbywania nieruchomości”. Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (przyrzeczonej) – art. 389 Kodeksu cywilnego. Umowa przedwstępna nie wywiera zatem skutku w postaci przeniesienia własności nieruchomości, nie powinna również pociągać konsekwencji z cyt. wyżej art. 36 ust. 4 ustawy.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy, uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

 

Termin 5-letni należy liczyć od daty określonej w pkt 2. Pięcioletni termin, o którym mowa w art. 36 ust. 4 dotyczy możliwości wszczęcia postępowania o ustalenie renty planistycznej (tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 03.09.2004, OSK 520/04, OSP 2005/7-8/91). Innymi słowy wydanie decyzji w przedmiocie renty planistycznej po upływie pięciu lat od wejścia w życie planu jest możliwe, jeżeli w terminie wszczęto postępowanie administracyjne w tym względzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl