Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż destylatorów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 23.07.2012

Chcę zająć się produkcją i sprzedażą destylatorów na Allegro. Na aukcjach zawarłbym ostrzeżenie, że destylator w Polsce nie może być wykorzystywany do produkcji alkoholu, użycie go jest na własną odpowiedzialność. Czy muszę mieć dla tych produktów jakieś atesty, badania, pozwolenia itp.? Czy muszę dawać gwarancję na destylatory? Czy łamię jakieś prawa konsumenta?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pan rację, że zgodnie z polskim prawem wykorzystywanie przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wpisanej do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych destylatora do produkcji napojów spirytusowych jest karane karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Mówi o tym art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Sama sprzedaż destylatorów nie jest karalna, a zamieszczenie w treści aukcji pouczenia, które Pan przedstawił w pytaniu, pomoże Panu uwolnić się odpowiedzialności z tytułu ewentualnych tytułu roszczeń klientów. Jeżeli planuje Pan sprzedaż także poza portalem Allegro, proponowałabym jednocześnie umieszczenie analogicznej informacji w ulotce zawierającej podstawowe dane o produkcie i instrukcję obsługi.

 

Odnośnie zaś drugiej części pytania – czy obowiązują Pana badania, atesty, homologacje, dopuszczenia, wiedza, uprawnienia, pozwolenia, gwarancje – mogę Panu, nie będąc technologiem i nie posiadając wiedzy z zakresu techniki, wskazać, co następuje.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego „sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności”, a także kraju pochodzenia towaru (czyli miejsca jego produkcji bądź siedziby producenta). Informacje, o których mowa powyżej, „powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera”.

 

Ponadto „sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy”. Proszę pamiętać, iż informacje lub dokumenty, o których mowa powyżej , powinny być sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

 

Informacje podane przez sprzedawcę winny spełniać kryterium jasności, które dotyczy ich jednoznaczności treściowej, być zrozumiałymi dla nieprofesjonalnego odbiorcy, tzn. przekazywać treść w sposób umożliwiający jej odbiór przez nabywcę towaru konsumpcyjnego, jak także nie wprowadzać w błąd co do właściwości towaru poprzez udzieloną informację, a tym samym co do przedmiotu świadczenia.

 

Odnośnie znaków zgodności, certyfikatów CE, polskich norm i innych nie udało mi się znaleźć tych, które odnosiłaby się wprost do sprzedawanych destylatorów, jednakże nie znając dokładnie materiałów, z jakich będą one wykonany, sposobu działania, jak także nie mając odpowiedniego przygotowania technicznego, nie jestem w stanie Panu udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy aby wprowadzić ten produkt do obrotu, musi Pan uzyskać jakiś atest, certyfikat lub zezwolenie. W tym zakresie proponuję skorzystać z porad wyspecjalizowanych jednostek, które zajmują się badaniami poszczególnych produktów i ich certyfikacją. Jedną z takich firm jest TQMConsulting posiadająca markę znak CE.eu. (www.znakce.eu), która w zakresie oceny zgodności wyrobu zajmuje się zdefiniowaniem przeznaczenia wyrobu poprzez określenie przeznaczenia wyrobu, co przełoży się na decyzję, która z dyrektyw lub rozporządzeń krajowych ma zastosowanie do danego wyrobu. Kolejno: przeprowadzeniem klasyfikacji wyrobu; określeniem właściwej procedury oceny zgodności; przygotowaniem dokumentacji technicznej; przygotowaniem do badania typu EC lub oceny projektu wyrobu aż do wdrożenia procedury oceny zgodności pozwalającej na wprowadzenie produktu do obrotu. Oczywiście takich wyspecjalizowanych podmiotów funkcjonujących na polskim rynku jest znacznie więcej.

 

Odnośnie zaś kwestii gwarancji lub rękojmi oraz odpowiedzialności za produkt niezgodny z umową, to nawet gdy sprzedaje Pan produkt, który sam Pan nazywa jako kolekcjonerski, to tak długo, jak sprzedaje go Pan na rzecz konsumentów, nie może Pan wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności za ten produkt.

 

Kwestie te zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym i w wyżej cytowanej ustawie o sprzedaży konsumenckiej. I tak zgodnie z ustawą (dotyczącą tylko konsumentów) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, przy czym domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

 

„W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego pomiędzy sprzedawcą a kupującym domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru”. Proszę pamiętać, że na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

 

Zgodnie z art. 8 tej ustawy „jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia”.

 

Proszę pamiętać, że jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie naprawy lub wymiany towaru i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący „nie może żądać naprawy ani wymiany z przyczyn opisanych powyżej albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jednakże od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

 

„Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku”. Dodatkowo kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia sprzedawcy wady w terminie maksymalnie 2 miesięcy od jej wykrycia.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy „uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową”.

 

Odnosząc się natomiast do kwestii gwarancji, to znajduje ona uregulowanie w art. 13 tej samej ustawy, zgodnie z którym „udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.

 

Jednakże, co istotne z Pańskiego punktu widzenia, ponieważ gwarancja jest swoistą umową pomiędzy Panem a kupującym, to jej udzielenie zależy tylko i wyłącznie od Pana dobrej woli. O ile uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową nie może Pan wyłączyć ani ograniczyć, o tyle nie ma Pan żadnego obowiązku udzielania gwarancji na produkowany i sprzedawany przez Pana towar.

 

Ostatnią kwestią, o której powinien Pan pamiętać, jest regulacja zawarta w Kodeksie cywilnym odnosząca się do kwestii rękojmi za wady, która obowiązuje, gdy dokonuje Pan sprzedaży destylatorów osobie, która nie jest konsumentem, czyli w najczęściej na rzecz innych przedsiębiorców. Kwestie te znajdują uregulowanie w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 556 „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne) oraz jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne). Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym”.

 

Zgodnie z dalszymi artykułami „jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie o ile dana rzecz nie była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia. Jeżeli zaś kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

 

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku”.

 

Resumując powyższe rozważania, decydując się na sprzedaż destylatorów własnej produkcji i sprzedając je konsumentom, nie ma Pan możliwości wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Ma Pan taką możliwość jedynie w zakresie rękojmi i gwarancji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus VIII =

»Podobne materiały

Okres gwarancji udzielonej na produkt przez producenta i sprzedawcę

Producent rowerków dziecięcych udzielił na swój produkt 12-miesięcznej gwarancji (mam to na piśmie). Rowerek został mi sprzedany jednak przez sklep, w którym telefonicznie poinformowano mnie, że okres gwarancji obejmuje dwa lata. Od zakupu minęło ok. 18 miesięcy, a rowerek właśnie się zepsuł. Kto po

 

Handel na Allegro a obowiązek założenia działalności gospodarczej

Sprzedaję na Allegro oprogramowanie (zafoliowane, nieużywane), które po atrakcyjnych cenach kupiłem wcześniej w Anglii. Jak mam się teraz rozliczyć, żebym nie miał później żadnych problemów? Nie prowadzę działalności gospodarczej. Dochód na czysto ze sprzedaży nie przekroczy 5000 zł.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »