Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż części przedsiębiorstwa w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.10.2009

Autor przedstawia kwalifikację sprzedaży części przedsiębiorstwa w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym w świetle ustawy o podatku VAT i PCC.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku [Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. – art. 6 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 grudnia 2008 r.] przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia „przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”; art. 2 pkt 27e ww. ustawy [dodany został przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 1 grudnia 2008 r.] wskazuje, iż przez zorganizowaną części przedsiębiorstwa należy rozumieć „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Zatem zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Oczywiście pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” ciągle budzi w praktyce pewne kontrowersje, szczególnie gdy przedsiębiorcy dokonują poważnych „wyłączeń z majątku przedsiębiorstwa; Adam Bartosiewicz [Vademecum Doradcy Podatkowego – 34/2009 ] wskazuje, iż: „Najbardziej istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Jeśli po zbyciu takiego »zespołu majątkowego« stanowi on samodzielne przedsiębiorstwo u nabywcy, to wówczas niewątpliwie mieliśmy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

 

Ta korzystna zmiana treści art. 6 pkt 1 wynika z implementacji art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L. 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.). Implementowany artykuł 19 ww. Dyrektywy wskazuje, że: „W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego”.

 

Wskazać należy, iż „niepodleganie” jest czymś innym niż „zwolnienie”, niepodleganie oznacza, iż przepisów ustawy nie stosuje się do danej transakcji, zatem, co silnie akcentuje się w doktrynie, transakcji takiej niemożna udokumentować fakturą VAT, należy wystawić jedynie rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży (transakcji) [jest to postępowanie zgodne z wymogami art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm).

 

Konsekwencją „niepodlegania” podatkowi od towarów i usług jest podleganie, co do zasady, transakcji opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – transakcje opodatkowane bądź zwolnione od podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych [art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. – Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 j.t. ze zm.]. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w tym przypadku wynosi 1%.

 

Co do zasady, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi „umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym”. Jednak „zorganizowana część przedsiębiorstwa” nie jest „rzeczą”, gdyż zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Zatem biorąc pod uwagę wykładnię językową wyżej wymienionej regulacji, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegać winna podatkowi od czynności cywilnoprawnych, mimo iż zwolnienie obejmuje sprzedaż rzeczy w „postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym”.

 

Brzmienie przepisu wskazuje jasno, iż tylko umowy sprzedaży „rzeczy” w postępowaniu upadłościowym nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych – zorganizowana część przedsiębiorstwa to „zespół składników materialnych i niematerialnych”, zatem wielce problematycznym jest rozciąganie omawianego zwolnienia na transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, może to spowodować konflikt z organami podatkowymi.

 

Niektórzy pracownicy organów podatkowych jak i eksperci Krajowej Informacji wskazują, iż istnieją komentarze zgodnie z którymi art. 2 pkt 3 należy interpretować rozszerzająco i obejmować nim, ze względu na wykładnię systemową i celowościową, również wartości niematerialne i prawne, prawa majątkowe, nieruchomości itd., co powoduje, iż transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa „w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym” mogą korzystać ze zwolnienia. Nie jest to jednak jasne i nie wynika wprost z ustawy, prawdopodobnym zatem wydaje się konflikt z organami podatkowymi w przypadku zastosowania tak rozszerzającej wykładni.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 2 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »