.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż wysyłkowa na eBay i Amazon do UE

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 15.08.2019

Prowadzę sprzedaż wysyłkową na portalach eBay i Amazon do UE w formie jednoosobowej działalności oraz spółki cywilnej. Sprzedawane towary to części samochodowe (obowiązek rozliczania podatkiem liniowym 19%) oraz pozostałe towary opodatkowane ryczałtowo 3%. Obydwie bez VAT, zwolnienie do 200 000zł. Na eBay oraz Amazon podane są dane spółki (liniowy 19%), więc klient powinien dostać fakturę od spółki, chociaż dochód pojawił się w działalności z ryczałtem. Za prowizję od portali otrzymuję fakturę, która zawiera także prowizję od towarów objętych ryczałtem. W jaki sposób powinna być rozliczana sprzedaż towarów opodatkowanych ryczałtem oraz w jaki sposób przenieść koszty, które poniosła firma z ryczałtem, ale fakturę dostała spółka z podatkiem liniowym? Firma jednoosobowa, gdzie jest ryczałt, zarejestrowała VAT w GB, ponieważ jest zamiar magazynowania tam towarów. Czy jest możliwe, aby zarówno firma jednoosobowa, jak i spółka płaciły VAT pod jednym numerem VAT GB, a dochód netto był rozbijany na dwie działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż wysyłkowa na eBay i Amazon do UE

Fot. Fotolia

W zakresie odpowiedzi na Pana pierwsze pytanie wskazać należy, że zarówno spółka cywilna, której jest Pan wspólnikiem, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza wymagają prowadzenia stosowanej dokumentacji pozwalającej na prawidłowe wyodrębnienie oraz określenie podatku.

 

W zakresie spółki cywilnej wskazać należy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wspólnicy spółki, a nie sama spółka. Zgodnie jednak z art. 24a ust. 1 ustawy PIT „osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej »księgą«, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych”.

 

W rezultacie, choć podatek rozlicza każdy ze wspólników, to spółka cywilna zobowiązana jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Księga ta powinna zapewniać prawidłowe ustalenie dochodu. Przez dochód zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PIT rozumie się nadwyżkę sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

 

Ponadto sięgnąć należy do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie § 11 ww. rozporządzenia podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

 

Warto również zaznaczyć, że obowiązki dokumentacyjne istnieją również w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym „podatnicy są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej ewidencją”.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, wskazać należy, że obowiązkiem podatnika jest rzetelne oraz niewadliwe prowadzenie ewidencji. W rezultacie przypisanie danego kosztu do odpowiedniej formy działalności gospodarczej (czy to jednoosobowej, czy spółki cywilnej) może odbywać się wyłącznie na podstawie dokumentu wystawionego przez kontrahenta, który dotyczy konkretnej formy działalności.

 

Niestety żadne przepisy ustawy nie pozwalają na swobodne przenoszenie kosztów podatkowych w zakresie różnych form prowadzenia działalności przez podatnika. Jeżeli zatem fakturę za usługi dostała spółka cywilna, a rzeczywiście koszt powinien zostać przypisany do ryczałtu, to jedynym wyjściem jest wystąpienie do świadczącego usługę o skorygowanie dokumentu z prawidłowymi danymi rzeczywistego nabywcy (tj. jednoosobowej działalności, a nie spółki). Z faktury wystawionej na spółkę nie może Pan wydzielić kosztów do jednoosobowej działalności ani odwrotnie. Podobne zasady obowiązują w zakresie uzyskiwanego przychodu.

 

Należy bowiem mieć na uwadze, że zarówno spółka cywilna, jak i jednoosobowa działalność posiadają odrębne numery NIP. W rezultacie na serwisie powinien Pan zarejestrować obie firmy tak, aby prawidłowo ewidencjonować i dokumentować sprzedaż właściwą dla jednoosobowej działalności oraz właściwą dla spółki cywilnej.

 

Rozporządzenie w sprawie KPiR określa, że księgę nie uważa się za nierzetelną, jeżeli błędy w ewidencjonowania obejmują nie więcej niż 0,5% przychodu w danym roku. W rezultacie istotne dla sprawy jest wyjaśnienie, jak duża kwota przychodu została błędnie przypisana do spółki cywilnej, podczas gdy powinna być zaewidencjonowana na ryczałcie.

 

Jeżeli chodzi natomiast o Pana drugie pytanie, to odnieść należy się do art. 15 ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten podaje, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W rezultacie na gruncie ustawy VAT jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna to dwa odrębne podmioty podatku VAT podlegające osobnym obowiązkom ewidencyjnym i rejestracyjnym. Spółka cywilna i jednoosobowa działalność posiadają odrębne numery NIP, a co za tym idzie, również odrębne numery VAT UE.

 

W rezultacie nie ma możliwości, aby obie formy działalności rozliczać pod jednym numerem VAT. Nie jest również możliwe proporcjonalne rozliczanie dochodów na obie formy. Każda forma działalności prowadzi odrębną, właściwą dla niej księgowość lub ewidencje, gdzie wpisywane są przychody i koszty opisywane na podstawie dowodów księgowych wystawianych na konkretnego podatnika (albo jednoosobowa działalność albo spółka cywilna). Inne działanie prowadzi do nierzetelności i wadliwości prowadzonej księgowości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton