Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż udziału w mieszkaniu mamie, warunki ulgi podatkowej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 23.02.2017

Jestem właścicielką mieszkania zakupionego przed zawarciem małżeństwa bez intercyzy. Chciałabym sprzedać część mieszkania (np. 20%) mojej mamie, która uniknęłaby w ten sposób płacenia podatku od sprzedaży jej mieszkania przed upływem 5 lat, ponieważ uzyskała je 2 lata temu w spadku. Czy można tak zrobić i czy jest to zgodne z prawem? Gdyby mama umarła, czy mój mąż będzie wówczas miał prawo do części lub całości mojego mieszkania, w związku z tym że będę po mamie dziedziczyć tę część, którą jej wcześniej sprzedałam? Załóżmy, że wartość mojej nieruchomości opiewa na 300 tys. zł, czy mogę mamie sprzedać 10% udziału za na przykład 100 tys. zł?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście jest możliwa sprzedaż udziałów w mieszkaniu stanowiącym Pani własność mamie. Jest to Pani majątek odrębny, ponieważ nabyty przed zawarciem małżeństwa. Niestety, obawiam się, że planowany manewr nie spełni Pani oczekiwań, jeśli chodzi o zastosowanie ulgi mieszkaniowej na rzecz mamy.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Najważniejsze jest tu zatem, aby był to zakup na własne cele mieszkaniowe. Domyślam się, że mama nie zamieszka z Państwem w mieszkaniu, którego udziały miałaby nabyć. Jeśli mama nie ma innego lokum i będzie mieszkać w Pani mieszkaniu, to sądzę, że można tu zastosować ulgę. Pojęcie wydatku na własne cele mieszkaniowe zostało zresztą zdefiniowane w ustawie. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 25 ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na:

 

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Problemem będzie jednak zakup udziału za kwotę znacznie przewyższającą jego wartość. Przy takiej wycenie urząd skarbowy na pewno zakwestionuje taką transakcję. Zwłaszcza że przy zakupie udziału koniecznym będzie odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% ceny sprzedaży. Urząd może jednak zakwestionować cenę, jeśli odbiega ona od cen rynkowych i powołać biegłego do wyceny. Jeśli biegły wyceni udział znacznie niżej, to w przypadku oceny zastosowania ulgi mieszkaniowej zostanie Państwu zarzucona próba obejścia prawa.

 

Jeśli chodzi o kwestię dziedziczenia, to w przypadku dziedziczenia przez Panią majątku po mamie udział w mieszkaniu nadal będzie Pani majątkiem odrębnym, ponieważ zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 6 =

»Podobne materiały

Wynajem nieruchomości mieszkalnej na biuro

Półtora roku temu wraz z żoną zakupiliśmy dom mieszkalny z lokalem handlowym. Chcieliśmy założyć w nim działalność gospodarczą, ale okazało się, że warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej nieruchomości wygasły kilka lat wcześniej i muszę starać się o wydanie nowych. W kwietniu 2009 r

 

Zakup prezentów w ramach programu lojalnościowego a koszty firmy

Prowadzę program lojalnościowy w serwisie internetowym. Klienci przy zakupach otrzymują punkty, które mogą później wymienić na różne prezenty. Czy zakup tych nagród można uznać za koszty firmy? Wydaje nam się, że program pozytywnie wpływa na wyniki sprzedaży, co przekłada się na wzrost przychodu.

 

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy pr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »