Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż samochodu z niespłaconym kredytem i bez ważnego OC

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 12.10.2019

Mam niespłacony kredyt na samochód – obecnie w windykacji. Bank wbity jest w dowodzie jako współwłaściciel. Samochód ma nieopłacone OC i stoi już długo na parkingu pod blokiem rodziców. Chciałbym sprzedać samochód, ale nie wiem, jak. Bank nie jest zainteresowany. Co robić? Dodam, że mieszkam za granicą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu z niespłaconym kredytem i bez ważnego OC

Fot. Fotolia

Opisana przez Pana sytuacja rodzi kilka problemów koniecznych do rozwiązania. Po pierwsze kwestia OC. Ustawa w art. 23 stanowi co następuje.

 

„1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. 1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu”.

 

Ustawa w związku z nałożonym obowiązkiem przewidział również sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku. Artykuł 88 ust. 1 mówi, iż osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

 

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę – ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie przedstawi dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty zgodnie z ust. 3, jest ona obowiązana wnieść opłatę w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1”.

 

Co do zasady postępowanie dotyczące ustalenia wysokości kary i nałożenia obowiązku jej zapłaty, następuje po ujawnieniu faktu nieopłacenia obowiązku. Po przeprowadzeniu kontroli przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub po otrzymaniu zawiadomienia, od organu kontrolującego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne, tj. umowy ubezpieczeniowej (art. 90 ustawy).

 

Mając to na uwadze, uznać należy, iż ma Pan obowiązek zapłacenia opłaty (kary) za brak ubezpieczenia, za wszystkie lata, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Aby do zapłaty doszło, musi Pan jednak zostać wezwany do zapłaty przez Fundusz. Normanie następuje to po zwykłym zatrzymaniu przez policję, bowiem w chwili obecnej do ich obowiązków podczas kontroli należy weryfikacja, czy właściciel pojazdu posiada aktualną polisę OC. „Do kontroli zobowiązani są:

 

a) Policja,

b) organy celne,

c) Straż Graniczna, d) organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,

e) Inspekcja Transportu Drogowego oraz

a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

c) Inspekcja Ochrony Środowiska” (art. 88 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Ponieważ nie ma Pana w kraju i nie korzysta Pan z pojazdu, to winien Pan czekać do chwili, gdy Fundusz we własnym zakresie ujawni fakt, iż pojazd jest zarejestrowany, jednak żaden z ubezpieczycieli nie wystawił na ten pojazd polisy. Obowiązek taki wynika z zapisów art. 102 ustawy: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym gromadzi dane m.in. na temat okresu zawarcia umowy ubezpieczenia. Ale na takie zdarzenie może Pan czekać jeszcze kilka lat. Może Pan tę sytuacje rozwiązać na dwa sposoby. Po pierwsze zawiadomić samodzielnie Fundusz o zaistniałej sytuacji, wnieść o ustalenie wysokości należnej opłaty. Druga opcja to dokonać umowy sprzedaży pojazdu na rzecz innej osoby, by ta udała się z dokumentami do rejestracji i tam ujawnione zostanie, iż pojazd nie jest ubezpieczony. Osobiście polecam „autodonos”.

 

Jeżeli dokona Pan sprzedaży, to może się Pan także umówić z osobą kupującą, iż samochód nie ma polisy OC i w związku z tym chwili, gdy Fundusz wezwie nowego właściciela do zapłaty, to Pan ureguluje należność.

 

Kolejna możliwość to wyrejestrowanie pojazdu, bowiem z datą wyrejestrowania wygaśnie obowiązek posiadania polisy OC i jedyne, co to obciążać będzie Pana nadal, to obowiązek uregulowania należności za lata wcześniejsze. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym „pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5”.

 

Niestety zarówno do wyrejestrowania pojazdu, jak i jego sprzedaży konieczne jest przedłożenie zgody drugiego współwłaściciela. Czyli Pan musi uzyskać pisemna zgodę na dokonanie tych czynności od banku. Ponieważ nie przebywa Pan w kraju, do dokonania wszelkich czynności w Polsce może Pan ustanowić pełnomocnika. Najlepiej, by pełnomocnictwo wyraźnie wskazywało, do jakiej czynności ustanawia Pan pełnomocnika, i było udzielone nie tylko na piśmie, ale także złożone było przed notariuszem lub w polskiej placówce dyplomatycznej (konsulat lub ambasada).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus II =

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Prawo jazdy a padaczka

Chciałbym uzyskać prawo jazdy kategorii A2, jednak neurolog nie chce wydać mi zaświadczenia, ponieważ rok temu miałem dwa ataki padaczki (które się nie powtórzyły). Czy coś mi grozi, gdybym zataił chorobę?

 

Sprzedaż i rejestracja samochodu, gdy współwłaściciel zmarł

Pół roku temu zmarła moja żona. Zostaliśmy we dwóch – ja i 6-letni syn. Mam kłopot ze sprzedażą samochodu. Mianowicie mieliśmy z żoną dwa samochody i postanowiłem jeden z nich (ten mój) sprzedać. Właścicielem samochodu byłem ja, ale żona także była wpisana jako współwłaściciel. Samochód sprzed

 

Odmowa wyrejestrowania pojazdu

Odmówiono mi wyrejestrowania pojazdu, bo nie spełniałem wymogów określonych w art. 79 ust. 1 pkt 1 do 7 i art. 79 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Kolegium odwoławcze to potwierdziło. Chodzi o zakupionego 10 lat temu 25-letniego poloneza na części. Zdemontowałem go we własnym zakresie i sprzedałem zbi

 

Dłużnik alimentacyjny a zagraniczne prawo jazdy

Jestem dłużnikiem alimentacyjnym uznanym za uporczywie unikającego płacenia alimentów. Trzy lata temu wymieniłem prawo jazdy z polskiego na irlandzkie. Cały czas przebywam za granicą, ale obecnie chciałby na krótko pojechać do Polski. Gdyby doszło do rutynowej kontroli drogowej (bez popełnienia wykr

 

Pojazd nienormatywny a ponadnormatywny

Mam problem z wypłaceniem odszkodowania na rzecz poszkodowanego z mojego OC przewoźnika. PZU robi wszystko, żeby nie wypłacić należnych pieniędzy za szkodę. Problem polega na tym, że był to transport nienormatywny, na który posiadam stosowne zezwolenie wydane w starostwie powiatowym na podstawie dan

 

Jak odzyskać prawo jazdy gdy zakaz wyłącza kat. B?

Zostałem skazany wyrokiem sądu na zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat z wyłączeniem kat. B prawa jazdy. Dziś otrzymałem z wydziału komunikacji skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne. Jednocześnie poinformowano mnie, iż w okresie obowiązywania zakazu nie wydad

 

Utrata prawa jazdy w Polsce a kierowanie pojazdem za granicą

Trzy miesiące temu zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. Miałem 1,16 mg/l w wydychanym powietrzu. Zatrzymano mi prawo jazdy i po tygodniu wezwano mnie na komisariat, gdzie przyznałem się do jazdy pod wpływem. Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 lata i dodatkowo musiałem zapłacić 5000 zł kary i 1

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »