Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż dokonywana przez komornika a podatek od towarów i usług

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.10.2009

Autor omawia podatkowe aspekty sprzedaży dokonywanej przez komornika w świetle podatku od towarów i usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niektóre firmy, nabywając w trybie licytacji komorniczej towary, nie wiedzą, czy, i kto wystawi im fakturę VAT, nie wiedzą również, czy podatnikiem będzie dłużnik, czy komornik.

 

Artykuł 759 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wskazuje, że czynności egzekucyjne, co do zasady, wykonywane są przez komorników, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

 

Zgodnie z brzmieniem artykuł 18 ustawy o podatku od towarów i usług: organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

Zatem komornik nie będzie występował w charakterze podatnika, a jedynie płatnika podatku od towarów i usług.

 

Minister finansów w § 22 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z którym organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Co najważniejsze i co rozwiać powinno wszelkie wątpliwości: „Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów”.

 

Zatem komornik nie jako podatnik, a jedynie jako płatni wystawi fakturę, lecz tylko gdy na podatniku będącym jednocześnie dłużnikiem spoczywał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

 

W piśmie z dnia 7 kwietnia 2006 r. Izby Skarbowej w Krakowie (sygn. PP-3/4407/14/06), organ wskazuje, iż płatnikiem podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej jest komornik, który wystawia fakturę w imieniu dłużnika. Organ wskazuje również, że płatnik, który jest komornikiem, nie pobiera podatku VAT od dostawy dokonanej w trybie egzekucji, gdy uznaje, że nie jest do tego zobowiązany (tj. dostawa nie podlega podatkowi); gdy tak się dzieje, płatnik (komornik) nie może w ogóle wystawić faktury VAT (tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług).

 

Natomiast w piśmie z dnia 7 stycznia 2009 r. Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP1/443-1529/08/AL) przeczytać możemy, iż:

 

„Literalne brzmienie art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji, ilekroć podejmuje on czynności egzekucyjne. Przy czym w tym przepisie brak jest jednoznacznego wymogu, aby komornik jako przyszły płatnik, dokonywał – w trakcie prowadzenia określonego rodzaju egzekucji – czynności, której bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie prawa własności określonego towaru.

 

Tak więc, warunek z art. 18 wymienionej ustawy do uznania komornika za płatnika podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji zostanie spełniony również, gdy w trakcie prowadzenia egzekucji będzie on dokonywał tylko niektórych czynności egzekucyjnych, tak jak to ma miejsce w przypadku egzekucji z nieruchomości.

 

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym: »płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu«. (...) Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna spełniać warunki, o których mowa w § 9 i § 11 ust. 1, jak również zawierać nazwę i adresy organów egzekucyjnych, określonych w ust. 1; jako sprzedawcę wpisuje się w fakturze nazwę i adres dłużnika, przy czym za podpisy osób uprawnionych do wystawiania faktur uważa się podpisy kierowników organów egzekucyjnych (lub osób przez nich upoważnionych), o których mowa w ust. 1. (...) Zatem jeżeli komornik sądowy, wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonał w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika, a dostawa przedmiotowej nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to był on zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę dostawę.”

 

 

Analogiczne stanowisko znajdziemy w piśmie z dnia 15 stycznia 2008 r. (Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. IPPP1/443-611/07-2/GD) w którym organ odpowiada na pytanie: „Czy dokonaną sprzedaż powinien udokumentować, wystawić fakturę i ująć obrót w ewidencji i deklaracji VAT-7 syndyk, czy komornik?”. Zdaniem organu: „Płatnikiem sprzedaży nieruchomości dokonanej przez komornika sądowego jest komornik, a podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia transakcji sprzedaży jest właściciel nieruchomości”.

 

Zatem z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, dobrze jest przed wzięciem udziału w licytacji zorientować się, czy zaistnieje obowiązek w podatku od towarów i usług i czy komornik będzie miał obowiązek wystawienia faktury VAT.


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.10.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dwa =

 

»Podobne materiały

Wyjawienie majątku dłużnika

Jak się powszechnie przyjmuje, wyjawienie majątku dłużnika jest pomocniczym sposobem egzekucji. Służy ono uzyskaniu przez wierzyciela informacji o składnikach majątku dłużnika, w celu skierowania do nich egzekucji.

 

Koszty postępowania egzekucyjnego, którą stanowią opłaty egzekucyjne

Artykuł omawia najistotniejszą część kosztów postępowania egzekucyjnego, którą stanowią opłaty egzekucyjne. Są one wynagrodzeniem komornika za prowadzenie egzekucji, a ze względu na ich wysokość budzą najwięcej kontrowersji.

 

Dalszy tytuł wykonawczy

Artykuł omawia aspekty prawne jakie towarzyszą wydaniu przez sąd dalszego tytułu wykonawczego oraz obowiązujące procedury.

 

Ponowny tytuł wykonawczy

Problematyka artykułu dotyczy sytuacji, kiedy wierzyciel utracił z jakiś przyczyn dokument zaświadczający o jego tytule wykonawczym względem dłużnika. Autor objaśnia, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby uzyskać go ponownie.

 

Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny?

Uzyskaliśmy już tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności do egzekucji długu u naszego dłużnika, co powinniśmy następnie zrobić, aby szybko i sprawnie odzyskać nasze należności? – tego dowiemy się z poniższego artykułu, a w szczególności, co powinien zawierać wniosek egzekucyjny.

 

Jak wyegzekwować od dłużnika zasądzone świadczenie?

W artykule tym zostały omówione zasady wszczynania postępowania egzekucyjnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »