.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż udziału w nieruchomości otrzymanej w spadku i skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Autor: Marcin Sądej

Pod koniec 2019 r. nabyłem w spadku udział w nieruchomości gruntowej. Chciałbym w roku 2022 sprzedać ten udział. Ponieważ nie minęło jeszcze 5 lat od sprzedaży, to prawdopodobnie będę musiał zapłacić 19% podatek od wzbogacenia. Jednakże mam zamiar przeznaczyć całość otrzymanej kwoty na nową nieruchomość (wkład własny). Dodam jeszcze, że aktualnie jestem już w posiadaniu innej nieruchomości (nie tej, którą mam zamiar kupić, i nie tej, której współwłasność chce sprzedać). Czy w takim wypadku jestem uprawniony do skorzystania z ulgi mieszkaniowej i niepłacenia podatku? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż udziału w nieruchomości otrzymanej w spadku i skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Odpłatne zbycie nieruchomości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przez nabycie rozumie się nie tylko nabycie w drodze kupna, ale również nabycie w drodze darowizny czy dziedziczenia.

 

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, a kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

 

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) dodano art. 10 ust. 5, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Data nabycia nieruchomości gruntowej

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę”.

 

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w spadku nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tych nieruchomości przez spadkodawcę.

 

Zgodnie z art. 16 ustawy zmieniającej przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

W konsekwencji sprzedaż nieruchomości dokonana po 2019 r. powoduje, że znajdują zastosowanie nowe zasady obliczania okresu opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku. W takim przypadku okres pięciu lat liczony jest od chwili kiedy to spadkodawca, a nie spadkobierca, nabył nieruchomość.

 

Reguła ta obejmuje również nabycia spadku dokonane przed 2019 r., co potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 16.04.2019r., 0115–KDIT3.4011.101.2019.1.DP:

 

„Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni odziedziczyła, po zmarłej w 2016 r. cioci, lokal mieszkalny nabyty do majątku małżeńskiego spadkodawcy w 1993 r. i garaż nabyty na podstawie aktu notarialnego w 1997 r. Wnioskodawczyni w lutym 2019 r. zbyła odziedziczone nieruchomości.

 

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że bieg 5–letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoczął się dla lokalu mieszkalnego w 1993 r. a dla garażu w 1997 r. Wobec tego dokonane przez Wnioskodawczynię w lutym 2019 r. odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego oraz garażu nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia odziedziczonych nieruchomości”.

 

Tak samo też interpretacja Dyrektora KIS z dnia 14 lipca 2020 r., nr 0115–KDIT3.4011.327.2020.1.KR:

 

„Wnioskodawca nabył udział w spadku w wysokości 1/9 części, po zmarłym dnia 20 października 2016 r. dziadku. Prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie zostało wydane 29 maja 2018 r. W dniu 31 lipca 2019 r. Wnioskodawca, jak i pozostali spadkobiercy, sprzedał przysługujące mu udziały w ww. nieruchomościach.

 

Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca nabył udziały w ww. nieruchomościach w drodze spadkobrania po swojej matce, zmarłej w dniu 30 lipca 1993 r.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

 

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w spadku nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tych nieruchomości przez spadkodawcę.

 

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że bieg 5–letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niewątpliwie minął.

 

Reasumując, dokonane przez Wnioskodawcę w lipcu 2019 r. odpłatne zbycie udziałów w ww. nieruchomościach nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu tego zbycia”.

Brak podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości

Przenosząc zatem powyższe na grunt przedstawionej sprawy, kluczowe jest ustalenie, kiedy to spadkodawca, po którym odziedziczył Pan nieruchomość, nabył nieruchomość. Jeżeli od tego roku upłynęło więcej niż 5 lat, to sprzedaż nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu i nie ma konieczności przeznaczania przychodu uzyskania ze sprzedaży na inną nieruchomość.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl