.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż działki a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.10.2013

Jestem rolnikiem, płatnikiem VAT. Sprzedaję działkę rolną pod budowę biogazowni. Spółka kupująca działkę ma pozwolenie na budowę. Sprzedawaną działkę kupiłem w 2005 r. bez VAT od Agencji Nieruchomości Rolnych. Od tamtego czasu była wykorzystywana jako grunty rolne. Działka została wydzielona z większej całości. Co będzie z podatkiem VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W opisanym przypadku ze zwolnienia tego jednak skorzystać nie sposób. Art. 2 pkt 33 ww. ustawy dodany do niej został przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 kwietnia 2013 r. i wyjaśnia, że ilekroć mowa jest o „terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Tym samym, jeśli spółka ma już decyzję o warunkach zabudowy pozwalającą na budowę (a tym bardziej, gdy ma już – na co Pan wskazuje – pozwolenie na budowę) na tym gruncie, nie mamy do czynienia z terenem innym niż budowlany. Zatem ze zwolnienia przedmiotowego skorzystać nie można. Nie można byłoby z niego skorzystać, nawet gdyby tylko plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał możliwość zabudowy.

 

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, czy sprzedając działkę, działa Pan w charakterze podatnika, czy też nie. Jeśli działa Pan tu jako podatnik, to sprzedaż działki będzie opodatkowana. Ustalenie tego w sytuacjach takich jak Pana i podobnych zawsze jest sprawą lekko kontrowersyjną, bowiem w tym zakresie przepisy są bardzo nieprecyzyjne. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Poprzez działalność gospodarczą należy tu rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. (sygnatura: I FSK 546/08) czytamy, iż „sprzedaż kilku działek budowlanych, wydzielonych – po zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – z gospodarstwa rolnego, nabytych wcześniej w celu powiększenia tego gospodarstwa, nie może być uznana za działalność handlową, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na brak profesjonalnego – stałego i zorganizowanego charakteru tej działalności”.

 

Niemniej jednak, jak słusznie zauważono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygnatura: I FSK 1575/08): „Uznanie, że sprzedaż działek budowlanych nie jest działalnością rolniczą, nie wyklucza uznania tej sprzedaży za inny rodzaj działalności gospodarczej wymienionej w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., czyli za działalność handlową, gdyż osoba będąca rolnikiem – obok działalności rolniczej – może jednocześnie wykonywać inną działalność gospodarczą, w tym i działalność handlowca”.

 

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2009 r. (sygnatura: I SA/Sz 403/09) przeczytać można, że „co do zasady, jeżeli zostaną zbyte działki, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego, a osoba dokonująca sprzedaży, dokonuje tego jako rolnik zbywający składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, będzie ona uznana za podatnika podatku od towarów i usług”.

 

Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2008 r. (sygnatura: I SA/Ol 503/08) znajdziemy stanowisko, zgodnie z którym „rolnik sprzedający grunty wyodrębnione z tego gospodarstwa w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nie zbywał majątku osobistego, ale majątek składający się na przedsiębiorstwo rolne. Czynność taka jest zaś związana z działalnością rolniczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT. Wobec przedstawionego przez stronę stanu faktycznego słuszną jest argumentacja organu, iż sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, w związku z przeznaczeniem ich pod budownictwo mieszkaniowe, jednak nie wykorzystywanych dla celów osobistych, jest sprzedażą »warsztatu produkcyjnego« związaną z działalnością rolniczą, w rozumieniu cytowanego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług”.

 

Reasumując, nawet posiłkowanie się orzecznictwem i stanowiskami doktryny nie daje podstaw do sformułowania jednoznacznej i niepodważalnej opinii. Moim zdaniem, sprzedaż musi podlegać opodatkowaniu podatkiem i nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, bowiem zbywany jest tu grunt budowlany (wskazał Pan, że istnieje już w tym zakresie decyzja) wykorzystywany w działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT) podatnika podatku od towarów i usług. Można starać się bronić stanowiska przeciwnego, co niekiedy się udaje, aczkolwiek organy podatkowe, szczególnie w ostatnich latach, nie patrzą „przychylnym okiem” na takie transakcje.

 

Gdyby sprzedawana działka nie była przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku takiego planu wynikałoby to z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), to fakt, że działa Pan tu jako podatnik VAT, nie doprowadziłby do faktycznego opodatkowania, bowiem skorzystałby Pan ze zwolnienia przedmiotowego, o którym pisałem na wstępie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl